Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Aktivity Úřadu vyplývající ze strategických dokumentů

Přehled aktivit Úřadu v rámci plnění NPR, Inovační strategie 2019-2030 a Akčního plánu Inovační strategie 2019-2030

Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR, Inovační strategie 2019-2030 a Akčního plánu Inovační strategie 2019-2030.

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ve smyslu své zákonné působnosti rozhoduje o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, vede rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv, řeší případy sporné a odvolací. Vedle toho pečuje o zvyšování povědomí o přínosech a optimálních způsobech využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví k podpoře podnikání a konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a inovací.

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

  1. Národní program reforem

   Národní program reforem (NPR) je koncepčním dokumentem vlády v oblasti hospodářské politiky na daný kalendářní rok. Je každoročně předkládán Evropské komisi v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských států EU. V dubnu 2019 vláda schválila Národní program reforem České republiky 2019. Materiál obsahuje soubor opatření, která mají zajistit hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Tato každoroční aktualizace je v rámci tzv. evropského semestru předkládána Evropskou komisí, která zhodnotí hospodářskou politiku České republiky a navrhne následná klíčová opatření, která mají vést k prosperitě a konkurenceschopnosti České republiky. Opatření vycházejí z programových priorit vlády a jsou provázána s dalšími strategickými materiály a akčními plány na národní úrovni. NPR zohledňuje hospodářské a sociální priority Evropské unie. NPR odrážejí dosažený pokrok v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v předchozím roce a obsahují plány na daný rok a stanovují rámec pro národní politiku VaVaI.

  2. Inovační strategie 2019-2030

   Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a posléze vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030, který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. Strategie sestává z devíti pilířů: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing. 

   Úřad průmyslového vlastnictví je spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu odpovědný za jeden z pilířů strategie Ochrana duševního vlastnictví. Podpora ochrany duševního vlastnictví přijetím tohoto dokumentu prvně v historii České republiky je systémově řešena.

  3. Akční plán Inovační strategie 2019-2030

   V PROSINCI 2019 VLÁDA SCHVÁLILA AKČNÍ PLÁN ŘÍZENÍ A KOORDINACE INOVAČNÍ STRATEGIE

   Akční plán IS 2030 je základní implementační nástroj Strategie. Je pravidelně aktualizován na základě výstupů Garantů pilířů a pracovních týmů.

   Akční plán Inovační strategie ČR 2030 je soubor prioritních projektů (aktivit) jednotlivých pilířů Strategie. Je sestaven z dílčích projektových karet, které popisují jednotlivá legislativní opatření, finanční opatření a fyzické projekty / produkty realizované v rámci Strategie. 

   Akční plán IS 2030 je spolu se Zprávou o realizaci pravidelně jednou za rok aktualizován a předkládán RVVI a Vládě ČR k projednání.

   ÚPV má v akčním plánu celkem 4 projektové karty, ve kterých je mimo jiné plánováno vytvoření Koncepce podpory ochrany duševního vlastnictví, která má zahrnovat:

   • zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve všech stupních vzdělávání,
   • zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví v aplikační sféře,
   • nastavení motivace vědeckých pracovišť pro transfer technologií, 
   • kontinuální zohledňování ochrany duševního vlastnictví při definování cílů a opatření ve strategických a koncepčních dokumentech, 
   • zajištění dostatečné odbornosti specialistů na duševní vlastnictví při formulování podmínek podpor k ochraně duševního vlastnictví z veřejných zdrojů, 
   • vytěžení kompetence stávajících odborníků na duševní vlastnictví v rámci státní správy,
   • poskytování IPR prediagnostických služeb,
   • evidence a propagace možností financování ochrany a správy duševního vlastnictví,
   • využívání patentových informací při posuzování programů a projektů posuzovaných z veřejných prostředků, 
   • posuzování materiálů projednávaných RVVI z hlediska podpory ochrany duševního vlastnictví,
   • přítomnost „IP ambasadora“ na resortech a úřadech administrativně zajišťujících aktivity VaVaI (pro vyšší koordinovanost aktivit týkajících se ochrany duševního vlastnictví),
   • definování druhů výsledků VaVaI tak, aby za prostředky státu nebyly výsledky výzkumu registrovány k neefektivní průmyslové ochraně,
   • spolupracovat na definování principů ochrany DV v rámci mezinárodních organizací,
   • využívání patentových informací při formulaci vědeckých, výzkumných a inovativních záměrů.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) každoročně uzavírá s EUIPO jednoletou smlouvu o spolupráci. Hlavními cíli této spolupráce je posílení a rozšíření povědomí o ochraně průmyslového vlastnictví prostřednictvím ochranné známky Evropské unie (EUTM) a zapsaného průmyslového vzoru Společenství (RCD) a dále sjednocení praxe řízení národních úřadů průmyslového vlastnictví v Evropské unii.

Celkové výdaje na kooperační projekty hradí EUIPO z 90% a Úřad kooperační aktivity spolufinancuje 10%.

 

Přehled aktivit Úřadu vyplývajících ze strategických dokumentů

Rok 2022 byl vyhlášen ROKEM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

26. 1. pořádal Úřad v rámci aktivit na podporu ochrany průmyslového vlastnictví online webinář „Školení pro akreditaci poskytovatelů služby IP sken“ Akreditovaní poskytovatelé služby IP sken poskytují malým a středním podnikům poradenství, které je dotováno z fondu Cosme Fund. Po absolvování tohoto školení patentoví zástupci a advokáti specializující se na duševní vlastnictví mohou požádat o akreditaci k poskytování služby IP sken.

16. 2. v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví byl pořádán Online seminář: Novinky ze světa duševního vlastnictví. Seminář pořádal Český svaz vynálezců a zlepšovatelů ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Asociací rozvoje invencí a duševního vlastnictví o.s. a s Úřadem. Seminář byl určen zájemcům z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti a podal ucelenou informaci o novinkách v oblastech duševního vlastnictví jako celku. Jde zejména o připravovanou novelu autorského zákona a o aktuální novinky z oblasti průmyslově právní v oboru ochrany technických řešení, oboru designu, oblasti práv na označení.

24. 2. se konal online seminář: „Úvod do problematiky průmyslových práv“, který měl na programu vysvětlení pojmu a obsahu duševního a průmyslového vlastnictví, možnosti ochrany, ochranu technických řešení, ochrana označení, služby Úřadu a možnosti finanční podpory malých a středních podniků při ochraně průmyslových práv. Seminář byl pořádán pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

1. 3. Úřad uspořádal online seminář: „Technická řešení – patent/užitný vzor“ zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost a přinesl informace k řízení o přihlášce vynálezu (náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky patentovatelnosti) a řízení o přihlášce užitného vzoru (náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky zápisné způsobilosti).

3. – 5. 3. se Úřad zúčastnil veletrhu Střechy Praha, který se konal v rámci souboru veletrhů Střechy Praha, SOLAR Praha a ŘEMESLO Praha a PURPRO Praha. Veletrh přivítal přes 19 000 návštěvníků. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku návštěvníkům na dotazy ohledně průmyslověprávní ochrany (na území ČR i v zahraničí) a předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách, byla zde připravena i nabídka informačních materiálů.

15. 3. se konal pro podnikatele, studenty i širší veřejnost online seminář: „Ochranné známky“ věnovaný základním informacím o ochraně práv na označení. Program se věnoval tématům:

 • Národní ochranná známka (povaha a účel ochranné známky, druhy ochranných známek, řízení o přihlášce ochranné známky, náležitosti přihlášky, překážky zápisné způsobilosti, detaily řízení, práva vlastníka ochranné známky, jejich porušení a vymáhání).
 • Ochranná známka Evropské unie (řízení o ochranné známce EU, náležitosti přihlášky, podmínky zápisné způsobilosti, detaily řízení, konvergenční programy- Společná prohlášení)

16. 3. byl uspořádán ve spolupráci EUIPO s Úřadem online seminář: „„Ideas Powered for Business“. Odborníci z obou úřadů přednesli prezentace zaměřené na možnosti dotací z grantového programu, který byl vytvořen za účelem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU v oblasti práv duševního vlastnictví a na další relevantní témata z oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Seminář byl určen odborné i širší veřejnosti, podnikatelům i studentům.

