Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Poplatky

 

Placení správních poplatků kolkovou známkou

Kolkové známky se ke dni 01.01.2025 ruší na základě zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Od 1. 1. 2025 bude možné uhradit správní poplatky pouze hotově, anebo bankovním převodem na účet ÚPV.

 

Na této stránce naleznete poplatky za řízení před Úřadem a poplatky související (správní poplatky a udržovací poplatky). Pro zobrazení přehledu poplatků pro konkrétní druh průmyslového práva rozklikněte příslušný nadpis níže. Ucelený přehled variabilních symbolů s příklady jejich konstrukce lze nalézt také zde.

SPRÁVNÍ POPLATKY  VYNÁLEZY / PATENTY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek vynálezů a evropských patentů

V případě, kdy je podání odesíláno prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání (e-portál), aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol. Variabilní symbol začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem, který lze využít pro automatické vyplnění platebních údajů v bankovní aplikaci.

V ostatních případech je tvořen variabilní symbol na základě čísla přihlášky.

Číslo přihlášky vynálezu je označeno: PV, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: PV 2000-156, 2008-1298

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 1 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PV 2000-156 je VS: 12000156, pro PV 2008-1298 je VS: 120081298.

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 1. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Číslo evropského patentu je označeno EP + číslo evropského patentu, např. EP 1444521
Variabilní symbol pro EP se skládá z číslice 2 + číslo evropského patentu, např.: 21444521.

Položka 126

Poplatek
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

Poplatek
a) Přijetí žádosti  
 o první prodloužení lhůty  200
 o každé další prodloužení lhůty  500
 o prominutí zmeškání lhůty  1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví  1 000
c) Přijetí žádosti  
 o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)  600
 o zápis převodu  600
 o zápis licence  600
 o zápis zástavního práva  600
 o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána  600

Položka 128

Poplatek
a) Přijetí přihlášky vynálezu 1 200
 pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 600
b) Přijetí žádosti  
 o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou 800
 o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů 500
c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu 3 000
 za 11. a každý další uplatněný patentový nárok 500
d) Vydání patentové listiny do rozsahu  
 deset stran strojopisu 1 600
 za každou další stranu 100
e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu 2 000
 za zveřejnění oprav překladu 100
f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě 3 000

Položka 129

Poplatek
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu 5 000
b) Přijetí návrhu na zrušení  
 patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu 2 000

Variabilní symboly a číslování mezinárodních přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)

Číslo přihlášky je označeno: PCT/CZ, čtyřmístným rokem podání, lomítkem, nulami k doplnění celkového pětimístného čísla a pořadovým číslem přihlášky
Např.: PCT/CZ2000/00049, PCT/2008/00001

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 5 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PCT/CZ2000/00049 je VS: 5200000049, pro PCT/CZ 2009/00001 je VS: 5200900001.

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 5. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Položka 130

Poplatek
Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním
mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci
1 500

UDRŽOVACÍ POPLATKY – VYNÁLEZY / PATENTY

ZÁKON č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů a dodatkových
ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
a o změně některých zákonů
Sazebník poplatků za udržování patentů v platnosti


(poplatky se hradí na účet 80012-21526001/0710)

Variabilní symboly (VS): Jako variabilní symbol se užívá číslo patentu.
Např.: pro patent 289326 je VS: 289326.

Poplatek
a) za první rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000
b) za druhý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000
c) za třetí rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000
d) za čtvrtý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000
e) za pátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 2 000
f) za šestý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 2 000
g) za sedmý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 2 000
h) za osmý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 2 000
i) za devátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 3 000
j) za desátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 4 000
k) za jedenáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 6 000
l) za dvanáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 8 000
m) za třináctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 10 000
n) za čtrnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 12 000
o) za patnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 14 000
p) za šestnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 16 000
q) za sedmnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 18 000
r) za osmnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 20 000
s) za devatenáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 22 000
t) za dvacátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 24 000

Sazebník poplatků za udržování evropských patentů v platnosti

(poplatky se hradí na účet 35-21526001/0710)

Variabilní symboly (VS): Jako variabilní symbol se užívá číslo evropského patentu.
Např.: pro evropský patent 1328015 je VS: 1328015.

