Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Platby poukázkou, kauce, platby do Evropského patentového úřadu

Níže naleznete informace k platbám prostřednictvím poštovních poukázek, k postupu při vybírání a vracení kaucí a k platbám do Evropského patentového úřadu.

 

Pro platby na účet 3711-21526001/0710 poštovní poukázkou (platby správních poplatků za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví)

Poštovní poukázky A s předtiskem povinných údajů jsou k dispozici v podatelně ÚPV nebo Vám budou na žádost v přiměřeném množství zaslány.

Pro platby poštovními poukázkami A platí:

Plátce vyplňuje částku, variabilní symbol a odesilatele. Částka Kč se vyplňuje tak, že se uvede jedno rovnítko, za něj samotná částka bez mezer, a místo pro haléře se vyplňuje nulami. Před částku není dovoleno používání nul a svislých čar. Variabilní symbol se nedoplňuje nulami a zarovnává se vpravo. Česká pošta doporučuje vyplňovat údaje černou barvou.

Vzor vyplnění poštovní poukázky A

Příklad:

Správní poplatek ve výši 600,- Kč za žádost o převod přihlášky vynálezu PV 2007-319 na jiného přihlašovatele.
Do poštovní poukázky plátce doplní "částku Kč" (=600 00), "variabilní symbol" (12007319) a "odesilatele".

S předtiskem povinných údajů

Složenka s předtiskem

Bez předtisku (poukázky obdržíte na přepážkách České pošty)

Složenka bez předtisku

 

Při zahájení řízení o návrhu na zrušení patentu a při podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu u přihlášek vynálezů a užitných vzorů je navrhovatel povinen podle ust. § 63 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb. složit spolu se zaplacením správního poplatku i kauci ve výši 2.500,- Kč. Kauce není správním poplatkem, nýbrž je těmito předpisy koncipována jako záloha na náklady řízení před Úřadem, která se navrhovateli vrátí, jestliže se v řízení prokáže, že návrh na zahájení řízení byl podán oprávněně. Jelikož kauce není správním poplatkem, nelze ji hradit kolkovými známkami.

Kauci je navrhovatel povinen složit současně s podáním návrhu či rozkladu, jímž je předmětné řízení zahájeno. Neučiní-li tak, vyzve jej Úřad k zaplacení v náhradní, zpravidla patnáctidenní lhůtě. Po marném uplynutí náhradní lhůty řízení zastaví.

Splňuje-li podání všechny náležitosti, je Úřad v rámci meritorního rozhodnutí povinen mimo jiné rozhodnout i o kauci. Zní-li pravomocné rozhodnutí ve věci na úplné nebo částečné vyhovění podanému návrhu či rozkladu, kauci vrátí. Není-li navrhovateli vyhověno, kauce se nevrací a stává se příjmem státního rozpočtu.

Evropský patentový úřad oznámil, že k 31.8.2014 uzavře svůj účet u Československé obchodní banky a.s. EPO má s účinností od 1.9.2014 pouze jeden účet, na který je možné platit poplatky spojené s řízením o Evropském patentu.

Tento krok je odůvodněn nařízením EU č. 924/2009, které se týká přeshraničních plateb v EU, a podle něhož musí poskytovatel služeb účtovat stejné poplatky jak pro národní tak přeshraniční platbu v eurech. Uvedené nařízení se týká členských států EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

Následující účet Evropské patentové organizace je určen pro platby a převody peněz ze všech členských států:

IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich
Germany

Účet je určen pro veškeré platby Evropskému patentovému úřadu.

Platby se provádějí v měně EUR.