5. 4. se pořádal online seminář „Ochrana designu“ zaměřený na základní informace o ochraně designu určený podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnosti.

12. 4. Úřad ve spolupráci s Europe India IP Forum pořádal online seminář „Podnikání v Indii s ohledem na ochranu průmyslových práv“ zaměřený na význam průmyslových práv při podnikání v ČR a EU a jejich využití při internacionalizaci malých a středních podniků na zahraniční trhy jako je Indie. Seminář byl pořádán pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář

13. 4. uspořádal Úřad online seminář „Národní databáze ochranných známek“, který seznámil účastníky s obsahem a základními funkcionalitami tohoto informačního zdroje.

21. 4. další dubnový online seminář „Národní databáze patentů a užitných vzorů“ se věnoval obsahu a základním funkcionalitám databáze.

25. 4. – 30.4. ke Světovému dni duševního vlastnictví 26. dubna Úřad připravil internetovou stránku zvlášť věnovanou této příležitosti. Na ní mohli návštěvníci zhlédnout představení o uplatnění fyzikálních jevů ve známých vynálezech v podání Úžasného divadla fyziky, výstavu Čeští vědci a jejich vynálezy (vytvořenou Akademií věd), videa věnovaná jednotlivým druhům průmyslových práv nebo si stáhnout materiály a hry s tématem duševního vlastnictví a průmyslových práv. Tématem letošních oslav vyhlásila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): „IP and Youth Innovating for a Better Future“.

26. 4. – proběhla v rámci oslav Světového dne duševního vlastnictví série online seminářů připravených ve spolupráci s Ministerstvem kultury a věnovaných tématice duševního vlastnictví: Databáze Espacenet, Duševní vlastnictví – seznámení s autorským právem, Duševní vlastnictví – seznámení s průmyslovými právy. Přednášky byly pro posluchače přímo dostupné ze stránky zvlášť připravené k této příležitosti.

27. 4. Úřad představil průmyslová práva, průmyslově právní informace a služby studentům Fakulty stavební ČVUT na informačním stánku během Technického dne Týdne betonu, odborné akce pořádané Katedrou technologie staveb a vybranými odborníky.

27. 4. – se konal online seminář: „Databáze „Madrid Monitor". který posluchače z řad veřejnosti seznámil s obsahem a základními funkcionalitami tohoto informačního zdroje.

27. 4. - Úřad navštívili žáci ZŠ Na Dlouhém lánu, během exkurze se seznámili s druhy průmyslově právní ochrany, posláním a prací Úřadu.

28. 4. – online seminář: Databáze „TMView“ představil obsah a základními funkcionality této databáze ochranných známek.

28. 4. – se v Moravské zemské knihovně konal seminář určený veřejnosti zaměřený na tematiku právní ochrany technických řešení patenty a užitnými vzory a patentových informací. Jako lektorka vedla seminář zástupkyně Úřadu, posluchači se kromě ochrany technických rešení seznámili i funkcionalitami databáze Espacenet.

3. 5. – Online seminář: Databáze Patentscope, Úřad průmyslového vlastnictví pořádal Úřad pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. V jeho průběhu semináře se účastníci seznámili s obsahem a základními funkcionalitami databáze.

5. 5. – Úřad pořádal online seminář: Evropský patentový rejstřík, seminář seznámil účastníky z řad veřejnosti s obsahem a základními funkcionalitami databáze.

5. – 6. 5. 2022 hostil Úřad ve svých prostorech prakticky zaměřený prezenční Kurz vyjednávání nejen pro IP mediátory pořádaný IP Mediačním centrem Praha. Kurz byl určen odborníkům v oboru IP mediace i zájemcům z řad advokátů a patentových zástupců. - se špičkovým lektorem Ing. Vladimírem Nálevkou.

19. 5.– Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve spolupráci s Úřadem pořádal seminář o činnosti odvolacích senátů EUIPO. Návštěvníci se seznámili s vývoj judikatury týkající se absolutních a relativních důvodů a s problematikou mimosoudních řešení sporů v rámci odvolacích senátů EUIPO.

2. – 4.6. Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech další ročník Veletrh vědy. Pro dětské a mladé publikum, jemuž je veletrh především určen, bylo připraveno mnoho interaktivních expozic ústavů Akademie věd ČR a dalších organizací, které atraktivním způsobem daly dětem nahlédnout do světa vědy a techniky. Úřad zde byl zastoupen vlastním informačním stánkem. Děti si v něm mohly vyzkoušet své znalosti v hrách, v nichž propojovaly známé vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem a studentům, především leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. Pracovníci Úřadu seznamovali návštěvníky i s volně přístupnými databázemi na Internetových stránkách a zodpovídali dotazy malých i velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím. www.veletrhvedy.cz

22. 6. se pořádal Festival Vědy – Vědafest se svými expozicemi se zde představily vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky, policie ČR, Celní správa ČR a další instituce. Letošním tématem festivalu byla: „Věda od A do Z“. Festival si klade za cíl podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých expozic, prezentací a zábavných pokusů i živých ukázek práce celní správy, policie ČR a dalších. Úřad zde byl zastoupen vlastním stánkem, na kterém se zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel se výběr informačních tiskovin určený především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů věnovaných různým oborům lidské činnosti. Akci pořádal Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy ve spolupráci s vysokými školami a podpory Městské části Praha 6.

22. 6. se konal pro nové poskytovatele služby IP sken on-line seminář ve spolupráci s EUIPO.

21. 6. 2022 Úřad ve spolupráci s Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů pořádal ve svých prostorách seminář "Řízení o zrušení patentu před ÚPV a EPO". Prezentace se věnovaly právnímu rámci, podmínky platně podaného návrhu na zrušení, správné identifikaci dokumentů stavu techniky, obsahu návrhu na zrušení a argumentaci dokazující nepatentovatelnost vynálezu, konkrétním příkladům návrhu na zrušení Evropského patentu.

12. 10. 2022 pořádal Úřad ro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

13. 10. 2022 pořádal Úřad jako doprovodnou akci Týdne inovací 2022 online seminář „Važte si svých inovací - ochraňte si je!“. Seminář byl určen zájemcům z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. Vysvětlil systém a principy průmyslověprávní ochrany, druhy průmyslových práv a podmínkami jejich udělení nebo zápisu, význam průmyslově právních informací a věnoval také jejich zdrojům a osvětlil obsah a funkce patentových databází.

19. 10. 2022 Úřad pořádal online seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost.

20. 10. 2022 Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádal ve spolupráci s Úřadem online seminář „IPforYou“ zaměřený na prezentaci aktuálních témat z oblasti duševního vlastnictví. Program byl určen nejenom právníkům a odborníkům působícím v oboru duševního vlastnictví, ale i široké veřejnosti. Přednášejícími byli odborníci z EUIPO a z ÚPV.

24. 10. – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro studenty Technické univerzity Liberec s prezentací na téma úvod do problematiky průmyslových práv a informací. 27. 10. 2022 Seminář Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v malých a středních podnicích se pořádal v prostorách Technologického centra AV ČR ve spolupráci AV ČR, Enterprise Europe Network ČR a Úřadu. Na semináři vystoupili i zástupci Úřadu.

V říjnu proběhla také série online seminářů seznamující uživatele z řad veřejnosti s obsahem a základními funkcionalitami rešeršních databází:

5. 10. 2022 Národní databáze ochranných známek
11. 10. 2022 Národní databáze patentů a užitných vzorů
18. 10. 2022 Databáze Patentscope
26. 10. 2022 Madrid Monitor
27. 10. 2022 TMView

Série vzdělávacích akcí pořádaných online pokračovala i v listopadu.

