Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Konvergenční programy Evropské patentové organizace

Zahájení diskuse ke sbližování administrativních postupů v řízeních před Evropským patentovým úřadem a členskými státy Evropské patentové organizace (EPO) je jedním z bodů Strategického plánu 2023, vyhlášeného EPO.

V Evropě je přihlašovatel, usilující o získání patentové ochrany, konfrontován s rozdílnou praxí jednotlivých národních patentových úřadů a Evropského patentového úřadu. Tím se komplikuje existující evropský patentový systém. Konvergence praxe, tedy sbližování administrativních postupů, má za úkol minimalizovat, resp. překonat tyto rozdíly.

Na základě diskuse národních patentových úřadů členských států EPO, Evropského patentového úřadu a uživatelů bylo vybráno 6 témat pro sbližování praxe:

 1. Průzkum jednotnosti vynálezů,
 2. Uvedení (designace) původce,
 3. Přiznání práva přednosti,
 4. Navrácení (obnovení) práv,
 5. Návrh a struktura nároků,
 6. Praxe průzkumu u vynálezů realizovaných počítačem a umělou inteligencí.

Každým tématem se zabývá jedna pracovní skupina (WG), složená ze smluvních států Evropské patentové úmluvy, které mají o dané téma zájem. Jednání skupiny řídí zástupce Evropského patentového úřadu. Mandát pracovních skupin lze stručně definovat jako „zjistit – zkoumat – stanovit“. WG posoudí stávající administrativní postupy v úřadech zúčastněných států, analyzuje a vyhodnotí rozdíly, a poté navrhne společný postup. Tento schvaluje Správní rada EPO na základě diskuse a doporučení Výboru pro patentové právo Správní rady.

Pro všechny výstupy z pracovních skupin platí, že implementace doporučených společných postupů/praxe smluvními státy, státy pro rozšíření a Evropským patentovým úřadem je na dobrovolné bázi, není závazkem. Je zřejmé, že v některých členských státech může být přijetí doporučení spojeno se změnou právního předpisu, jinde s úpravou interních systémů IT.

Časové rozvržení projednávání témat pracovními skupinami je následující: leden 2020 – prosinec 2020 témata 1 a 2; leden 2021 – březen 2022 témata 3 a 4; leden 2022 – březen 2023 témata 5 a 6.

Uvažuje se, že by později mohla být vypsána další harmonizační témata EPO, dle návrhů veřejnosti.

Posuzování jednotnosti vynálezu bylo identifikováno jako první oblast možného sbližování praxe. Účelem projektu nebyla harmonizace věcného posouzení nejednotnosti a jeho výsledku nebo souvisejících důsledků.

Doporučení je zaměřeno na zlepšení kvality komunikace mezi patentovými úřady, posílení jejich spolupráce a usnadnění možného opětovného použití produktů mezi nimi. Rovněž je zaměřeno na zlepšení komunikace mezi úřadem a přihlašovatelem tím, že v případě vznesení námitky nejednotnosti úřad předloží definovaný soubor informací za použití definovaných termínů, díky kterým by měl přihlašovateli snadněji pochopit provedené posouzení nejednotnosti a odůvodnění sdělení či rozhodnutí.

Výsledkem zasedání WG1 spolu s průběžnými konzultacemi s uživateli je doporučení společné praxe; tj. doporučené minimum, které má být obsaženo v odůvodnění podporujícím námitku na nejednotnost vynálezu, poskytnuté přihlašovateli.

Toto minimum informací tvoří:

 • úvod námitky na nejednotnost, výhodně s uvedením příslušného právního základu pro námitku a s identifikací různých skupin vynálezů (a k nim příslušných nároků),
 • odůvodnění námitky za použití definovaných termínů „společný znak“, „stav techniky dostupný v daném čase“, „technický problém“,
 • závěrečné konstatování či výrok, výhodně doplněn o informaci o procesních důsledcích uvedeného závěru.

Uvedení informace o vynálezci bylo identifikováno jako druhá oblast pro možné sbližování praxe. I zde proběhla řada zasedání WG2 a výstupy byly průběžně konzultovány s uživateli.

Doporučená společná praxe navrhuje, aby:

 • vynálezci nebyli formálně informováni patentovými úřady o jejich uvedení v patentové přihlášce; místo toho mohou vynálezci získat informace o svém uvedení od přihlašovatele, prostřednictvím nahlédnutí do patentového rejstříku nebo nahlédnutí do spisu; a
 • aby se do patentového rejstříku zapisovalo příjmení, křestní jméno (jména), země a místo bydliště nebo, je-li to povoleno, místo zaměstnání vynálezců. Další informace o úplných adresách vynálezců by se v patentovém rejstříku neměly zveřejňovat. Tím není dotčeno právo vynálezců vzdát se svého práva na zveřejnění.

Dosavadní praxe Evropského patentového úřadu, pokud jde o uvedení vynálezce, se od doporučené společné praxe lišila; např. v předávání informace původci, že byl uveden v evropské přihlášce jako původce. Proto byl Výboru pro patentové právo předložen a Správní radou EPO schválen návrh na uvedení do souladu právního předpisu EPO s doporučenou společnou praxí, a to změnou pravidla 19 (Uvedení vynálezce) a pravidla 143 (Zápisy do Evropského patentového rejstříku) EPC.

Z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví jsou doporučené postupy v souladu s platnými právními předpisy a praxí Úřadu.

V současné době projednávanými tématy jsou

   3. přiznání data práva přednosti (WG3), a

   4. navrácení práv (re-establishment of rights) (WG4).

Návrhy formulující doporučení společné praxe budou skupinami WG3 a WG4 předloženy v únoru 2022 Výboru pro patentové právo Správní rady EPO k projednání a v březnu 2022 Správní radě EPO k odsouhlasení. Schválená doporučení budou zveřejněna na těchto stránkách ÚPV.