Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - průmyslové vzory

Informace k národní přihlášce (přihlašování v ČR) 

Informace pro přihlašovatele průmyslových vzorů

Přihlašování a řízení o přihláškách průmyslových vzorů a práva a povinnosti vyplývající z průmyslových vzorů zapsaných do rejstříku, jsou upraveny zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Další text této Informace má pouze podpůrně zdůraznit vybrané aspekty dané problematiky a nemůže nahradit plný text právních norem.

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá přihláškou průmyslového vzoru podanou u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad). Podrobné náležitosti přihlášky a podloh přihlášky jsou uvedeny v následujícím textu Doporučení pro formální úpravu podloh přihlášek průmyslových vzorů a v Návodu k vyplnění přihlášky průmyslového vzoru (pdf, 158 kB).

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti. Pokud chce přihlašovatel uplatnit právo přednosti z jiné dříve podané přihlášky, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí tak učinit buď v přihlášce nebo do jednoho měsíce od jejího podání a na výzvu Úřadu je v jím stanovené lhůtě prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

Úřad podrobí přihlášku průmyslového vzoru průzkumu, tj. prověří, zda přihláška a předmět přihlášky splňují podmínky požadované zákonem. V případě zápisné způsobilosti zapíše Úřad průmyslový vzor do rejstříku průmyslových vzorů a vzor zveřejní. Přihlašovatel se stane jeho vlastníkem. Vlastníkovi zapsaného průmyslového vzoru vydá osvědčení o zápisu. Zápis oznámí ve Věstníku Úřadu. V případě, že přihlašovatel v přihlášce požádal o odklad zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru nepřesahující 30 měsíců od data podání přihlášky nebo ode dne práva přednosti, Úřad průmyslový vzor zveřejní až po uplynutí požadované doby; spolu s oznámením zápisu ve Věstníku Úřad oznámí odložení zveřejnění průmyslového vzoru.

Vlastník zapsaného průmyslového vzoru má výlučné právo ho využívat, poskytovat souhlas k využívání průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně průmyslový vzor převést. Souhlas k využívání průmyslového vzoru se uděluje licenční smlouvou, která nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzorů. Zápis průmyslového vzoru platí pět let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru. Žádost o obnovu ochrany lze podat jen během posledního roku příslušného pětiletého období a její účinnost je podmíněna zaplacením příslušného poplatku. Nebyla-li žádost o obnovu podána v uvedené lhůtě, může ji vlastník podat ještě do šesti měsíců ode dne, kdy měla být nejpozději podána. Udržování vzoru v platnosti je věcí a odpovědností jeho vlastníka.

Řízení o přihlášce průmyslového vzoru vede Úřad s přihlašovatelem nebo s jím stanoveným zástupcem. Původce průmyslového vzoru, pokud není současně přihlašovatelem, není účastníkem řízení.

Konkrétní výši správních poplatků za úkony prováděné Úřadem stanoví Sazebník správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky se platí při podání a poplatek za každý požadovaný úkon musí být uhrazen samostatně.

Bližší informace je možno získat v Informačním středisku Úřadu nebo na dalších stránkách tohoto webu.


Rozdělení přihlášky průmyslového vzoru (pdf, 156 kB)

Nápověda pro vyplnění formuláře (pdf, 158 kB) (návod se vztahuje k elektronicky nevyplnitelnému formuláři, u elektronicky vyplnitelného formuláře je interaktivní nápověda součástí formuláře)

Doporučení pro formální úpravu podloh přihlášek průmyslových vzorů (pdf, 138 kB)

Příklady zpracování podloh:

JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠKY průmyslového vzoru (v grafickém zobrazení) (doc, 2,3 MB) 

HROMADNÉ PŘIHLÁŠKY průmyslového vzoru (v barevném zobrazení) (doc, 1,3 MB)

Příklady zpracování přihlášek průmyslových vzorů zvláštních typů výrobků:

SOUČÁSTKY SLOŽENÉHO VÝROBKU (v černobílém fotografickém zobrazení a se zobrazením detailu výrobku) (doc,  866 kB) 

ČÁSTI VÝROBKU (v grafickém zobrazení) (doc, 315 kB) 

PRŮBĚŽNÉHO VÝROBKU (profil apod.) (doc, 375 kB) 

VÝROBKU S OPAKUJÍCÍM SE VZOREM (textilie, tapety apod.) (doc, 809 kB) 

OBALU a jeho nástřihu (v barevném a grafickém zobrazení) (doc, 1,6 MB) 

GRAFICKÉHO SYMBOLU (dvourozměrný výrobek) (doc, 185 kB) 

SADY TYPOGRAFICKÝCH ZNAKŮ (doc, 314 kB)

Doporučení pro formální úpravu podloh přihlášek průmyslových vzorů

Přihláška průmyslového vzoru sestává z žádosti o zápis průmyslového vzoru do rejstříku (nejlépe s použitím úředního formuláře dostupného zdarma na internetu nebo v podatelně Úřadu) a podloh obsahujících vyobrazení průmyslového vzoru, seznam průmyslových vzorů obsažených v přihlášce o více než jednom průmyslovém vzoru, popis vyobrazení (nepovinná podloha) a určení výrobku. Součástí přihlášky průmyslového vzoru mohou být i přílohy (např. plná moc, doklad o nabytí práva na průmyslový vzor, postupní prohlášení, prioritní doklad).