Poplatek
a) za první rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 1 000
b) za druhý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 1 000
c) za třetí rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 1 000
d) za čtvrtý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 1 000
e) za pátý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 2 000
f) za šestý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 2 000
g) za sedmý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 2 000
h) za osmý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 2 000
i) za devátý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 3 000
j) za desátý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 4 000
k) za jedenáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 6 000
l) za dvanáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 8 000
m) za třináctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 10 000
n) za čtrnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 12 000
o) za patnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 14 000
p) za šestnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 16 000
q) za sedmnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 18 000
r) za osmnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 20 000
s) za devatenáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 22 000
t) za dvacátý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 24 000

SPRÁVNÍ POPLATKY Užitné vzory

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

V případě, kdy je podání odesíláno prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání (e-portál), aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol. Variabilní symbol začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem, který lze využít pro automatické vyplnění platebních údajů v bankovní aplikaci.

V ostatních případech je tvořen variabilní symbol na základě čísla přihlášky.

Číslo přihlášky je označeno: PUV, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: PUV 2000-10856, PUV 2008-19627

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 6 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PUV 2000-10856 je VS: 6200010856, pro PUV 2008-19627 je VS: 6200819627.

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 6. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Variabilní symbol pro prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru

Variabilní symbol je složen z číslice 6 + číslo zápisu užitného vzoru.
Např. pro číslo zápisu 13528 je VS: 613528.

Položka 126

Poplatek
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

Poplatek
a) Přijetí žádosti  
 o první prodloužení lhůty 200
 o každé další prodloužení lhůty 500
 o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
 o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
 o zápis převodu 600
 o zápis licence 600
 o zápis zástavního práva 600
 o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600

Položka 131

Poplatek
Přijetí přihlášky užitného vzoru 1 000
pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 500

Položka 132

Poplatek
Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru 5 000

Položka 133

Poplatek
Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku 2 000

Položka 134

Poplatek
Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru 6 000

Poznámky

 1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
 2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

SPRÁVNÍ POPLATKY  Ochranné známky

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek ochranných známek

V případě, kdy je podání odesíláno prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání (e-portál), aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol. Variabilní symbol začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem, který lze využít pro automatické vyplnění platebních údajů v bankovní aplikaci.

 

V ostatních případech je tvořen variabilní symbol na základě čísla přihlášky.

Číslo přihlášky je označeno: O, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: O-8516, O-141141

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 3 + pořadové číslo přihlášky
Např. pro O-8516 je VS: 38516, pro O-141141 je VS: 3141141.

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 3. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Pro lepší identifikaci platby doporučujeme do poznámky pro příjemce napsat znění ochranné známky nebo název přihlašovatele.

Položka 126

Poplatek
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

Poplatek
a) Přijetí žádosti  
 o první prodloužení lhůty 200
 o každé další prodloužení lhůty 500
 o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
 o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
 o zápis převodu 600
 o zápis licence 600
 o zápis zástavního práva 600
 o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600

Poznámka
V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

Položka 138

Poplatek
a) Přijetí přihlášky  
 individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 5 000
 kolektivní a certifikační ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 10 000
 za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy 500
b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie do tří tříd výrobků a služeb 5 000
 za každou další třídu výrobků a služeb nad tři třídy 500
c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky  
 za každou nově vzniklou přihlášku 5 000
d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané ochranné známky  
 za každou nově vzniklou ochrannou známku 5 000
e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku 1 000

Poznámka

 1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.
 2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.
 3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.
 4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
 5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.
   

Položka 139

Poplatek
a) Přijetí žádosti  
 o obnovu zápisu individuální ochranné známky 2 500
 o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky 5 000
 o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však
do šesti měsíců od tohoto data
5 000
 o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však
do šesti měsíců od tohoto data
10 000
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky 2 000

Poznámka

 1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí.
 2. Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písm. b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
 3. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi.
 4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.
   

Položka 140

Poplatek
Přijetí žádosti  
 o mezinárodní zápis ochranné známky 2 500
 o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky 3 000
 o územní rozšíření mezinárodního zápisu ochranné známky 500

Poznámka
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Upozornění:

Přehled poplatků vybíraných za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a podle Protokolu k Madridské dohodě u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO), zahrnující jak správní poplatky hrazené Úřadu průmyslového vlastnictví, tak poplatky placené ve švýcarských francích Mezinárodnímu úřadu WIPO, naleznete v dokumentu - Přehled poplatků vybíraných za úkony při řízení o mezinárodních ochranných známkách u ÚPV a u WIPO (pdf, 129 kB)

SPRÁVNÍ POPLATKY – Průmyslové vzory

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek průmyslových vzorů

V případě, kdy je podání odesíláno prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání (e-portál), aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol. Variabilní symbol začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem, který lze využít pro automatické vyplnění platebních údajů v bankovní aplikaci.

 

V ostatních případech je tvořen variabilní symbol na základě čísla přihlášky.

Číslo přihlášky je označeno: PVZ, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: PVZ 2000-35894, 2008-37337

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 7 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PVZ 2000-35894 je VS: 7200035894, pro PVZ 2008-37337 je VS: 7200837337.

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 7. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Variabilní symbol pro obnovu doby ochrany průmyslového vzoru:

Variabilní symbol je složen z číslice 7 + číslo zápisu průmyslového vzoru.
Např. pro číslo zápisu 30359 je VS: 730359.

Položka 126

Poplatek
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

Poplatek
a) Přijetí žádosti  
 o první prodloužení lhůty 200
 o každé další prodloužení lhůty 500
 o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
 o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
 o zápis převodu 600
 o zápis licence 600
 o zápis zástavního práva 600
 o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600

Položka 135

Poplatek
a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru 1 000
 pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 500
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru 1 000
 pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 500
 za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce 600
 za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 300

Položka 136

Poplatek
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku 2 000
za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru 800

Položka 137

Poplatek
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru  
 poprvé o 5 roků 3 000
 podruhé o 5 roků 6 000
 potřetí o 5 roků 9 000
 počtvrté o 5 roků 12 000

Poznámky

 1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
 2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRŮMYSLOVÉHO VZORU SPOLEČENSTVÍ (RCD)

ZÁKON č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů (§ 34 odst. 2)

(poplatky se hradí na účet 19-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek průmyslových vzorů Společenství

Číslo přihlášky je označeno pouze pro vnitřní potřebu ÚPV a nelze jej používat při komunikaci s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).
Číslo přihlášky je označeno: RCD, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem.
Např.: RCD 2007-7, RCD 2008-15

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslic 777 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro RCD 2007-7 je VS: 77720077, pro RCD 2008-15 je VS: 777200815.

Poplatek
Předání přihlášky průmyslového vzoru Společenství Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) 500

SPRÁVNÍ POPLATKY  Označení původu / Zeměpisná označení

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek označení původu/zeměpisného označení

V případě, kdy je podání odesíláno prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání (e-portál), aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol. Variabilní symbol začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem, který lze využít pro automatické vyplnění platebních údajů v bankovní aplikaci.

 

V ostatních případech je tvořen variabilní symbol na základě čísla přihlášky.

Číslo přihlášky je označeno: OP/ZO, čtyřmístným rokem podání + pořadovým číslem
Např.: OP/ZO 2003-209, OP/ZO 2006-234

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 8 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro OP/ZO 2003-209 je VS: 82003209, pro OP/ZO 2006-325 je VS: 82006325

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 8. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Položka 126

Poplatek
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

Poplatek
a) Přijetí žádosti  
 o první prodloužení lhůty  200
 o každé další prodloužení lhůty  500
 o prominutí zmeškání lhůty  1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví  1 000
c) Přijetí žádosti  
 o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)  600
 o zápis převodu  600
 o zápis licence  600
 o zápis zástavního práva  600
 o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána  600

Položka 141

Poplatek
a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení 4 000
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu 2 500
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení 2 000
d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství 500

Poznámka
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

SPRÁVNÍ POPLATKY  Dodatková ochranná osvědčení (SPC)

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování žádostí o udělení dodatkového ochranného osvědčení

V případě, kdy je podání odesíláno prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání (e-portál), aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol. Variabilní symbol začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem, který lze využít pro automatické vyplnění platebních údajů v bankovní aplikaci.

 

V ostatních případech je tvořen variabilní symbol na základě čísla přihlášky.

Číslo žádosti je označeno: SPC/CZ, čtyřmístným rokem podání, lomítkem a pořadovým číslem
Např.: SPC/CZ 2002/35, SPC/CZ 2007/105

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 9 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo žádosti
Např. pro SPC/CZ 2002/35 je VS: 9200235, pro SPC/CZ 2007/105 je VS: 92007105

V případě, kdy je placeno za nově podanou žádost a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 9. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Položka 126

Poplatek

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku

100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

Poplatek
a) Přijetí žádosti  
 o první prodloužení lhůty 200
 o každé další prodloužení lhůty 500
 o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
 o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
 o zápis převodu 600
 o zápis licence 600
 o zápis zástavního práva 600
 o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600

Položka 128

Poplatek
Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení 5 000
Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení dodatkového ochranného osvědčení 5 000

Položka 129

Poplatek
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu 5 000
b) Přijetí návrhu na zrušení  
 dodatkového ochranného osvědčení 2 000

UDRŽOVACÍ POPLATKY – Dodatková ochranná osvědčení (SPC)

ZÁKON č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů a dodatkových
ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
a o změně některých zákonů
Sazebník poplatků za udržování dodatkových osvědčení v platnosti

(poplatky se hradí na účet 80012-21526001/0710)

Variabilní symboly (VS): Jako variabilní symbol se užívá číslo uděleného dodatkového ochranného osvědčení bez lomítka (tedy číslo patentu včetně čísla za lomítkem).
Např. pro udělené dodatkové ochranné osvědčení 289405/34 je VS: 28940534.
 

Poplatek
a) za první rok platnosti dodatkového osvědčení 26 000
b) za druhý rok platnosti dodatkového osvědčení 28 000
c) za třetí rok platnosti dodatkového osvědčení 30 000
d) za čtvrtý rok platnosti dodatkového osvědčení 32 000
e) za pátý rok platnosti dodatkového osvědčení 34 000

SPRÁVNÍ POPLATKY  Topografie polovodičových výrobků

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek topografií polovodičových výrobků

V případě, kdy je podání odesíláno prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání (e-portál), aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol. Variabilní symbol začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem, který lze využít pro automatické vyplnění platebních údajů v bankovní aplikaci.

 

V ostatních případech je tvořen variabilní symbol na základě čísla přihlášky.

Číslo přihlášky je označeno: PTO, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: PTO 2000-8, 2007-10

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 4 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PTO 2000-8 je VS: 420008, pro PTO 2007-10 je VS: 4200710

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 4. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Položka 126

Poplatek
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

Poplatek
a) Přijetí žádosti  
 o první prodloužení lhůty 200
 o každé další prodloužení lhůty 500
 o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
 o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
 o zápis převodu 600
 o zápis licence 600
 o zápis zástavního práva 600
 o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600

Položka 142

Poplatek
Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků 5 000

Položka 143

Poplatek
Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků 2 000