Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informace z EPO

Uvedený plán byl jednomyslně přijat Správní radou Evropské patentové organizace (EPO) v červnu 2019. Je výsledkem konzultací s uživateli a zástupci 38 členských států EPO. Česká republika zaslala na výzvu prezidenta Evropského patentového úřadu (EPÚ) adresovanou členským státům EPO počátkem roku 2019 své vstupy do uvedeného návrhu plánu, které byly výsledkem konzultací s českými uživateli Evropského patentového systému a podnětů pracovníků Úřadu průmyslového vlastnictví přicházejících do styku s EPÚ. 

Anglické znění plánu

Evropský patentový úřad v úzké spolupráci s renomovanými odborníky na průmyslové vlastnictví vytvořil publikaci sestávající z 12 případových studií o evropských malých a středních podnicích, které využívají patenty a jiná práva duševního vlastnictví ve svůj prospěch a o výhodách, jaké mohou očekávat od plánovaného jednotného patentu.

Více informací 

Evropský patentový úřad (EPÚ) vypracoval Průvodce rychlých internetových odkazů (Quick reference guide 2015. Tools and services for national patent Offices) na nástroje a služby Evropského patentového úřadu pro národní patentové úřady ve formě pdf dokumentu, který obsahuje aktivní linky na příslušné webové stránky EPÚ.

Průvodce umožňuje volný přístup k těmto nástrojům a službám:

  • školení a distanční kurzy od patentového práva po IP management,
  • brožury, tutorialy, videa a prezentace k patentovým informacím, kooperativnímu patentovému třídění (CPC), Espacenetu, Evropskému patentovému registru, strojovému překladači, patentovému řízení před EPÚ, Evropské kvalifikační zkoušce, k IP strategiím a správě patentového portfolia pro podniky a vynálezce, k výuce IP na akademické půdě.

Průvodce je dostupný v anglickém jazyce (pdf, 457 kB).

Evropský patentový úřad (EPÚ) oznámil, že 20. června 2012 vstoupila v platnost revize Instrukcí pro provádění průzkumu před Evropským patentovým úřadem (Guidelines for Examination in the European Patent Office). Instrukce byly přestrukturovány do osmi částí, jejich obsah byl aktualizován a byla do nich včleněna část interních pokynů.

Pro snadnější orientaci v revidované verzi instrukcí byl zároveň zveřejněn přehled uvádějící v tabulce, kde lze jednotlivé části revidované verze z roku 2012 nalézt v předchozí verzi instrukcí z roku 2010, a srovnávací tabulka obsahující odkazy na revidovanou a předchozí verzi instrukcí. Dále byl zveřejněn abecední index klíčových slov instrukcí s odkazy na jejich části, v nichž se dané klíčové slovo vyskytuje.

V současnosti jsou uvedené instrukce k dispozici on-line ke stažení ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu na níže uvedených webových stránkách.

Anglická verze 

Německá verze 

Francouzská verze 

Evropský patentový úřad (EPÚ) zveřejnil 14. března 2012 na své internetové stránce "Příručku ke kvalitnímu řízení před Evropským patentovým úřadem" ("Handbook of quality procedures before the EPO").

Příručka by měla sloužit jako průvodce osvědčenými postupy v řízení před EPÚ, které podporuje Evropský patentový úřad i zástupci uživatelů.

Cílem publikace je napomoci ke zvýšení kvality podávaných evropských patentových přihlášek, sdělení průzkumových referentů a také dokumentů předkládaných stranami, stejně jako přispět k jejich efektivnímu projednání.

Zároveň může příručka posloužit k lepší orientaci patentových zástupců, kteří mají menší zkušenosti s řízením před Evropským patentovým úřadem, a rovněž uchazečům připravujícím se na Evropskou kvalifikační zkoušku (EQE).

Příručka obsahuje odkazy na jednotlivá ustanovení Instrukcí pro provádění průzkumu v Evropském patentovém úřadu 2012 (Guidelines 2012), která vstoupila v platnost v červnu 2012.

Publikace je výsledkem spolupráce Evropského patentového úřadu, epi a BusinessEurope.
 

Evropský patentový úřad oznámil, že dalším dohodnutým krokem v postupu činnosti skupiny Tegernsee, zabývající se harmonizací hmotného patentového práva, je zahájení širokých konzultací s vnějšími účastníky, které vycházely ze čtyř studií, jež byly vypracovány uvedenou expertní skupinou. Konzultace zahrnovaly slyšení uživatelů a písemné odpovědi na dotazníky.
Uvedené čtyři studie zpracované Expertní skupinou Tegernsee k harmonizaci hmotného patentového práva se věnují těmto tématům: tzv. "grace period", 18-měsíční lhůta pro zveřejnění patentové přihlášky, kolidující patentové přihlášky a právo předchozího uživatele. Studie byly vzaty na vědomí na říjnovém zasedání skupiny Tegernsee v Ženevě za účasti předsedů a expertů patentových úřadů Dánska, Francie, Německa, Spojeného království, Japonska, USA a Evropského patentového úřadu.
Uvedené čtyři studie jsou dostupné v anglickém jazyce.

O výsledcích těchto konzultací podali zprávu experti skupiny na zasedání předsedů patentových úřadů skupiny Tegernsee, která se konala na konci jara roku 2013. Zprávy o výsledcích konzultací s uživateli v různých jurisdikcích.

