Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Časopis Duševní vlastnictví

Časopis Duševní vlastnictví začíná vycházet od roku 2023 a navazuje na časopis Průmyslové vlastnictví, který vycházel od roku 1990 do roku 2022. Je zaměřen na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví a dalšího duševního vlastnictví.

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentových informací
A. Čermáka 2a
160 68 Praha 6–Bubeneč
tel.: 220 383 204 
fax: 224 311 566
e-mail: redakce@upv.gov.cz


Časopis je evidován pod č. MK ČR E 24435.

Řídí redakční rada

Předseda: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
Místopředseda: JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Členové: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., Ing. Roman Buček, JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.,
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Adéla Faladová, Mgr. Vendula Haltufová, JUDr. Michal Havlík,
Mgr. Eva Hazuchová, Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Ing. Radka Konderlová, MBA,
Ing. Martina Kotyková, Ph.D., Ing. Bc. Ivan Lukšíček, JUDr. Jiří Macek, kpt. Ing. Kristýna Richterová,
Mgr. Lukáš Zmeškal

Redakce

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.
Mgr. Eva Hazuchová
Mgr. Vendula Haltufová


 

Objednávky a předplatné

Vychází: 4x ročně
Cena jednoho výtisku: 54 Kč
Roční předplatné: 216 Kč
Distribuce: poštou
Platby: hotově na místě, fakturou i na dobírku

Rozšiřuje a předplatné i objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6–Bubeneč, tel. 220 383 204, e-mail: ivana.mrazkova@upv.gov.cz. V ceně předplatného není započítáno poštovné.

Pokyny pro autory

Časopis Duševní vlastnictví zveřejňuje články týkající se především průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Za věcný obsah příspěvků odpovídá autor a jeho názory se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele. Autor dále odpovídá za to, že příspěvek předaný redakci ani jakákoliv jeho část včetně příloh neporušuje práva třetích osob ani žádné předpisy, zejména autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Autorům pro informaci sdělujeme, že Úřad průmyslového vlastnictví poskytl společnostem Wolters Kluwer, a.s., C. H. Beck, s.r.o., a ATLAS consulting, s.r.o., souhlas k zařazení vybraných článků z časopisu Duševní vlastnictví do systémů do systémů ASPI, Beck-online a Codexis, a to v celém rozsahu nebo ve zkrácené podobě. Předpokladem k zařazení článku do těchto systémů je souhlas autora vyjádřený prostřednictvím e-mailu.

Textové části rukopisu zpracované v českém jazyce s diakritikou zasílejte redakci elektronicky na e-mailovou adresu redakce@upv.gov.cz ve formátech RTF, DOC, DOCX (tj. vytvořené editorem MS WORD). Text neformátujte ani nijak graficky neupravujte, neboť grafická úprava bude provedena jednotně. Nepoužívejte funkci dělení slov – text se při zlomu nakonec rozdělí úplně jinak. Tučné písmo, kurzíva či podtržení v textu budou zachovány. K textu článku přiložte klíčová slova a resumé v češtině (cca 600 znaků). Resumé zahrnuje název článku, jméno autora a výstižnou charakteristiku obsahu článku.

Články by měly splňovat požadavky na odborné publikace, tzn., že by měly být mj. i vhodně strukturovány. Poznámkový aparát k textu (tj. především odkazy na citované zdroje nebo vysvětlení či komentáře) uvádějte pod čarou pomocí funkce Vložit poznámku pod čarou (MS WORD). Každá poznámka začíná velkým písmenem a končí tečkou. Na konec textu uveďte seznam použitých pramenů a literatury (nečíslovaný a v abecedním pořadí). Pro citace a bibliografické záznamy používejte ČSN ISO 690:2011.

Obrazové přílohy, tabulky a grafy nevkládejte přímo do textu. Připojte je ke zprávě jako samostatnou přílohu ve formátech JPG (JPEG), PNG nebo PDF s uvedením zdroje. V textu označte místo, kam zamýšlíte tyto přílohy vložit. Uvádějte u nich zdroje a obsahový popisek.