2. 11. 2022 se konal seminář „Technická řešení – patent/užitný vzorů zaměřený základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.
10. 11. 2022 seminář: „Databáze Espacenet“ seznámil posluchače s obsahem a základními funkcionalitami tohoto rešeršního nástroje.
14. 11. 2022 se pořádal seminář „Evropský patentový rejstřík“, který byl změřen na obsah a základní funkcionality.
24. 11. 2022 seminář „Ochrana designu“ podal základní informace o ochraně designu podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnosti.
29. 11. 2022 se konal seminář: Podpora ochrany duševního vlastnictví v malých a středních podnicích, který se zaměřil na informace o možnostech dotací na ochranné známky, průmyslové vzory, na poradenství (IP scan) a na patenty.

9. 12. – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro studenty Technické univerzity Liberec s prezentací na téma úvod do problematiky průmyslových práv a informací. Během prosince se v Úřadu uskutečnily exkurze pro studenty VŠE a VOŠIS

Rok 2021 byl vyhlášen ROKEM NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Ve dnech 26. – 27. 2. 2021 se Úřad zúčastnil on-line veletrhu Střechy Praha. Ve virtuálním stánku Úřadu byla pro návštěvníky připravena nabídky informačních materiálů a edukačních videospotů k problematice průmyslových práv. Návštěvníci se mohli prostřednictvím chatu nebo videohovorů informovat ohledně průmyslověprávní ochrany (na území ČR i v zahraničí).

9. 3. 2021 se konal první ze série online seminářů. V jeho průběhu se účastníci z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a studentů seznámili s obsahem a základními funkcionalitami databáze Patentscope spravované WIPO.

9. 3. 2021. v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti se pořádal online seminář "Finanční podpora při získávání průmyslových práv. Byly představeny aktuální možnosti dotací na provedení služby IP scan, ve které je analyzováno duševní vlastnictví firmy a jsou vydána doporučení pro jeho optimální správu. Dále zazněly informace o tom, jaké dotace na registraci jejich průmyslových práv jsou momentálně českým malým a středním podnikům k dispozici.

12.3. 2021 – organizoval Úřad online seminář: „Úvod do problematiky průmyslových práv“ zaměřený na systém průmyslových práv a získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

16.3. 2021 – se konal online seminář: „Ochranné známky“ pro podnikatele, studenty i širší veřejnost, kterým podal základní informace o ochraně práv na označení.

17. 3. 2021 – Úřad pořádal online seminář: Národní databáze patentů a užitných vzorů seznamující zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti s obsahem a základními funkcionalitami této volně dostupné databáze.

22. 3. 2021 online seminář: Národní databáze ochranných známek přiblížil posluchačům obsah a způsob práce s tímto informačním zdrojem.

23. 3. 2021 obsah a základní funkcionality databáze Espacenet a Evropského patentového rejstříku představil účastníkům z řad veřejnosti online seminář věnovaný těmto dvěma významným zdrojům.

30. 3. 2021 základním informacím o ochraně byl věnován online seminář: Ochrana designu určený podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnosti.

31. 3. 2021 s další z volně dostupných databází ochranných známek seznámil posluchače online seminář: Madrid monitor. V průběhu března vystoupili zástupci Úřadu také na čtyřech online seminářích inovačních center, středních a vysokých škol na téma finanční podpora poskytovaná na ochranu průmyslových práv, úvod do duševního vlastnictví a průmyslových práv a aktivit ÚPV nebo patentový průzkum.

7. 4. 2021 online seminář: Databáze TMView přiblížil posluchačům obsah a základní funkcionality tohoto informačního zdroje pro vyhledávání ochranných známek.

8. 4. 2021 vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Asociaci malých a středních podniků (AMSP) s prezentací „Finanční podpory poskytované na ochranu průmyslových práv“. Seminář přinesl členům AMSP informace o dotacích na registraci průmyslových práv z COSME FUND nebo na provedení služby IP Scan, ve které je analyzováno duševní vlastnictví společnosti s doporučením pro jeho optimální správu.

8. a 9. 4. 2021 organizoval Úřad online seminář pro členy České advokátní komory k problematice ochranných známek a průmyslových vzorů, v programu byla představena databáze ochranných známek ÚPV i další volně dostupné databáze ochranných známek.

13. 4. 2021 pořádal Úřad pro pracovníky Celní správy online školení, které je seznámilo s problematikou průmyslových práv, databázemi průmyslověprávních informací a vyhledáváním v těchto databázích.

21. 4. 2021 pořádal Úřad v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky online seminář: Technická řešení – patent / užitný vzor zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

24.4.2021 vystoupil zástupce Úřadu ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Expedice do světa vynálezců (https://www.mujrozhlas.cz/expedice)

26. 4. 2021 u příležitosti Světového dne duševního vlastnictví Úřad připravil online představení Úžasného divadla fyziky, online výstavu Čeští vědci a jejich vynálezy od Akademie věd a webináře: Úvod do problematiky duševního vlastnictví a Databáze průmyslověprávních informací. Na stránce zvlášť vytvořené k této příležitosti mohli návštěvníci i další dny shlédnout představení Úžasného divadla fyziky o uplatnění fyzikálních jevů ve známých vynálezech, výstavu Čeští vědci a jejich vynálezy (od Akademie věd), videa věnovaná jednotlivým druhům průmyslových práv nebo si stáhnout materiály a hry s tímto tématem.

27. 4. 2021 se konal webinář: Jak COVID změnil svět průmyslových práv. Byl určen podnikatelům, vývojářům a odborné veřejnosti, akce byla pořádána Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem.

28. 4. 2021 v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti pořádal Úřad online seminář „Finanční podpora při získávání průmyslových práv“. V období 1. − 31. května 2021 bylo českým přihlašovatelům z řad malých a středních podniků znovu umožněno, aby žádali o dotace na provedení služby IP Scan nebo na registraci svých průmyslových práv z COSME FUND. Seminář přinesl proto opět informace, jak na to, a jaké se nabízejí aktuální možnosti dotací na provedení služby IP scan, ve které je analyzováno duševní vlastnictví společnosti s doporučením pro jeho optimální správu. V průběhu dubna vystoupila zástupkyně Úřadu také na dvou online seminářích vysokých škol s prezentací na téma úvod do duševního vlastnictví a průmyslových práv a databáze průmyslověprávních informací.

6. a 7. 5. 2021 organizoval Úřad navazující online seminář pro členy České advokátní komory k námitkovým řízením u ochranných známek, k ochraně technických řešení, ke sporným a opravným řízením v oblasti technických řešení, v programu byla představena rovněž databáze patentů a užitných vzorů ÚPV i další volně dostupné patentové databáze.

14. 5. 2021 vystoupil zástupce Úřadu na online semináři pro VŠB-TUO s prezentací k problematice přihlašování technických řešení k ochraně do zahraničí.

20. 5. 2021 vystoupil předseda Úřadu na online semináři pro členy AMSP s prezentací na téma „Jaké změny vnesla pandemie do oblasti ochrany inovací“.

2. 6. 2021 vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři Centra pro regionální rozvoj ČR s prezentací „Finanční podpory poskytované na ochranu průmyslových práv“. Seminář přinesl informace o dotacích na registraci průmyslových práv z COSME FUND nebo na provedení služby IP Scan, ve které je analyzováno duševní vlastnictví společnosti s doporučením pro jeho optimální správu.

15. 6. pořádal Úřad pro pracovníky Celní správy další online školení, které je seznámilo s problematikou průmyslových práv, databázemi průmyslověprávních informací a vyhledáváním v těchto databázích.

17. a 18. 6. 2021 organizoval Úřad ze série online seminářů pro členy České advokátní komory k tématu oceňování nehmotného majetku, prosazování práv k duševnímu vlastnictví a k mediaci v oblasti duševního vlastnictví.