V září 2014 založila skupina B+ (Skupina B je skupina nejvyspělejších států v oblasti IP v rámci Světové organizace duševního vlastnictví.) sdružující národní patentové úřady a vládní orgány odpovídající za oblast duševního vlastnictví podskupinu B+, ve které zasedli zástupci Evropského patentového úřadu, Kanady, Dánska, Německa, Maďarska, Japonska, Jižní Koreje, Španělska a USA. Tento krok vycházel z dlouhodobé snahy vlád a NPOs vytvořit jednodušší globální patentový systém. Navázala na předchozí jednání expertní skupiny Tegernsee.
Skupina B+ byla založena, aby podporovala a usnadňovala vývoj v klíčových otázkách, které jsou posuzovány na půdě Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), zejména pak směrem k dalšímu pokroku v harmonizaci hmotného patentového práva. Skupina se skládá z všech členských států EPO, EU, EK, všech členů regionální skupiny B ve WIPO, tj. USA, Japonska, Kanady, Austrálie atd. a Jižní Koreje. Bližší informace k práci skupiny na SPLH.

Od konce roku 2013 Evropský patentový úřad (EPÚ) poskytuje zdarma službu strojového překladu ("Patent Translate") patentových dokumentů již u všech osmadvaceti úředních jazyků osmatřiceti členských států Evropské patentové organizace (EPO). Uvedený strojový překladač tak v současné době dokáže automaticky přeložit patentové dokumenty v elektronickém formátu z francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny, švédštiny, dánštiny, holandštiny, řečtiny, finštiny, maďarštiny, norštiny, polštiny, bulharštiny, islandštiny, rumunštiny, slovenštiny, slovinštiny, češtiny, albánštiny, chorvatštiny, estonštiny, makedonštiny, lotyštiny, litevštiny, srbštiny, turečtiny do angličtiny a zároveň dokáže poskytnout překlad z angličtiny do všech uvedených jazyků.

Překladač byl rovněž doplněn o japonštinu, čínštinu, korejštinu a ruštinu.

Služba strojového překladače je poskytována zdarma od února 2012 prostřednictvím databází EPÚ "Espacenet" a "European publication server", které jsou dostupné na internetových stránkách EPÚ. Služba je realizována na základě dohody mezi EPÚ a společností Google, která umožňuje využívat její technologii strojového překladače.

Vzhledem k tomu, že výsledky strojového překladu patentových dokumentů v případě některých jazyků zatím nejsou v potřebné kvalitě, vývoj uvedené služby překladače "Patent Translate" stále probíhá a na zvýšení kvality strojových překladů se dále pracuje.
 

Oficiální stránka "Patent Translate" s volným přístupem k překladači obsahující instrukce k jeho použití v databázích "Espacenet" a "European publication server":

http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html

Instruktážní film pro použití překladače:

http://www.epo.org/searching/free/patent-translate/film.html

Oficiální zpráva EPÚ k doplnění služby překladače o češtinu:

http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130626.html

Evropský patentový úřad (EPÚ) poskytuje od konce června 2013 službu strojového překladače patentových dokumentů z angličtiny do češtiny a naopak. Vzhledem k tomu, že jde o první pokus zapojit do již existujícího překladače také český jazyk v rámci spolupráce EPÚ a společnosti Google, nejsou výsledky strojového překladu patentových dokumentů v případě češtiny zatím v potřebné kvalitě. Vývoj uvedené služby překladače "Patent Translate" pro český jazyk stále probíhá s tím, že na zvýšení kvality strojových překladů se dále pracuje.

Vedle českého jazyka byl uvedený nástroj rozšířen také o bulharštinu, islandštinu, rumunštinu, slovenštinu a slovinštinu, což znamená, že nyní umožňuje překlad z a do angličtiny u celkem devatenácti úředních jazyků členských států Evropské patentové organizace (EPO). Překladač byl rovněž nově doplněn o japonštinu.

Uvedený nástroj doposud dokázal automaticky přeložit patentové dokumenty v elektronickém formátu z francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny, švédštiny, dánštiny, holandštiny, řečtiny, finštiny, maďarštiny, norštiny a polštiny do angličtiny a zároveň překlad z angličtiny do uvedených jazyků. Čínština byla doplněna do překladače v prosinci 2012. Služba strojového překladače je poskytována volně od února 2012 prostřednictvím databází EPÚ "Espacenet" a "European publication server", které jsou dostupné na internetových stránkách EPÚ.

Služba je realizována na základě dohody mezi EPÚ a společností Google, která umožňuje využívat její technologii strojového překladače. Dohoda předpokládá, že do konce roku 2014 bude služba zahrnovat strojové překlady patentů u všech osmadvaceti úředních jazyků osmatřiceti členských států EPO. Zároveň je v ní dojednáno, že bude obdobný strojový překladač poskytnut také pro ruštinu a další hlavní asijské jazyky.
 

Oficiální zpráva EPÚ k doplnění služby překladače o češtinu.

Instrukce pro použití překladače v databázích "Espacenet" a "European publication server":

 

V září roku 2013 vypracoval Evropský patentový úřad společně s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví studii o tom, jak průmysl s intenzivním zaměřením na práva duševního vlastnictví přispíval v letech 2008 - 2010 k hospodářství Evropské unie. Ukázalo se, že se tento průmysl na hospodářské produkci EU podílel 39% a vytvořil každé třetí pracovní místo.

Více informací 

V říjnu roku 2016 byla tato studie aktualizována. Aktuální zpráva se zaměřuje na léta 2011 – 2013, je rozšířena o Chorvatsko, které přistoupilo do EU během tohoto období, nově zahrnuje práva k novým odrůdám rostlin a také odráží současný zájem politiků o ekonomický význam technologií zmírňující klimatické změny.

Více informací (pdf, 1,4 MB)

Studie o kvalitě patentového systému v Evropě (dokument v anglickém jazyce) (pdf,  2,65 MB)