Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Vynálezy a patenty

On-line databáze


Databáze patentů a užitných vzorů

On-line formuláře


Přímé podání

Sleva ze správního poplatku při přihlášení Identitou občana

Formuláře v PDF


Bez možnosti on-line podání

Nelze využít slevy ze správního poplatku

 

Úřad průmyslového vlastnictví provádí o udělení patentu řízení na základě patentové přihlášky, kterou může podat původce vynálezu nebo ten, na něhož toto právo původce převedl. Jde-li o zaměstnanecký vynález, přechází právo na patent přímo na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na patent však musí zaměstnavatel uplatnit ve stanovené lhůtě (tří měsíců od vyrozumění původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru).  

Patentovou přihlášku lze podat elektronicky ve formátu „docx“ WORD s uznávaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím systému datových schránek, nebo písemně, tj. poštou nebo osobně v podatelně Úřadu. K podání v papírové podobě lze využít elektronicky vyplnitelný formulář (žádost o patent) bez možnosti on-line podání nebo předtištěný ručně vyplnitelný formulář, který lze získat v podatelně Úřadu. Vedle této vlastní žádosti o patent musí přihláška obsahovat popis vynálezu, popř. jeho výkresy a tzv. patentové nároky, které přesně vymezují předmět, pro nějž se ochrana požaduje, a anotaci. Úřad podrobí každou přihlášku předběžnému průzkumu. Jeho smyslem je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky, které obsahují předměty zjevně nepatentovatelné, nejednotné, popř. obsahující vady, které brání jejich zveřejnění. Všechny nedostatky se úředním výměrem sdělují přihlašovateli. Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad přihlášku zveřejní a zveřejnění oznámí ve Věstníku.

V souladu s evropským patentovým systémem se úplný průzkum patentovatelnosti provádí na základě žádosti přihlašovatele. Tato žádost společně se zaplacením správního poplatku za úplný průzkum musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky. Teprve na základě úplného průzkumu, v němž bylo shledáno, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, Úřad udělí patent. Za úkony v patentovém řízení se platí správní poplatky. Majitel patentu rovněž musí platit poplatky za jeho udržování v platnosti.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat.

Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat. V případě porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Vynález se považuje za technické řešení. Jinak řečeno, za návod k technickému řešení, které má být dosaženo technickými prostředky. Zákon 527/1990 Sb., který upravuje práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, a zlepšovacích návrhů, uvádí v ustanovení § 2, že za vynálezy se nepovažují zejména

a) objevy, vědecké teorie a matematické metody;
b) estetické výtvory;
c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;
d) podávání informací.

Patentovatelnost těchto předmětů nebo činností je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy. Toto se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách.

 

Patentová ochrana nemusí být vždy jedinou vhodnou formou ochrany jedinečných technických řešení. Pro své technické řešení je možné si zvolit ochranu užitným vzorem.

Užitný vzor někdy bývá považován za jednodušší variantu vynálezu. Lze jím totiž rovněž chránit technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná, a která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě přihlášky vynálezu.

V čem konkrétně spočívají výhody ochrany užitným vzorem?

Oproti patentové ochraně je ochrana užitným vzorem rychlejší a méně nákladná. Řízení je založeno na tzv. registračním principu. Přihláška užitného vzoru je podrobena průzkumu zápisné způsobilosti užitného vzoru do rejstříku. Úřad tedy zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a přesahu rámce pouhé odborné dovednosti způsobilý k ochraně. Avšak tím, že užitný vzor se zapisuje do rejstříku bez průzkumu novosti a přesahu rámce pouhé odborné dovednosti, je také jeho monopol oproti patentu křehčí a postavení jeho majitele méně jisté. Poplatky za užitný vzor jsou ale řádově mnohem nižší. Na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla v řádu měsíců po podání přihlášky. Za určitých podmínek je možné dokonce z původní přihlášky vynálezu odbočit na přihlášku užitného vzoru při zachování původní priority.

Další výhodou je, že stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru.

A jaká jsou omezení užitného vzoru?

Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou navíc vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Ve srovnání s patentem se tato ochrana nehodí v těch případech, kdy k využití chráněného předmětu dojde až v delším časovém odstupu. Naopak je ideální pro předměty s kratší životností, protože účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu. Maximální doba platnosti užitného vzoru, při placení poplatků za prodloužení platnosti zápisu, je oproti platnosti patentu poloviční, tj. 10 let.

Přihlašovatel může být v řízení zastoupen. Informace k patentovým zástupcům lze nalézt na stránkách Komory patentových zástupců. Informace k advokátům potom na stránkách České advokátní komory.

Jak získat patent a k čemu vám bude | Podnikatelský kompas BusinessInfo.cz

Kde najít patenty zdarma | Podnikatelský kompas BusinessInfo.cz