24. 6. 2021 vystoupil předseda Úřadu na online semináři pro členy AMSP.

24. 6. 2021 pořádal Pardubický podnikatelský inkubátor online seminář, na kterém vystoupila zástupkyně Úřadu s prezentací „Úvod do průmyslového vlastnictví a průmyslověprávních informací“

21. 6. 2021 se konal ve spolupráci Světové organizace duševního vlastnictví a Úřadu webinář věnovaný mediacím v oblasti duševního vlastnictví určený zájemcům z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti.

7. 7. 2021 pořádal Visegrádský patentový institut „Online odborná konference u příležitosti oslavy 5. výročí zahájení své činnosti“, kromě odborníků z nejrůznějších ekonomických a akademických oblastí ze zemí Visegrádské skupiny vystoupili na konferenci i zástupci Úřadu. Program nabídl vhled do osvědčených postupů při podávání přihlášek v rámci PCT a zodpovězení otázek spojených s mezinárodní patentovou ochranou v zemích Visegrádské skupiny.

8. 9. se pořádal Festival Vědy – Vědafest se svými expozicemi se zde představily vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky, policie ČR, Celní správa ČR a další instituce. Letošním tématem festivalu byl: „Digitální svět“. Festival si klade za cíl podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých expozic, prezentací a zábavných pokusů i živých ukázek práce celní správy, policie ČR a dalších. Úřad zde byl zastoupen vlastním stánkem, na kterém se zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel se výběr informačních tiskovin určený především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů věnovaných různým oborům lidské činnosti. Festival se pořádal souběžně i v on-line verzi, která bude na internetu přístupná do konce října, i zde se Úřad představil s vlastní on-line expozicí a videospotem. Akci pořádal Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, z.s.

Ve dnech 6. - 17. 9. 2021 probíhala Letní škola Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO Summer School on Intellectual Property and Innovation). Letošní ročník se bude konal ve dnech distanční formou a program se zaměilí na současná témata, například v oblastech:

- Emerging Technologies,
- Green Energy,
- Aerospace Technology
- Logistics and Warehouse Technology a IP Trends,
- Mega Trends and Global IP Challenges With Emphasis On The Pandemic

Letní škola je významnou vzdělávací akcí spolupořádanou Univerzitou Karlovou, spolkem Transfera.cz a Úřadem pod záštitou Světové organizace duševního vlastnictví s mezinárodní účastí lektorů i posluchačů.

14.9. Úřad pořádal v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář k národní databázi patentů a užitných vzorů. V jeho průběhu se posluchači seznámili s obsahem a základními funkcionalitami databáze.

22.9. se konal pro veřejnost online interaktivní seminář k národní databázi ochranných známek, který účastníkům přiblížil obsah a základní funkcionality databáze.

23.9. proběhl další ze série online interaktivních seminářů pro veřejnost seznamující účastníky s obsahem a základními funkcionalitami databáze Espacenet a Evropského patentového rejstříku.

21. – 25. 9. se Úřad zúčastnil veletrhu FOR INTERIOR/ FOR ARCH, který byl věnován stavebnictví, nábytku, interiérům, bytovým doplňkům a designu. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku návštěvníkům na dotazy zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí), průmyslové vlastnictví a předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách.

5.10. – pořádal Úřad online seminář online seminář: Mediace v oblasti duševního vlastnictví Mediace v oblasti duševního vlastnictví určený veřejnosti. Seminář posluchače seznámil s teorií procesu mediace, mediací jako formou A.D.R., rolí a povinnostmi mediátora, mediačními styly a principy mediačního procesu a dalšími souvisejícími tématy této oblasti.

6.10. – proběhl online seminář: „Databáze Madrid Monitor“ seznamující s obsahem a základními funkcionalitami tohoto rešeršního nástroje.

7.10. – se pořádal online seminář: „Databáze TMView“ seznamující s obsahem a základními funkcionalitami tohoto rešeršního nástroje.

12.10. – se konal online seminář: Úvod do problematiky průmyslových práv“ zaměřený na systém a principy průmyslověprávní ochrany, seznamující s druhy průmyslových práv a podmínkami jejich udělení nebo zápisu.

13.10. – Online seminář: „Databáze Patentscope“ seznamující s obsahem a základními funkcionalitami tohoto rešeršního nástroje.

20.10. – pořádal Úřad jako doprovodnou akci Týdne inovací 2021 a v rámci Inovační strategie České republiky online seminář „Važte si svých inovací - ochraňte si je!“.Seminář byl určen zájemcům z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. Vysvětlil systém a principy průmyslověprávní ochrany, druhy průmyslových práv a podmínkami jejich udělení nebo zápisu, význam průmyslově právních informací a jejich zdroje.

21.10. – pořádal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve spolupráci s Úřadem online seminář "IP for you". Odborníci z obou úřadů přednesli prezentace na relevantní témata z oblasti duševního vlastnictví určené právníkům, advokátním koncipientům a dalším odborníkům v oblasti duševního vlastnictví.

25. 10. – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro studenty Technické univerzity Liberec s prezentací na téma úvod do problematiky průmyslových práv a informací.

26.10. – Online seminář: Ochranné známky organizoval Úřad v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky, seminář se zaměřil na základní informace o ochraně práv na označení a byl určen podnikatelům, studentům i širší veřejnosti. V programu byla zařazena témata: národní ochranná známka, povaha a účel ochranné známky, druhy ochranných známek, řízení o přihlášce ochranné známky, náležitosti přihlášky, překážky zápisné způsobilosti, detaily řízení, práva vlastníka ochranné známky, jejich porušení a vymáhání, ochranná známka Evropské unie, řízení o ochranné známce EU, náležitosti přihlášky, podmínky zápisné způsobilosti, detaily řízení, konvergenční programy, společná prohlášení.

2.11. – Online seminář: Technická řešení – patent / užitný vzor pořádal Úřad v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky seminář zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Program se věnoval řízení o přihlášce vynálezu, náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky patentovatelnosti a řízení o přihlášce užitného vzoru: - náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky zápisné způsobilosti.

4.11. pořádal Úřad pro veřejnost Online seminář: Online seminář: Evropský patentový rejstřík, v jehož průběhu se účastníci seznámili s tímto informačním pramenem a jeho obsahem a základními funkcionalitami databáze.

8.11. – 12. 11. se v Brně konal 62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, jehož se Úřad zúčastnil ve společné České národní expozici spolu s dalšími státními institucemi, které zde společně prezentovaly své služby a informační produkty.

10.11. se v rámci doprovodného programu expozice pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti konal seminář Úřadu Ochrana průmyslových práv a informační služby Úřadu průmyslového vlastnictví, který byl věnován pojmům průmyslová práva a duševní vlastnictví, s jednotlivým předmětům průmyslověprávní ochrany, související legislativě a informacím o možnostech podávání přihlášek, průběhu řízení, požadavcích k udělení ochrany v ČR i zahraničí a volně přístupným databázím průmyslověprávních informací. Seminář je určen.

23.11. Úřad pořádal v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Online seminář Ochrana designu zaměřený na základní informace o ochraně designu pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

15.12. pořádal Úřad v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnost online webinář "Finanční podpora malých a středních podniků v oblasti průmyslového vlastnictví". V průběhu webináře se posluchači seznámili s možnostmi získání dotací na ochranné známky, průmyslové vzory, na poradenství (IP scan) a na patenty.

Rok 2020 byl vyhlášen ROKEM MALÉHO PODNIKÁNÍ

5. 2. 2020 organizoval Úřad v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví pro podnikatele, studenty i širší veřejnost s názvem Úvod do problematiky průmyslových práv. Program semináře se věnoval pojmu a obsahu duševního a průmyslového vlastnictví, možnostem ochrany, seznámil s činností a posláním Úřadu průmyslového vlastnictví a s informačními službami, které Úřad poskytuje.

