Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Uzavřené smlouvy

Od 1. července 2016 zveřejňuje Úřad průmyslového vlastnictví smlouvy s celkovou hodnotou přesahující 50 000 Kč v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Úvod | Registr smluv

Smlouvy uzavřené od 5. března 2015 do 30. června 2016 jsou dostupné na profilu zadavatele nebo elektronickém tržišti.