Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - Topografie

Národní přihláška

V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových prvků v objemu integrovaného obvodu a jejich propojení. Takové řešení, respektive jeho znázornění, má nepochybně povahu tvůrčího díla, které musí být chráněno proti pirátskému kopírování a neoprávněnému obohacování. Tomu slouží zápis určité topografie polovodičových výrobků do státního rejstříku.

K zápisu topografie polovodičového výrobku do státního rejstříku může dojít jen na základě přihlášky podané u Úřadu. Právo na ochranu topografie mohou ovšem uplatnit jen občané České republiky nebo osoby, které mají na území republiky bydliště nebo sídlo. Ostatní jen za podmínky vzájemnosti. Řízení o přihlášce provádí Úřad na základě registračního principu, nezkoumá tedy materiální podmínky ochrany. Zápis lze napadnout výmazem. Úřad vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává všechny rozhodné údaje a který je veřejně přístupný.

Federální úřad pro vynálezy podle § 7 odst. 5 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků stanoví:

 

Přihláška topografie

Přihláška topografie obsahuje:

  • žádost o zápis do rejstříku topografií polovodičových výrobků;
  • podklady umožňující identifikaci topografie polovodičového výrobku;
  • potřebné přílohy.

Žádost o zápis

Žádost o zápis do rejstříku topografií se předkládá v jednom vyhotovení, a to zpravidla na tiskopisu vydaném Federálním úřadem pro vynálezy. Žádost musí obsahovat:

  • příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její název a sídlo;
  • stručné označení topografie polovodičového výrobku v rozsahu nejvýše 15 slov; jako označení může být použito názvu a určení výrobku, ve kterém je topografie obsažena s uvedením oblasti jeho použití;
  • výslovný projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis do rejstříku topografií polovodičových výrobků
  • příjmení, jméno a sídlo zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen právnickou osobou, uvede se její název a sídlo;
  • datum prvního, nikoliv však skrytého obchodního využití topografie za předpokladu, že přihlašovatel uplatňuje k tomuto datu vznik ochrany;
  • údaj o nabytí práva na ochranu;
  • podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

Podklady umožňující identifikaci topografie

Pro účely identifikace topografie musí být předloženy výkresy nebo fotografie vzorů vrstev pro výrobu polovodičového výrobku, nebo masek pro výrobu polovodičového výrobku, anebo jednotlivých vrstev polovodičového výrobku očíslovaných podle časové posloupnosti při výrobě. Detaily rozhodné pro identifikaci topografie musí být na výkresech nebo topografiích rozlišitelné.

Podklady umožňující identifikaci topografie musí být předloženy na listech formátu A4 (210 x 297 mm); výkresy, pokud jsou na listech z papíru, mohou však být předloženy i na formátu A3 (297 x 420 mm) upraveného do formátu A4. Pokud mají výkresy nebo fotografie na dvou nebo více listech představovat jediný a úplný výkres nebo fotografii, uspořádají se na jednotlivých listech tak, aby z nich bylo možno sestavit úplný výkres nebo fotografii, aniž by byla část výkresu nebo fotografie na jednotlivých výkresech nebo fotografiích překryta.

Přihlašovatel může současně předložit i samotný polovodičový výrobek ve dvojím vyhotovení, případně vysvětlující popis k jednotlivým výkresům.

V případě, že přihlašovatel využije svého práva označit některé z požadovaných podkladů jako obchodní nebo výrobní tajemství, musí předložit samostatné vyhotovení těchto výkresů nebo fotografií, ve kterých jsou uvedené části učiněny nečitelnými a tyto podklady musí být označeny písmenem T umístěným v levém horním rohu každého listu takového podkladu.

Textové části přihlášky topografie musí být v českém nebo slovenském jazyce.

Předseda Federálního úřadu pro vynálezy

Ing. Ladislav Jakl, v.r.

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem

Praktická pomůcka seznamuje se základními postupy v řízení před Úřadem. Jejím smyslem je napomoci lépe se zorientovat a poskytnout vodítko veřejnosti ve věcech stěžejních postupů v jednotlivých typech řízení vyplývajících zejména z právních předpisů upravujících průmyslové vlastnictví, ze správního řádu, zákona o správních poplatcích a soudní judikatury. Tento dokument má pouze informativní charakter. Nenahrazuje platné právní předpisy vztahující se na daná řízení, není právně závaznou normou.

Praktickou pomůcku pro řízení před Úřadem naleznete zde: Část D – Topografie polovodičových výrobků (pdf, 212 kB).