7. 2. 2020 hostil Úřad seminář " Patents in the Pharmaceutical Sector – Key Developments". Program semináře se věnoval rozvoji přihlašování v tomto oboru a obsahoval i příklady z praxe a zodpověděl otázky účastníků k této problematice.

Ve dnech 6. – 8. 2. 2020 se Úřad zúčastnil veletrhu Střechy Praha, který se konal v rámci souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha a přivítal přes 25 000 návštěvníků. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku návštěvníkům na dotazy ohledně průmyslověprávní ochrany (na území ČR i v zahraničí) a předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách.

19. 2. 2020 organizoval Úřad v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem seminář „Technická řešení - vynález/užitný vzor“ věnovaný na základním informacím o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Na programu semináře byly informace o patentech a užitných vzorech, o řízení o přihlášce vynálezu a užitného vzoru – průběh a detaily řízení, náležitosti přihlášek, podmínky patentovatelnosti, podmínky zápisné způsobilosti.

24. 2. 2020 hostil Úřad seminář Mezinárodní ochranné známky - aktuální změny madridského systému a praktické poznámky k řízení". Posluchači se na semináři seznámili s aktuálním vývojem v oblasti mezinárodních ochranných známek a s principy jejich přihlašování prostřednictvím Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví WIPO. Hlavní pozornost byla soustředěna na postřehy a tipy z praxe pro řízení před úřadem WIPO, zmíněny byly i nové typy ochranných známek v mezinárodním kontextu a informace o pokračování ochrany po brexitu.

4. 3. 2020 Úřad v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky uspořádal pro podnikatele, studenty i širší veřejnost seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení. Program se věnoval základním informacím o národních ochranných známkách a ochranných známkách EU a dále řízení o přihláškách ochranné známky – průběh a detaily, náležitostem přihlášky, překážkách zápisné způsobilosti a Konvergenčním programům EUIPO.

17.4. 2020 - Úřad průmyslového vlastnictví pořádal online interaktivní seminář pro veřejnost Národní databáze patentů a užitných vzorů, v jehož průběhu se účastníci seznámili s obsahem a základními funkcionalitami databáze.

24.4. 2020 - se konal pro veřejnost další online interaktivní seminář, tentokrát k Národní databázi ochranných známek.
6.5. 2020 – se uskutečnil další z online interaktivních seminářů pro veřejnost, věnoval se databázi Espacenet, jejíž rozhraní během loňského roku prošlo zásadní změnou.

14. 5. 2020 – se pořádaný on-line seminář věnoval dvěma informačním zdrojům, a sice databázi Patentscope a Evropskému patentovému registru.

22.5. 2020 – se konal pro veřejnost online interaktivní seminář opět zaměřený na Národní databázi ochranných známek.
28. 5. 2020 – pořádal Úřad online seminář věnovaný databázi TMView.

4. 6. 2020 – vystoupil zástupce Úřadu na semináři pro Technickou univerzitu Liberec s přednáškou k problematice Evropského patentu.

11. 6. 2020 – se konal online seminář, který představil Databázi soudních a správních rozhodnutí.

10. 9. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu V Moravské zemské knihovně v Brně na semináři pro veřejnost s prezentacemi k úvodu do systému průmyslových práv a k databázím průmyslověprávních informací.

15. 9. 2020 - se uskutečnil další z podzimní série online interaktivních seminářů pro veřejnost věnovaný Národní patentové databázi.

22.9. 2020 – organizoval Úřad online seminář: „Úvod do problematiky průmyslových práv“ seznamující posluchače se systémem průmyslových práv v ČR.

30.9.2020 - Online seminář: Važte si svých inovací! Ochraňte si je! Seminář byl určen zájemcům z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. V jeho průběhu se posluchači seznámili se základními pojmy z oboru průmyslových práv a duševního vlastnictví, s jednotlivými předměty průmyslověprávní ochrany, včetně legislativy a informací, průběhu řízení, požadavky k udělení ochrany v ČR a možnostmi získání ochrany pro technická řešení v zahraničí. Byly představeny také volně přístupné databáze průmyslověprávních informací a způsoby, jakými je možné v nich provádět rešerše. Úřad tento seminář pořádal jako doprovodnou akci Týdne inovací 2020 a v rámci Inovační strategie 2019-2030.

3. 10. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Technickou univerzitu Liberec s přednáškou na téma úvod do problematiky průmyslových práv a informací.

8. 10. 2020 – se konal online seminář, který představil Národní databázi ochranných známek.

13. 10. 2020 – se konaly dva online semináře, jejichž tématem byla databáze Espacenet a problematika ochranných známek.

13. 10. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava s přednáškou na téma úvod do problematiky průmyslových práv a informací.

20. 10. 2020 - se uskutečnil další z podzimní série online interaktivních seminářů pro veřejnost věnovaný databázi PATENTSCOPE.

21. 10. 2020 - se konal online seminář seznamující posluchače s databází Madrid Monitor.

22. 10. 2020 – se konaly dva online semináře věnované databáz9 TM View a problematice ochrany designu průmyslovým vzorem.

26. 10. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Technickou univerzitu Liberec s prezentací na téma úvod do problematiky průmyslových práv a informací.

3. 11. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Vysokou školu chemicko-technologickou s prezentací seznamující posluchače s patentovými databázemi.

3. 11. se konal také online seminář pro veřejnost seznamující posluchače se systémem průmyslových práv v ČR.

5. 11. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Univerzitu Hradec Králové s prezentací seznamující posluchače s problematikou průmyslových práv.

10. a 11. 11. 2020 – se konaly dva online semináře, jejichž tématem byla problematika ochranných známek a úvod do systému průmyslových práv.

19. a 26. 11. 2020 – se uskutečnily dva online semináře pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava konaly dva online semináře, které se věnovaly tématu řízení o přihláškách patentů a užitných vzorů.

25. 11. 2020. se konal ve spolupráci s Vrchním soudem online seminář pro odbornou veřejnost věnovaný tématu Novela zákona o ochranných známkách.

30. 11. 2020 - se uskutečnil online seminář pro České vysoké učení technické v Praze uvádějící posluchače do problematiky průmyslových práv.

9. 12. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Vysokou školu ekonomickou s prezentací na téma úvod do problematiky průmyslových práv a aktivit ÚPV.

11. 12. 2020 se konal online seminář pro veřejnost věnovaný tématu Duševního vlastnictví v podnikání.

11. 12. 2020 – vystoupila zástupce Úřadu na online semináři pro Technickou univerzitu Liberec s přednáškou věnovanou přihlašování technických řešení v zahraničí.
 

Rok 2019 byl vyhlášen ROKEM DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

31. 1. 2019 Seminář „Úvod od problematiky průmyslových práv“ zaměřený na základní informace o ochraně průmyslových práv pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

23. 1. 2019 Úřad hostil seminář ČSVZ: „Nekalá soutěž a její výklad ve světle průmyslových práv“, seminář byl určený všem, , kteří se zabývají problematikou ochrany průmyslových práv a jejich vymáháním, stejně tak jako zhodnocením práv ostatních soutěžitelů před vlastním vstupem na trh.

7. 2. 2019 Seminář „Technická řešení – vynález / užitný vzor“, který se věnoval základním informacím o ochraně technických řešení a byl určen podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnost.

7. 3. 2019 Seminář „Označení původu a zeměpisná označení“ zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

14. 3. 2019 se uskutečnil v prostorách Úřadu seminář „Judikatura SD EU ve věci ochranných známek“ pořádaný ve spolupráci s EUIPO. Tématem semináře byly vybrané judikáty týkající se ochranných známek. Seminář byl určen zástupcům, odborníkům pracující v průmyslu nebo podnicích i veřejnosti. 

27. 3. 2019 Proběhl seminář „Ochrana designu“ pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na seznámení s problematikou ochrany průmyslových vzorů pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

28. 3. 2019 Úřad hostil seminář ČSVZ: „Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení, určený zájemcům z řad veřejnosti.