Přihláška (a většina dalších podání) může být podána také elektronicky, pokud je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu musí být do 5 dnů doplněno listinným originálem, aby datum prvního doručení bylo uznáno jako datum podání. Pro faxové podání platí totéž. (Jeho užití však důrazně nedoporučujeme z důvodu možného vadného přenosu vyobrazení vzoru, které může vést až ke ztrátě data podání přihlášky.) Přihlášku průmyslového vzoru lze také podat poštou nebo osobně v Úřadu.

1. Vyobrazení průmyslového vzoru.

Vyobrazení průmyslového vzoru je nejdůležitější přílohou přihlášky průmyslového vzoru a jeho provedení je třeba věnovat velkou péči, neboť jen ono definuje předmět ochrany a rozsah této ochrany. Může být ve formě grafického nebo fotografického černobílého nebo barevného zobrazení. Technické výkresy obsahující osy, rozměry, odkazové čáry, vysvětlujícími texty atd. nejsou přípustné. Vyobrazení smí obsahovat pouze průmyslový vzor, o jehož ochranu se žádá, zdokumentovaný na neutrálním pozadí a bez předmětů, které nemají být součástí ochrany. Každý průmyslový vzor je nutno zdokumentovat zvlášť.

Formální požadavky na vyobrazení průmyslových vzorů jsou přehledně uvedeny v dokumentu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) „Společné prohlášení o sbližování grafických vyobrazení průmyslových vzorů“, který Úřad implementoval do své praxe (zveřejněn na internetové stránce).

K vyobrazení, vyjma elektronického podání, se použijí samostatné listy formátu DIN A4 bílého papíru, na kterém je vyobrazení vytištěno. Listy se nepřekládají a využitelná plocha nepřekročuje rozměr 26,2 x 17 cm. Listy nemají žádný rám ohraničující využitelné nebo využité plochy. Nejmenší okraje jsou:

horní okraj 2,5 cm,

levý boční okraj 2,5 cm,

pravý boční okraj 1,5 cm,

spodní okraj 1,0 cm.

Jeden list může obsahovat více vyobrazení. Velikost a kvalita vyobrazení však musí být taková, aby na reprodukci i při zmenšení na dvě třetiny byly ještě bez potíží rozeznatelné všechny podrobnosti. Na listech s vyobrazeními se vyjma vyobrazení a jejich číslování neuvádějí žádné další informace.

Každý průmyslový vzor musí být zdokumentován tak, aby byla jednoznačně seznatelná podstata průmyslového vzoru. Počet pohledů na vzor není omezen. U třírozměrných výrobků se doporučuje zvolit základní pohledy zpředu, zezadu, zboku, shora, zespoda, minimálně však jeden perspektivní/axonometrický pohled zachycující celý výrobek tak, aby z něho byl zřejmý jeho celkový vzhled. Pro zdůraznění některého znaku obsaženého v průmyslovém vzoru je možno použít detailní pohled. Průmyslové vzory ztělesněné ve dvourozměrných výrobcích se zobrazí v jednom pohledu.

Vyobrazení se číslují arabskými číslicemi rozdělenými tečkou tak, že číslice před tečkou představuje pořadí vzoru v přihlášce a číslice za tečkou pořadí pohledu na vzor (př. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2). Jako 1. (hlavní) pohled na vzor se doporučuje zvolit celkový perspektivní pohled.

Jsou-li vyobrazení předkládána v elektronické podobě, doporučuje se zvolit formát souborů *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.tif, *.tiff. Každá příloha bude obsahovat jen jedno vyobrazení. Číslování vyobrazení se provede v názvu souboru a v části formuláře přihlášky, do které se vyobrazení vkládají.

2. Ostatní podlohy (seznam průmyslových vzorů, určení výrobku, popis vyobrazení)

Konkrétní příklady provedení podloh jsou uvedeny u vzorů zpracování přihlášek dále.

Každá část podloh (vyobrazení, seznam, popis vyobrazení a určení výrobku) začíná na novém listě. Listy podloh v papírové formě se vzájemně nespojují.

Na listech se slovními podlohami se ponechají jako minimální okraje listu:

horní okraj 2,5 cm,

levý boční okraj 2,5 cm,

pravý boční okraj 2,0 cm,

spodní okraj 2,0 cm

2.1 Seznam průmyslových vzorů obsažených v hromadné přihlášce:

V seznamu průmyslových vzorů se uvedou názvy jednotlivých průmyslových vzorů obsažených v hromadné přihlášce (u jednoduché přihlášky seznam nepřichází v úvahu) a čísla přiložených vyobrazení, na kterých je průmyslový vzor znázorněn.

2.2 Určení výrobku

Příloha má formu krátkého textu, který vyjadřuje určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn, nebo na němž je aplikován, a to v logické shodě se zvoleným názvem přihlášky a zatříděním průmyslového vzoru. Pro jednoduché případy se nabízí, že „Určení výrobku“ je představováno správně zvoleným názvem přihlášky (užívajícím terminologii mezinárodního třídění průmyslových vzorů). Účelem „Určení výrobku“ je zajistit, aby předmět každého průmyslového vzoru byl jednoznačně pochopen co do účelu, resp. spotřebitelského určení či funkce výrobku, ve kterém je ztělesněn, zvláště u speciálních (ne běžných) druhů výrobků, u kterých jejich určení není zřejmé z názvu průmyslového vzoru. Určení výrobku má potvrzovat zvolený název průmyslového vzoru tím, že ho zopakuje (stůl, tužka, dlaždice), pokud se jedná o obecně známý a zřejmý výrobek, anebo může výrobek, ve kterém má být průmyslový vzor ztělesněn, upřesnit a blíže specifikovat (bójky určené k rozdělení plaveckých bazénů při plaveckých závodech). Určení výrobku se obvykle vyjádří jednou větou a nemá obsahovat výčet funkcí nebo vlastností výrobku.

Pozn. Je-li vyplněno pole URČENÍ VÝROBKU ve formuláři přihlášky průmyslového vzoru, není třeba ho dokládat jako samostatnou přílohu.

2.3 Popis (ve smyslu označení pohledů na průmyslový vzor)

Účelem popisu, pokud je předložen (jeho předložení není povinné), je případně vysvětlit předkládaná vyobrazení zejména v případech, kdy nemusí být na první pohled zřejmé, které vyobrazení představuje ten který pohled na výrobek, jehož vzhled má být chráněn. (Příklad: Obr. 1.1 perspektivní pohled na výrobek zpředu a shora, obr. 1.2 levý bokorys, obr. 1.3 půdorys atd.)

3. Všeobecné požadavky na podlohy

Počty vyhotovení podloh:

Formulář přihlášky se předkládá vždy v 1 vyhotovení.

V přihlášce podané elektronicky se všechny podlohy předkládají v 1 vyhotovení. Pouze přihláška podaná elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím systému datových schránek zakládá řádné podání přihlášky průmyslového vzoru. Přihlášku podanou elektronicky bez zaručeného podpisu nebo faxem je nutno potvrdit do 5 pracovních dnů zasláním originálu přihlášky.

V přihlášce podané v papíře se vyobrazení předkládají v 5 vyhotoveních. Slovní podlohy se předkládají ve 4 vyhotoveních. (Určení výrobku lze vyplnit ve formuláři přihlášky průmyslového vzoru. Pokud je příslušný oddíl vyplněn ve formuláři přihlášky, není nutno určení výrobku předkládat na zvláštním listu.)

Příklad zpracování podloh

* JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠKY průmyslového vzoru (v grafickém zobrazení) (doc, 2,3 MB)

* HROMADNÉ PŘIHLÁŠKY průmyslového vzoru (v barevném zobrazení) (doc, 1,3 MB)

Příklad zpracování podloh přihlášek průmyslových vzorů zvláštních typů výrobků:

* SOUČÁSTKY SLOŽENÉHO VÝROBKU (v černobílém fotografickém zobrazení a se zobrazením detailu výrobku) (doc, 886 kB)

* ČÁSTI VÝROBKU (v grafickém zobrazení) (doc, 315 kB)

* PRŮBĚŽNÉHO VÝROBKU (profil apod.) (doc, 375 kB)

* VÝROBKU S OPAKUJÍCÍM SE VZOREM (textilie, tapety apod.) (doc, 809 kB)

* OBALU a jeho nástřihu (v barevném a grafickém zobrazení) (doc, 1,6 kB)

* GRAFICKÉHO SYMBOLU (dvourozměrný výrobek) (doc, 185 kB)

* SADY TYPOGRAFICKÝCH ZNAKŮ (doc, 314 kB)

Poslední aktualizace 30.09.2020

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem

Praktická pomůcka seznamuje se základními postupy v řízení před Úřadem. Jejím smyslem je napomoci lépe se zorientovat a poskytnout vodítko veřejnosti ve věcech stěžejních postupů v jednotlivých typech řízení vyplývajících zejména z právních předpisů upravujících průmyslové vlastnictví, ze správního řádu, zákona o správních poplatcích a soudní judikatury. Tento dokument má pouze informativní charakter. Nenahrazuje platné právní předpisy vztahující se na daná řízení, není právně závaznou normou.

Praktickou pomůcku pro řízení před Úřadem naleznete zde: Část E – Průmyslové vzory (pdf, 590 kB).