Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - ochranné známky

Národní přihláška ochranné známky

Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část XI. Přílohy k zákonu)
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení.
Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba.
Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu později. 

Přihláška musí obsahovat (viz dále návod k vyplnění přihlášky ochranné známky)

  1. znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení
  2. údaje o totožnosti přihlašovatele,
  3. seznam konkrétních výrobků a služeb přihlašovaných k ochraně včetně uvedení tříd podle Mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek.

Podání přihlášky podléhá správnímu poplatku

Správní poplatek za podání přihlášky je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky. Není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou.
Úřad výzvu k úhradě nezasílá.

Přehled poplatků spojených s úkony řízení o ochranných známkách a s prodlužováním platnosti ochranné známky naleznete v sekci Poplatky → Ochranné známky.

Rešerše

S cílem vyloučit podáním nové přihlášky ochranné známky možný zásah do práv vlastníků starších ochranných známek, doporučuje Úřad před podáním přihlášky provedení rešerše.

Informativní rešerši je možno provést samostatně ve volně dostupných databázích ochranných známek, a to v databázi ochranných známek platných na území ČR na stránkách ÚPV, případně v databázích TMview a eSearch (spravovaných EUIPO) a v databázích Madrid Monitor a Global Brand Database (spravovaných WIPO).

Ve studovně Úřadu (Ant. Čermáka 2a, Praha 6) se pro veřejnost provádí na počkání slovní známkové rešerše, ostatní rešerše na ochranné známky se realizují na základě písemné objednávky, vše dle platného ceníku služeb Úřadu průmyslového vlastnictví.

Platnost ochranné známky

Ochranná známka po zápisu platí deset let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti a nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti známky.

Potvrzení o přijetí přihlášky

Pokud přihlašovatel požaduje zaslání „Potvrzení o přijetí přihlášky“, musí toto potvrzení, v němž je vyplněna adresa pro doručení a znění přihlašovaného označení přiložit k přihlášce. Úřad po přijetí přihlášky zašle potvrzení zpět s uvedeným datem podání a přiděleným číslem spisu. Toto potvrzení je dokladem o přijetí přihlášky ochranné známky, není osvědčením o zápisu známky do rejstříku.

 

Nemá-li přihlašovatel požadavek na zvláštní vyjádření ochranné známky, uvede údaj, že požaduje zápis ochranné známky slovní. V tomto případě se nepřikládá k přihlášce plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky .

Druh ochranné známky (slovní, obrazová, prostorová, poziční, se vzorem, barevná (tvořená pouze barvou), zvuková, pohybová, multimediální, holografická), její provedení (barevné, černobílé) a údaj o kolektivní nebo certifikační ochranné známce (ano, ne) se označují křížkem.

Pokud je ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev (bez obrysů) a neobsahuje žádné jiné grafické či slovní prvky, uvedou se názvy nebo čísla barev včetně použité vzorkovnice barev.

V případě ochranné známky slovní jsou povolené pouze

  • latinské alfanumerické znaky bez diakritiky (a-Z),
  • arabské číslice (0-9), římské číslice,
  • znaky ë ö ä ü ° ! @ # % & * ( ) ? . , ; : + -/ _ = § ě š č ř ž ý á í é ů ú ť ď ň ó $ '

Pokud zvolíte jiný znak či písmo jiné abecedy, zvolte druh obrazová ochranná známka a přiložte plošné vyobrazení ochranné známky.

Znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky

V tomto poli přihlašovatel uvede znění přihlašovaného označení. Není-li přihlášené označení pouze slovní, přiloží přihlašovatel plošné vyobrazení o rozměru minimálně A8, maximálně A4 nebo jiné vyjádření v elektronické podobě (odpovídající technickým požadavkům zveřejněným na internetových stránkách Úřadu), a to v provedení, které je schopno další reprodukce. Obsahuje-li označení údaje v jiném písmu než v latince, uvede přihlašovatel přepis těchto údajů do latinky.

Přihlašovatel

V tomto poli se uvedou předepsané údaje o totožnosti osoby, která podává přihlášku. Údaje o osobě oprávněné jednat za právnickou osobu (statutární orgán) se zde nevyplňují. Přihlašovatel zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo fyzickou osobou. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak. Za fyzickou osobu se považuje jak fyzická osoba podnikající, tak fyzická osoba nepodnikající. Sídlo / Bydliště - přihlašovatel zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v příslušných rejstřících (např. obchodním, živnostenském).