Ve dnech 25. – 29. 3. 2019 probíhal ve výstavním areálu Sokolniki v Moskvě 22. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů a inovačních technologií ARCHIMEDES. Úřad průmyslového vlastnictví se jako vystavovatel zúčastnil již počtvrté. Na stánku Úřadu se kromě informací o ochraně průmyslových práv a informačních aktivitách úřadu prezentovalo i pořádání třetího ročníku výstavy INVENT ARENA, mezinárodního veletrhu technických inovací, patentů a vynálezů. Výstava ARCHIMEDES se pořádá pod záštitou mezinárodní organizace IFIA a za podpory WIPO. Ke spoluorganizátorům patří např. také ministerstvo obrany, zemědělství, školství, ruská akademie věd, obchodní a průmyslové komory a svaz ruských vynálezců a zlepšovatelů. Ve stánku Úřadu byly prezentovány aktivity Úřadu na zvyšování průmyslověprávního povědomí mezi dětmi a mládeží i mezi širší veřejností. Část expozice byla tradičně věnována dětským vynálezům.

9. 4. 2019 Úřad ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem pořádal Seminář na téma: How to understand search reports and written opinions (Intermediate level), kterého se zúčastnili návštěvníci z řad zástupců, právníků, odborníků pracující v průmyslu nebo podnicích i veřejnosti.

v dubnu proběhla i série seminářů věnovaná databázím průmyslověprávních informací: 

3. 4. 2019 „Databáze Espacenet a databáze patentů a užitných vzorů ÚPV“ 

4. 4. 2019 „Databáze ochranných známek“ 

17. 4. 2019 „Databáze Patentscope, USPTO, Google search“

24. 4. 2019 „Asijské databáze“ 

25. 4. 2019 „Databáze průmyslových vzorů“ 

 

Podnikatelé, pracovníci výzkumu a vývoje, studenti i širší veřejnost se v nich seznámili se zásadami používání a vyhledávání v těchto významných volně přístupných informačních zdrojů. Výklad byl doplněn praktickými ukázkami a příklady pro vlastní vyzkoušení.

24. 4. 2019 Úřad ve spolupráci s Velvyslanectvím USA připravil při příležitosti oslav Světového dne duševního vlastnictví (26. 4. 2019) akci pro školy Úžasné divadlo fyziky (ÚDIF) na ÚPV. Děti se v programu duševní vlastnictví, jak se chrání u nás a vyslechly od zástupců Velvyslanectví USA v České republice, jak je ochrana těchto práv důležitá. Seznámily se i Patentovým a známkovým úřadem USA. Ve další části programu se pro žáky odehrálo představení Úžasného Divadla Fyziky, které nápaditě a profesionálně vysvětlilo podstatu a význam duševního vlastnictví na příkladech praktického využití fyzikálních jevů ve vynálezech, se kterými se děti mohou setkat i v každodenním životě. Úřad navštívilo celkem 130 žáků základních škol.

25. 4. 2019 se v prostorách Úřadu uskutečnila exkurze studentů Gymnázia Boženy Němcové z Hradce Králové. Studenti se během exkurze seznámili se systémem ochrany průmyslových práv, průmyslověprávními informacemi i s prostory Úřadu, ve kterých probíhá poskytování informačních služeb veřejnosti.

25. 4. 2019 se v Úřadu pořádal v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích průmyslových vzorů ÚPV, Hague Express a eSearch. Součástí semináře bylo i několik praktických příkladů rešerší.

22. 5. 2019 hostil Úřad akci EPO „Kulatý stůl: Praxe a postupy při patentování vynálezů z oblasti farmacie a biotechnologie“ veřejné diskusní setkání přihlašovatelů, zástupců a další odborné veřejnosti s odborníky patentového průzkumu EPO a ÚPV na téma praxe a postupy při patentování vynálezů z oblasti farmacie a biotechnologie. V programu byla přiblížena praxe EPO při posuzování přihlášek a byl věnován prostor zodpovězení otázek z tohoto oboru, které účastníky zajímaly.

23. 5. 2019 Úřad pořádal jako doprovodnou akci Týdne inovací 2019 v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář: Važte si svých inovací! Ochraňte si je! Program semináře se zaměřil na základní pojmy z oboru průmyslových práv a duševní vlastnictví a představil jednotlivé předměty průmyslověprávní ochrany, včetně legislativy a informací o možnostech podávání přihlášek, průběhu řízení, formálních i věcných požadavcích k udělení ochrany v ČR a účincích práv, možnosti získání ochrany pro technická řešení v zahraničí a představil návštěvníkům volně přístupné databáze průmyslověprávních informací a způsoby, jakými je možné v nich provádět rešerše. Během fakultativní exkurze měli návštěvníci příležitost nahlédnout blíže do prostor Úřadu.

29. 5. 2019 Úřad pořádal seminář určený odborné veřejnosti i zájemcům o přihlašování ochranných známek: Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele. Seminář přinesl podrobný výklad zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na změny, které přinesla rozsáhlá novela zákona od 1. 1. 2019. Cílem semináře bylo zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Seminář tak volně navázal na výklad novely známkového zákona z ledna 2019. V průběhu i na konci semináře byl poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Ve dnech 4. – 5. 6. 2019 se v polských Katowicích pod patronací ministerstva pro vědu a rozvoj, města Katowice, polského patentového úřadu, krajská hospodářská komory a dalších institucí konal 12. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací INTARG. Úřad průmyslového vlastnictví se na tomto veletrhu představil již podruhé. A prezentoval zde především své aktivity na zvyšování povědomí o problematice ochrany průmyslových práv, zejména mezi dětmi a mládeží. Další část aktivit byla věnována propagaci druhého ročníku výstavy Invent Arena v Třinci. V doprovodném programu veletrhu byly zařazeny semináře, prezentace jednotlivých vystavovatelů, diskusní panely a kulaté stoly.

Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 6. do 8. 6. 2019 další ročník Veletrh vědy. Pro dětské a mladé publikum, jemuž je veletrh především určen, bylo připraveno mnoho interaktivních expozic ústavů Akademie věd ČR a dalších organizací, které atraktivním způsobem daly dětem nahlédnout do světa vědy a techniky. Úřad zde byl zastoupen vlastním informačním stánkem. Děti si v něm mohly vyzkoušet své znalosti v hrách, v nichž propojovaly známé vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem a studentům, především leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. Pracovnice Úřadu seznamovaly návštěvníky i s volně přístupnými databázemi na Internetových stránkách a zodpovídaly dotazy malých i velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím.

www.veletrhvedy.cz

11. 6. 2019 organizoval Úřad v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost s názvem Práva na označení.

12. 6. 2019 se konal ve spolupráci s Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky v prostorách Úřadu odborný seminář na téma "Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice".

25. 6. 2019 hostil Úřad seminář "PCT at the EPO", který se pořádal ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem. Program semináře obsahoval i praktické příklady z praxe a zodpovídal otázky účastníků k této problematice.

Od 15. 8. 2019 do 15. 11. 2019 byla veřejnosti ve vstupní hale Úřadu zpřístupněna výstava historických technických hraček. Akce se konala u příležitosti 100. výročí založení Patentového úřadu. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček ve Velvarech (http://www.muzeum-technickych-hracek.cz/). Dne 18. 9. 2019 proběhla komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem panem Smahou.

24. 8. 2019 pořádalo město Krnov čtvrtý ročník letní akce Dobré srdce Krnova. Tato akce se věnuje poučení i charitativním cílům. Letošním tématem Dobrého srdce Krnova byla věda a technika, aneb Vzhůru za poznáním. Program obsahoval zábavné fyzikální a chemické pokusy, setkání s robotem a další zajímavosti ze světa vědy a techniky. Úřad zde měl své zastoupení v podobě informačního stánku. Děti i dospělí návštěvníci si v něm vyzkoušeli své znalosti v hrách, v nichž propojovali známé vynálezce a jejich vynálezy a hledali názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem, jako leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. Pracovníci Úřadu zodpovídali dotazy malých i velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím.

