Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - průmyslové vzory

Průmyslové vzory 

On-line databáze


On-line databáze průmyslových vzorů

On-line formuláře


Přímé podání

Sleva ze správního poplatku při přihlášení Identitou občana

Formuláře v PDF


Bez možnosti on-line podání

Nelze využít slevy ze správního poplatku

 

Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět.

Průmyslový vzor je možné chránit pouze pokud splňuje podmínky stanovené zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. Základními podmínkami je novost a individuální povahy průmyslového vzoru. Nový je, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se liší pouze nepodstatně. Průmyslový vzor má individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u něj vyvolává průmyslový vzor zpřístupněný přede dnem podání přihlášky.  Za zpřístupnění veřejnosti se při posuzování nepovažují případy, pokud byl průmyslový vzor zpřístupněn původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky. Vedle uvedených základních zápisných požadavků pro ochranu průmyslovým vzorem jsou zákonem stanoveny ještě další, v praxi méně frekventované. Pokud se jich týká, je třeba odkázat na platný zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. 

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá přihláškou průmyslového vzoru, nejlépe s použitím úředního formuláře dostupného zdarma na internetu nebo v podatelně Úřadu. Přihláška průmyslového vzoru se podává poštou, elektronicky nebo osobně v Úřadu. Přihláška musí obsahovat údaje o přihlašovateli, projev jeho vůle o zápis průmyslového vzoru do rejstříku a vyobrazení průmyslového vzoru, která dávají jednoznačnou představu o vzhledu výrobku. Vyobrazení průmyslového vzoru je nejdůležitější přílohou přihlášky a jeho provedení je třeba věnovat velkou péči, neboť jen ono definuje předmět ochrany a rozsah této ochrany. Vyobrazení může mít formu fotografie nebo výkresu. Přihláška může být podána jako jednoduchá, tzn. že zápis do rejstříku je požadován pro jeden průmyslový vzor, nebo jako hromadná, tzn. že v přihlášce je požadován zápis dvou nebo více průmyslových vzorů. Průmyslové vzory obsažené v hromadné přihlášce musí patřit do jedné třídy mezinárodního třídění průmyslových vzorů.

Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést (např. ho prodat). Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba či uvedení na trh výrobku, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.

 

Společné prohlášení o sbližování grafických vyobrazení průmyslových vzorů

Projekt Konvergenčního programu CP 6 – Grafická vyobrazení průmyslových vzorů má za cíl poskytnout pokyny týkající se vyobrazení průmyslových vzorů. Konkrétně dokument definuje používání disclaimerů (omezení rozsahu ochrany), typů pohledů a jak průmyslové vzory vyobrazovat na neutrálním pozadí. Dokument také obsahuje přehled standardů, které úřady používají pro přihlášky průmyslových vzorů podané elektronickými prostředky a podané v papírové formě.

Tato společná praxe se zveřejňuje tímto společným prohlášením za účelem dalšího zvýšení transparentnosti, právní jistoty a předvídatelnosti ve prospěch průzkumových referentů i uživatelů.

Celý dokument (pdf, 3,0 MB)

Často kladené otázky (pdf, 676 kB) 

Kritéria pro posuzování zpřístupnění průmyslových vzorů na internetu

Projekt Konvergenčního programu CP 10 - Kritéria pro posuzování zpřístupnění průmyslových vzorů na internetu má za cíl stanovit společná kritéria pro posuzování zpřístupnění průmyslových vzorů na internetu a poskytnout příslušná doporučení. Účelem je poskytnutí jasných a komplexních pokynů pro posuzování zpřístupnění průmyslových vzorů na internetu, pro prokazování data zveřejnění průmyslových vzorů na internetu a pro předkládání důkazů prokazujících zveřejnění průmyslových vzorů na internetu.

Celý dokument (pdf, 2,1 MB)