Redakce si vyhrazuje právo na jazykové a technické úpravy textů. Došlé příspěvky, kromě krátkých informací a oznámení, podléhají posouzení, které provádějí členové redakční rady časopisu. Členové redakční rady samostatně posuzují, zda příspěvky spadají do oblasti průmyslového či jiného duševního vlastnictví a splňují základní požadavky kladené na odborný text. Mohou autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav. Na základě vyjádření připomínek a po jejich projednání na redakční radě připraví redakce ze schválených příspěvků příslušné číslo časopisu do tisku. Konečné rozhodnutí o přijetí, či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech redakční rada. Po zalomení a přípravě textu do tisku má autor právo na provedení autorské korektury.

Recenzované články

Článek je též možné publikovat jako recenzovaný. Takový článek musí splňovat standardní parametry a náležitosti vědecké práce – musí obsahovat Úvod jako samostatnou část textu, v němž autor vymezí cíl stati, popř. i výzkumné otázky a metody, jimiž stať zpracoval. V textu článku musí řádně citovat z odborné literatury, popř. i judikatury a právních předpisů. Závěr musí tvořit samostatnou část textu, v níž shrne dosažené nové poznatky. Recenzovaný článek povinně podléhá oboustranně (z hlediska recenzentů i autora) anonymnímu recenznímu řízení dvou nezávislých recenzentů. S recenzemi je autor redaktorem následně seznámen a pokud obsahují výzvy recenzenta k nutným úpravám, autor je co nejdříve zapracuje. Jde-li pouze o doporučení recenzenta, autor je zváží. Následně proběhne posouzení obou recenzí i autorem upraveného textu článku, popř. jeho vyjádření k recenzím, členy redakční rady. Na základě vyjádření posuzovatelů je po jednání redakční rady autorovi sděleno, zda je text přijat ke zveřejnění jako článek recenzovaný. Konečné rozhodnutí o přijetí, úpravě či zamítnutí recenzovaného článku činí ve všech případech redakční rada.

Časopis vychází čtvrtletně, 15. den v měsících březen, červen, září a prosinec. Uzávěrka čísla je vždy 1. den předchozího měsíce, tj. 1. února, 1. května, 1. srpna a 1. listopadu. V případě zájmu autora o publikování recenzovaného článku je uzávěrka vždy o dva měsíce dřív. Články uveřejněné v časopise jsou honorovány.

 

Pro správné fungování všech odkazů v dokumentu doporučujeme internetový prohlížeč Google Chrome.

2024

Verze pdf

Duševní vlastnictví 1 (pdf, 8,42 MB)

 

Listovací verze

Duševní vlastnictví 1

 

2024

Evropské právo 1 (pdf, 201 kB)

 

2023

Verze pdf

Duševní vlastnictví 4 (pdf, 12,4 MB)

Duševní vlastnictví 3 (pdf, 10,6 MB)

Duševní vlastnictví 2 (pdf, 14,9 MB)

Duševní vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB)

 

Listovací verze

Duševní vlastnictví 4

Duševní vlastnictví 3

Duševní vlastnictví 2

Duševní vlastnictví 1

 

Evropské právo 4 (pdf, 165 kB)

Evropské právo 3 (pdf, 274 kB)

Evropské právo 2 (pdf, 171 kB)

Evropské právo 1 (pdf, 205 kB)

 

2022

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 3,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 3,9 MB)

 

2022

Evropské právo 4 (pdf, 370 kB)

Evropské právo 3 (pdf, 115 kB)

Evropské právo 1 (pdf, 176 kB)

 

2021

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 4,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 3,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 1,2 MB)

2021

Evropské právo 4 (pdf, 149 kB)

Evropské právo 3 (pdf, 114 kB)

2020

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 2,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 2,0 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,1 MB)


2019

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 3,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 3,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 3,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,6 MB)


2018

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 2,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,3 MB)


2017

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 1,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 1,5 MB)


2016

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,1 MB)


2015

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 4,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 3,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 6,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB)