Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Informace k národní přihlášce (přihlašování v ČR) 

Informace pro přihlašovatele vynálezů

Podání přihlášek a řízení o přihláškách vynálezů a práva a povinnosti vyplývající z patentů na vynálezy jsou upraveny zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, a vyhláškou č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb., a dále pak zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Formální úprava přihlášky je stanovena platnou Instrukcí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Další text této Informace má pouze podpůrně zdůraznit vybrané aspekty dané problematiky a nemůže nahradit plný text právních norem. 

O udělení patentu se žádá přihláškou vynálezu se žádostí o udělení patentu podanou na předepsaném formuláři u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad). Přihlášku lze podat elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím systému datových schránek, nebo písemně, tj. poštou nebo osobně v podatelně Úřadu. Přihláška musí obsahovat formulář žádosti o udělení patentu v jednom vyhotovení a dále pak popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, případně výkresy, a anotaci. 

  • Podlohy předkládané osobně se předkládají ve formě, která umožňuje jejich kvalitní elektronickou a přímou reprodukci na neomezený počet kopií, a to zejména pomocí skenování. Podlohy se podávají v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejších. Jedno z vyhotovení musí být podepsáno přihlašovatelem nebo jeho zástupcem. Podlohy v papírové formě musí mít alespoň jedno vyhotovení provedené na bílém, pevném, matném a odolném papíru formátu A4. Výkresy lze též předložit na průsvitném papíru. Kromě obrázků na dvou nebo více listech představujících jediný úplný obrázek a případných tabulek se obrázek nebo text na každém listu uvádí na výšku, a to toliko na jedné straně listu.
  • Při elektronickém podání se podlohy podávají ve formátu „docx“ WORD.

V přihlášce musí být uvedeno, kdo je původcem předmětu přihlášky vynálezu. 

Přihláška smí obsahovat jen jeden vynález nebo skupinu vynálezů navzájem spojených tak, že uskutečňují jedinou vynálezeckou myšlenku. 

Vynález musí být v přihlášce vynálezu vysvětlen tak jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit.

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti. Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a na výzvu Úřadu je v jím stanovené lhůtě prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

Úřad podrobí přihlášku vynálezu předběžnému průzkumu, tj. zda neobsahuje zjevně nepatentovatelná řešení a zda nemá nedostatky, které brání jejímu zveřejnění. Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad přihlášku zveřejní a toto zveřejnění oznámí ve Věstníku Úřadu. Původce může písemně požádat Úřad, aby jeho jméno nebylo uvedeno při zveřejnění přihlášky vynálezu a oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu. 

Úplný průzkum Úřad provede na žádost přihlašovatele či jiné osoby. Žádost o provedení úplného průzkumu musí být podána a zaplacena nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu a nelze ji vzít zpět. Uvedenou lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. 

Řízení o přihlášce vynálezu vede Úřad s přihlašovatelem nebo s jím stanoveným zástupcem. Původce vynálezu, pokud není současně přihlašovatelem, není účastníkem řízení.

Konkrétní výši správních poplatků za úkony prováděné Úřadem stanoví Sazebník správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, v platném znění. Správní poplatky se platí při podání a poplatek za každý požadovaný úkon musí být uhrazen samostatně. 

Rozsah patentové ochrany je určen patentovými nároky. 

Patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. 

Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu. 

Za udržování platnosti patentu je majitel povinen platit každoročně udržovací poplatky podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů. 

Bližší informace je možno získat v Informačním středisku Úřadu nebo na dalších stránkách v rámci tohoto webu.


Návod k vyplnění přihlášky vynálezu (pdf, 157 kB)
(návod se vztahuje k PDF formuláři, u elektronicky vyplnitelného formuláře určeného pro on-line podání je interaktivní nápověda součástí formuláře)

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 180 kB).

Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. července 2022.

Dřívější úprava:

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 175 kB).

Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. října 2020.

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 209 kB).

Touto instrukcí se stanovil standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Přikládání sekvenčních protokolů do 31. června 2022 (WIPO ST.25)

K vynálezům (užitným vzorům) obsahujícím v rámci popisu či patentových nároků (nároků na ochranu) nukleotidové a aminokyselinové sekvence se přikládá sekvenční protokol, který se předkládá i v elektronické formě na nosiči dat v souladu s WIPO Standardem ST.25 pro normalizovanou prezentaci nukleotidových a aminokyselinových sekvencí, spolu s prohlášením, že informace uložená na nosiči dat je totožná se sekvenčním protokolem v písemné formě (dle bodu 5.7 Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví).

Přikládání sekvenčních protokolů od 1. července 2022 (WIPO ST.26)

Od 1. července 2022 musí všechny* nově podané přihlášky vynálezů (užitných vzorů), které v popisu či v patentových nárocích (nárocích na ochranu) obsahují nukleotidové a aminokyselinové sekvence, obsahovat zároveň i sekvenční protokol v elektronické formě. Protokol se přikládá jako soubor ve formátu XML a musí být validní dle pravidel definovaných WIPO standardem ST.26. Ke dni 1. 7. 2022 jsou zavázány implementovat ST.26 všechny členské státy WIPO. Zavedení standardu proběhne najednou na národní, regionální i mezinárodní úrovni.

Světová organizace duševního vlastnictví poskytuje softwarový nástroj, pomocí kterého je možné sekvenční protokoly, validní dle standardu ST.26, vytvořit. Nástroj se nazývá WIPO Sequence a je volně k dispozici ke stažení na webových stránkách WIPO. Po podání přihlášky vynálezu (užitného vzoru) s přiloženým sekvenčním protokolem bude tento protokol v rámci předběžného průzkumu validován systémy Úřadu proti pravidlům standardu ST.26. Při použití přímého on-line podání (prostřednictvím ePortálu) bude k dispozici předběžný výsledek validace ještě před odesláním celého podání.

Užitečné odkazy (v anglickém jazyce): 

*) výjimky z tohoto pravidla (týkající se sekvencí s méně než deseti specificky definovanými nukleotidy nebo méně než čtyřmi specificky definovanými aminokyselinami) viz WIPO ST.26 odstavec č. 7 a 8.

Praktickou pomůcku pro řízení před Úřadem naleznete zde.