Zástupce přihlašovatele

Pokud přihlašovatel není zastoupen, pouze křížkem označí tuto možnost a další údaje v tomto poli nevyplňuje.

Je-li zastoupen, je nutno vyplnit předepsané údaje o zástupci (advokát, patentový zástupce, zmocněnec dle zák. č. 500/2004 Sb.,správní řád). Zástupce zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo fyzickou osobou, a to v souladu s plnou mocí. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak. Další údaj o zástupci (advokát, patentový zástupce) se uvede také do řádku „Titul za jm.:“

Do názvu kanceláře se může vyplnit název, který zástupce užívá v obchodním styku, aniž by měl tento název uveden v obchodním či jiném rejstříku. Sídlo / Bydliště - zástupce zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v Advokátní komoře, Komoře patentových zástupců či v obchodním rejstříku.

Pokud má zástupce u Úřadu uloženou prezidiální plnou moc, je třeba se na ni odkázat uvedením jejího čísla.

Adresa pro doručování v ČR

Vyplňuje se jen v případě, že je odlišná od adresy přihlašovatele nebo jeho zástupce a je požadováno zasílat korespondenci Úřadu na adresu v ČR . Pokud se bude doručovat na P.O. BOX, pak se P.O. BOX s číslem napíše do části „Ulice a číslo“.

Má-li přihlašovatel nebo jeho zástupce datovou schránku, nelze využít adresu pro doručování. Úřad je ze zákona povinen upřednostnit doručování do datové schránky přihlašovatele nebo jeho zástupce (ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), pokud maximální velikost datové zprávy nepřesáhne 50 MB (ustanovení § 5 vyhlášky č. 216/2018 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů).

Osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku se doručují vždy poštou.

Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy

Pokud zahraniční přihlašovatel uplatňuje právo přednosti podle mezinárodní smlouvy dle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, musí tak učinit již v přihlášce ochranné známky a doložit je do 3 měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná. V přihlášce musí být uvedeno číslo prioritní přihlášky, datum jejího podání a stát, odkud přihlašovatel právo přednosti uplatňuje.

Seznam výrobků a služeb

Výrobky a služby se v přihlášce uvedou seřazené vzestupně podle tříd mezinárodní klasifikace (třídy 1-45). Do závorky se uvede číslo třídy, za ní pak slovní výčet výrobků a služeb dané třídy navzájem oddělených čárkami, třídy se mezi sebou oddělují středníkem. V případě nedostatku místa se pro tyto účely použije samostatný list papíru, který se přiloží k formuláři. Výrobky a služby musí přihlašovatel jasně a přesně vymezit, aby příslušné orgány i veřejnost byly schopny na základě toho určit rozsah požadované ochrany.

Při tvorbě seznamu výrobků a služeb je možno využít následující informační zdroje: Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek na stránkách ÚPV, nebo TMclass.

Seznam příloh

Křížkem se označí přílohy, které se přikládají k přihlášce a uvede se počet doplňujících listů, jsou-li použity.

Informace o výši správního poplatku

V tomto poli se vybere a křížkem vyznačí způsob platby správního poplatku za přijetí přihlášky ochranné známky (u individuální ochranné známky je poplatek stanoven na 5 000,- Kč do 3 tříd výrobků a služeb, za každou další třídu navíc se poplatek zvyšuje o 500,- Kč; u kolektivní nebo certifikační ochranné známky činí 10 000,- Kč do 3 tříd výrobků a služeb, za každou další třídu se zvyšuje o 500,- Kč). Přihlašovatel je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky zaplatit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, považuje se přihláška za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku není možno prodloužit a její zmeškání nelze prominout. K zaplacení správního poplatku Úřad nevyzývá.

Poznámka

V tomto poli se uvedou další případné skutečnosti, které nebylo možné uvést v předchozích polích.

Podpis přihlášky

Podpisem přihlašovatele nebo jeho zástupce (u právnických osob je možno připojit i razítko, které však podpis nenahrazuje) se potvrzuje pravdivost a úplnost údajů uvedených v přihlášce. Současně se křížkem označí, zda přihlášku podává přímo přihlašovatel, nebo jím zmocněný zástupce.