Ve středu 4. 9. 2019 se pořádal v Praze populární Festival vědy 2018, jehož letošním tématem byla "věda v profesích". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky, policie ČR, Celní správa ČR a další instituce. Festival si klade za cíl podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých expozic, prezentací a zábavných pokusů i živých ukázek práce celní správy, policie ČR a dalších. V doprovodném programu festivalu proběhla i veřejná debatu na téma „Je volba profese věda?“ Úřad zde byl zastoupen vlastním stánkem, na kterém se zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel se výběr informačních tiskovin určený především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů věnovaných různým oborům lidské činnosti. Festival se pořádal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, primátora hl. m. Prahy, starosty MČ Praha 6 a dalších. Letošní počet návštěvníků byl pořadateli odhadnut na více než 17 000.

19. 9. 2019 se uskutečnila hlavní oslava 100. výročí založení Patentového úřadu v podobě mezinárodní konference „Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě“ a následného slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu. Akce se zúčastnilo celkem 400 návštěvníků včetně velkého množství významných osobností v čele s předsedy WIPO, EPO a EUIPO, ministrů vlády ČR a představitelů dalších institucí, předsedů úřadů průmyslového vlastnictví z různých zemí světa, vědců, vynálezců, podnikatelů a mnoha dalších. Konferenci doprovodila také výstava prací zejména studentů různých stupňů škol.

Ve druhém pololetí roku 2019 se v Úřadě konalo 12 seminářů určených nejširší veřejnosti:

10. 2019 – Úvod do problematiky průmyslového vlastnictví

8. 10. 2019 – Technická řešení – patent / užitný vzor

16. 10. 2019 – Ochranné známky

6. 11. 2019 – Ochrana designu

12. 11. 2019 – Označení původu a zeměpisná označení

20. 11. 2019 – Databáze Espacenet a národní patentová databáze

28. 11. 2019 – Databáze ochranných známek

4. 12. 2019 – Databáze průmyslových vzorů

5. 12. 2019 – Databáze Patentscope, USPTO a Google Search

10. 12. 2019 – Asijské databáze

12. 12. 2019 – Databáze ochranných známek

7. – 11. 10. 2019 se Úřad představil na společné expozici Czech Republic, the Country for the Future“ na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Na společném stánku v pavilonu Z se prezentovalo 13 státních institucí. Došlo zde také k představení Inovační strategie 2019-2030. Slavnostní otevření České národní expozice se odehrálo za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

Ve dnech 10. – 13. 10. 2019 se Úřad zúčastnil veletrhu FOR INTERIOR, který je věnován nábytku, interiérům a bytovým doplňkům. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku návštěvníkům na dotazy zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách. 

Ve dnech 12. až 15. 10. 2019 se v Novim Sadu (Srbsko) uskutečnil již 33. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů Tesla Fest. Výstava byla zaměřena na nové produkty a technologie, průmyslové vzory a zeměpisná označení. Úřad průmyslového vlastnictví se této výstavy zúčastnil již podruhé. Festival se konal v prostorách Sportovního a obchodního Centra Vojvodina, Novi Sad.

Ve dnech 17. - 19. 10. 2019 se v Záhřebu uskutečnil 17. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů ARCA 2019. Úřad průmyslového vlastnictví se zúčastnil poprvé. Výstava se konala v záhřebské Národní a univerzitní knihovně. Hlavním organizátorem výstavy, která byla uspořádána pod záštitou IFIA, byl Chorvatský svaz vynálezců. Výstava představila technické novinky nejen z Chorvatska, ale i ze zahraničí. Jedním z hlavních cílů bylo propojit akademickou obec s podnikatelskou sférou. Velký prostor byl proto dán studentům univerzit a jeden den byl zaměřen na děti, kdy se konala řada „technických“ dílen.

Ve dnech 31. 10. – 3. 11. 2019 se v německém Norimberku uskutečnil 71. ročník Mezinárodní specializované výstavy Nápady – Vynálezy – Novinky (Ideen – Erfindungen – Neuheiten) iENA, na kterém se svou expozicí podílel i Úřad. Výstava byla ve dnech 2. – 3. 11. doprovázena festivalem technologií Hack&Make, který je zaměřen na širokou veřejnost, zejména na mládež a technicky zaměřené studenty a návštěvníky.

Dne 26. 11. 2019 se v prostorách Úřadu již potřetí konal "Informační den pro MSP". Na organizaci Informačního dne s Úřadem spolupracovalo Technologické centrum AV ČR. Informační den se konal v rámci evropského projektu VIP4SME, ve kterém je Úřad přidruženým partnerem. V programu vystoupili odborníci ze spolupořádajícího Technologického centra AV ČR, agentury CzechTrade a advokátní kanceláře Bird & Bird.

 

Rok 2018 byl vyhlášen ROKEM RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

14. března 2018 ředitel Kanceláře Úřadu přednesl aktuální novinky v patentovém a známkovém právu na setkání pracovníků patentových oddělení průmyslových podniků a vysokých škol v nadnárodní inovativní společnosti Hella v Mohelnici.

Ve dnech 5. – 8. dubna 2018 probíhal 21. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů a inovačních technologií ARCHIMEDES v Moskvě. Úřad průmyslového vlastnictví se jako vystavovatel zúčastnil již potřetí. Na stánku Úřadu se kromě informací o ochraně průmyslových práv a informačních aktivitách úřadu prezentovalo i pořádání druhého ročníku výstavy INVENT ARENA, mezinárodního veletrhu technických inovací, patentů a vynálezů. Výstava ARCHIMEDES se pořádá pod záštitou mezinárodní organizace IFIA a za podpory WIPO. Ke spoluorganizátorům patří např. také ministerstvo obrany, zemědělství, školství, ruská akademie věd, obchodní a průmyslové komory a svaz ruských vynálezců a zlepšovatelů. Ve stánku Úřadu byly prezentovány aktivity Úřadu na zvyšování průmyslověprávního povědomí mezi dětmi a mládeží i mezi širší veřejností. Vystavovatelé z 22 zemí představili více než 1 100 vynálezů a inovací. Část expozice byla již tradičně věnována dětským vynálezům.

Veletrh Věda Výzkum Inovace, jehož třetí ročník se pořádal ve dnech 15. 5. - 17. 5. 2018 na výstavišti v Brně, si klade za cíl propojit výzkumné a vědecké kruhy s podnikatelským prostředím. Vědeckým týmům se zde nabízí příležitost představit výstupy ze své činnosti odborníkům i široké veřejnosti. Součástí veletrhu byl také bohatý doprovodný program nabízející konference zaměřené na dotační programy v oblasti věda, výzkum a inovace, odborná vědecká konference, networkingový meeting point a mnoho dalšího. Úřad se veletrhu zúčastnil s vlastní expozicí, ve které představil informace na Internetových stránkách, převáděly se volně dostupné rešeršní databáze průmyslově právních informací a nabízely informativní rešerše. V nabídce byl zastoupen také výběr brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. Zástupci Úřadu vystoupili i na odborném semináři, který Úřad uspořádal v rámci doprovodného programu.

Ve dnech 15. 5. – 18. 5. 2018 se Úřad zúčastnil také dalšího ročníku veletrhu strojírenství a strojírenské technologie „FOR INDUSTRY“. Pro návštěvníky byla ve stánku připravena nabídka informací v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít také nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si ze široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin, ve které nechyběly ani informační tiskoviny určené dětským návštěvníkům.

Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 7. do 9. června 2018 Veletrh vědy. Pro dětské a mladé publikum, jemuž je veletrh především pořádán, bylo instalováno mnoho interaktivních expozic, které atraktivním způsobem představily svět vědy a techniky. Úřad zde byl zastoupen vlastním informačním stánkem a jeho zástupkyně zodpovídaly dotazy malých i velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím. Děti si mohly vyzkoušet své znalosti v hrách, v nichž propojovaly známé vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem a studentům, především leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. Pracovnice Úřadu seznamovaly návštěvníky i s volně přístupnými databázemi na Internetových stránkách. www.veletrhvedy.cz

Dne 8. 6. 2018 se v prostorách Úřadu pořádala akce nazvaná „IPforBusiness putovní školení“ organizovaná Evropskou patentovou akademií (EPA) a European IPR Helpdesk. Akce byla příspěvkem ke školení v oblasti duševního vlastnictví, které se pořádají ve 12 různých zemí Evropy. V programu vystoupili odborníci z European IPR Helpdesk, Evropského patentového úřadu, Technické univerzity v Mnichově, Technologického centra AV ČR a Úřad. Příspěvky se týkaly témat ochrany průmyslových práv, významu a možností komercializace práv duševního vlastnictví (i s případovými studiemi), představení práce IPR Helpdesk a jeho služeb pro malé a střední podniky, služeb sítě EEN na podporu inovací a služeb Úřadu pro malé a střední podniky i širší veřejnost.

V multifunkční hale Werk Arena v Třinci se ve dnech 20. a 22. 6. 2018 konal druhý ročník mezinárodní výstavy vynálezů a technických řešení INVENT ARENA. Soutěžilo se v oborech: Ekologie a ochrana životního prostředí; Hutnictví, energetika, strojírenství, doprava, stavebnictví; Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie; Výpočetní technika, telekomunikace, automatizace, informatika; Mladí inovátoři a Ostatní. Nejlepší exponáty byly oceněny zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí. Součástí programu byly odborné semináře, které vedli například představitelé Úřadu průmyslového vlastnictví a Akademie věd ČR. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky řemesel, které předváděli žáci středních škol a odborných učilišť, a také si je vyzkoušet. Organizátorem výstavy byly TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a Česká hutnická společnost, z.s. Odbornou garanci poskytly International Federation of Inventors Associations (IFIA), Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ), Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) a Úřad průmyslového vlastnictví. Na výstavě představilo 47 vystavovatelů z 22 zemí 135 inovativních řešení.

V srpnu Úřad spustil na svých internetových stránkách novou verzi rozhraní rešeršních databází průmyslových práv. Nová aplikace s sebou přináší nový design s možností zobrazení na mobilních zařízeních a celou řadu novinek, včetně pokročilých funkcí pro registrované uživatele.

Ve středu 5. 9. 2018 se pořádal v Praze Festival vědy 2018, jehož tématem bylo "technologie hýbou světem". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky, policie ČR, Celní správa ČR a další instituce Cílem bylo podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých expozic, prezentací a zábavných pokusů. Festival doprovázela i série přednášek v Národní technické knihovně. Úřad zde byl zastoupen vlastním stánkem, na kterém se zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel se výběr informačních tiskovin určený především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů věnovaných různým oborům techniky. Festival se pořádal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, primátorky hl. m. Prahy, starosty MČ Praha 6, předsedy AV ČR a rektora ČVUT. Letošní počet návštěvníků byl pořadateli odhadnut na 17 000.

26. 9. 2018 se pro zájemce o seznámení se s průmyslovými právy pořádal seminář „Úvod do problematiky průmyslových práv“.

Ve dnech 1. – 5. 10. 2018 se Úřad představil na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí). Stánek Úřadu nabídl návštěvníkům také řadu informací v elektronické podobě na internetových stránkách Úřadu a ve volně přístupných databázích průmyslově právních informací, jejichž možnosti byly předváděny. Představeny byly i aktivity Úřadu zaměřené na mladé publikum tvořené žáky a studenty. Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si z široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin.

Zástupci Úřadu také vystoupili s prezentacemi o systému průmyslově právní ochrany na semináři „Práva duševního vlastnictví" pořádaným v rámci podpory exportu ČR Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Ve dnech 4. – 7. 10. 2018 se Úřad zúčastnil veletrhu FOR INTERIOR, který je věnován nábytku, interiérům a bytovým doplňkům. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku návštěvníkům na dotazy, zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách. Kromě toho byly pro návštěvníky připraveny informace v elektronické podobě dostupné na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních informací i v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. Návštěvníci mohli využít i možnosti bezplatného provedení informativní rešerše.

V Novém sadu se ve dnech 12. – 15. 10. 2018 konal Mezinárodní veletrh inovací, znalostí a tvořivosti TESLAFEST 2018, akce byla doprovázena mezinárodní konferencí o inovacích. Veletrh se konal v prostorách SPC Vojvodina a byl organizován svazem vynálezců autonomní oblasti Vojvodina pod záštitou vlád Srbska, autonomní oblasti Vojvodina a městem Novi Sad. Akce se pravidelně zúčastňuje více než 500 vynálezců, inovátorů i podnikatelů. Prostor je věnován i studentům a mladým inovátorům. Ve stánku Úřadu byly prezentovány informační služby a aktivity Úřadu zaměřené na zvyšování povědomí o průmyslověprávní ochraně mezi veřejností i dětmi a mládeží.

Během října 2018 se v prostorách Úřadu uskutečnily další semináře, které blíže seznamovaly uživatele z řad veřejnosti s problematikou průmyslových práv, informačními databázemi a vyhledáváním průmyslově právních informací

Putovní seminář Služby a aktivity Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) hostil Úřad dne 17.10.2018 - na semináři vystoupili odborníci z WIPO i z Úřadu, prezentace se zaměřily na hlavní smlouvy v oblasti mezinárodní ochrany průmyslových práv, činnosti Visegrádského patentového institutu (VPI), informačním produktům a službám a následné diskuze rozebíraly zkušenosti z pohledu přihlašovatelů i právních expertů.

Dne 18. 10. 2018 se pořádalo v prostorách Úřadu představení Úžasného divadla fyziky. Program představení se opakoval v blocích. Každý z bloků obsahoval dvě části. V první z nich se žáci seznámili s duševním vlastnictvím, průmyslovým právem a druhy průmyslově právní ochrany. Ve druhé části se pro žáky odehrálo představení Úžasného Divadla Fyziky, provedené nápadité a profesionálně, které jim vysvětlilo podstatu a význam duševního vlastnictví na příkladech praktického využití fyzikálních jevů ve vynálezech, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Úřad navštívilo celkem 280 žáků ze šesti základních škol.

Dne 1. 11. 2018 se v prostorách Úřadu již podruhé pořádal seminář "Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích" v rámci "Informačního dne pro MSP". Na organizaci Informačního dne spolupracovalo Technologické centrum AV ČR. Informační den se konal v rámci evropského projektu VIP4SME, ve kterém je Úřad přidruženým partnerem. V programu vystoupili odborníci ze spolupořádajícího Technologického centra AV ČR, Evropské vesmírné agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničí i zástupci Úřadu. Prezentace dopolední části se zabývaly ochranou průmyslových práv, praktickou prací s databázemi průmyslověprávních informací, možnostmi finanční podpory při přihlašování průmyslových práv, duševním vlastnictvím při vývoji kosmických technologií, nabídkou služeb EU IPR Helpdesk českým malým a středním podnikům. Odpolední část seznámila posluchače s očekávanými novinkami v oblasti práv na označení, které přinese novela zákona o ochranných známkách v roce 2019

Dne 13. 11. 2018 v rámci podpory exportu ČR se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konal seminář „Práva duševního vlastnictví", na kterém vystoupili zástupci Úřadu s příspěvky na témata: jak získat peníze z průmyslových práv, úvod do průmyslových práv, význam a zdroje průmyslově právních informací.

Ve dnech 4. – 7. 12. 2018 se zástupce Úřadu se zúčastnil programu Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR, INOVACE 2018 pořádaném Asociací inovačního podnikání, 2018

 

Úplný přehled aktivit od roku 2012 (pdf, 465 kB)