Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Národní

V této sekci je umístěno právní vymezení ochrany průmyslového vlastnictví v České Republice na národní úrovni. Jsou zde jednak sekce, kde je možné nalézt zákony, vyhlášky České Republiky včetně souvisejících právních předpisů. Ale také dřívější právní úravu a návrhy nových právních předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád (pdf, 599 kB)

Zákon 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu (pdf, 276 kB)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích  Sazebník správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví (s účinností od 1. 1. 2019) (pdf, 242 kB)

Informace k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (pdf, 132 kB)

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích (pdf, 399 kB)

Obchodní firma § 423-428 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pdf, 189 kB)

Obchodní tajemství a know-how § 504, § 2976, § 2985  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pdf, 191 kB)

Nekalá soutěž § 2976 - § 2990 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pdf, 265 kB)

Licenční smlouva § 2358 - § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pdf, 200 kB)

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin (pdf, 395 kB)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (ve znění změn na základě zák. č. 250/2014 Sb.) (pdf, 572 kB)

INSTRUKCE PŘEDSEDY ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (pdf, 181 kB), kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Instrukce nabyla účinnosti dnem 8. května 2024.

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích účinný od 1.1.1993 do 15.1.2005 (pdf, 28 kB)

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, zrušený zákonem č. 441/2003 Sb. s účinky od 1.4.2004 (pdf, 80,2 kB)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (pdf, 43,1 kB)

Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, účinný od 1.1.1989 do 30.9.1995 (pdf, 58,8 kB)

Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků, účinný od 1.2.1974 do 31.3.2002 (pdf, 40,3 kB)

Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, účinný od 1.1.1973 do 31.12.1990 (pdf, 66,8 kB)

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označeních, účinný od 1.2.2022 do 5.8.2022 (pdf, 66,8 kB)

Vyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách , zrušená zákonem č. 441/2003 Sb. s účinky od 1.4.2004 (pdf, 62,8 kB)

INSTRUKCE PŘEDSEDY FEDERÁLNÍHO ÚŘADU PRO VYNÁLEZY, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu (pdf, 146 kB)

INSTRUKCE č.j. 10/757/1992 ze dne 22.října 1992 Federálního úřadu pro vynálezy, kterou se stanoví jednotná forma a požadavky na přihlášky užitného vzoru (pdf, 142 kB)

Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách  (zrušená zákonem č. 286/2018 Sb., s účinky od 1.1.2019) (pdf, 132 kB)

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (pdf, 347 kB)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Sazebník správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 220 kB)

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 180 kB)
Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. července 2022.

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví  (pdf, 176 kB)

Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. října 2020

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 209 kB).

Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010

Případné návrhy, popřípadě podněty na úpravu návrhů, zasílejte, prosím, na adresu asprunglova@upv.gov.cz