Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - OP/ZO

Mezinárodní zápis označení původu a zeměpisných označení

Lisabonská dohoda

Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou prostřednictvím Úřadu požádat o mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu.

Žádost o zápis označení původu do rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) je podmíněna existencí národního zápisu označení původu.

V souvislosti se vstupem v platnost Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (dále jen "Ženevský akt") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 bude možné prostřednictvím Úřadu žádat o mezinárodní zápis podle Lisabonské dohody jen u těch označení původu, která nespadají do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, č. 1308/2013, č. 251/2014 a 2019/787.

Pro označení původu spadající do působnosti těchto nařízení, chráněná na úrovni EU a dosud mezinárodně nezapsaná, lze žádost o mezinárodní zápis podávat prostřednictvím Úřadu k Evropské komisi podle Ženevského aktu.

První možnost přihlášení označení původu či zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu (pdf, 78 kB)

Podrobnou informaci o přechodných režimech pro označení původu již mezinárodně zapsaná podle Lisabonské dohody, jež spadají do působnosti výše uvedených nařízení, naleznete pod odkazem Označení původu/Zeměpisná označení.

Právní předpisy se vztahem k mezinárodnímu zápisu 

  • Lisabonská Dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (pdf, 125 kB) ze dne 31.10.1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.)
  • Ženevský akt Lisabonské dohody (pdf, 906 kB) o označeních původu a zeměpisných označeních a Prováděcí řád k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, přijaté dne 20. května 2015 diplomatickou konferencí v Ženevě (Česká republika není smluvní stranou)
  • Společný prováděcí řád k Lisabonské dohodě (pdf, 306 kB) o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu a k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, přijatý v Ženevě 11. října 2017 
  • Administrativní pokyny k aplikaci Lisabonské dohody (účinné od 1.1.2010) – bude aktualizováno
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (v právních předpisech EU)