Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - užitné vzory

Užitné vzory

On-line databáze


On-line databáze patentů a užitných vzorů

On-line formuláře


Přímé podání

Sleva ze správního poplatku při přihlášení Identitou občana

Formuláře v PDF


Bez možnosti on-line podání

Nelze využít slevy ze správního poplatku

 

Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá u přihlášky užitného vzoru jen splnění základních podmínek pro ochranu užitným vzorem a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky užitného vzoru je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně, řízení je zde založeno na tzv. registračním principu.

Přihlášku užitného vzoru může podat původce užitného vzoru nebo ten, na něhož toto právo původce převedl. 

Přihlášku užitného vzoru lze podat elektronicky ve formátu „docx“ WORD s uznávaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím systému datových schránek, nebo písemně, tj. poštou nebo osobně v podatelně Úřadu. K podání v papírové podobě lze využít elektronicky vyplnitelný formulář (žádost o zápis užitného vzoru do rejstříku) bez možnosti on-line podání nebo předtištěný ručně vyplnitelný formulář, který lze získat v podatelně Úřadu. Vedle této vlastní žádosti o zápis užitného vzoru do rejstříku musí přihláška obsahovat popis technického řešení, popř. jeho výkresy a tzv. nároky na ochranu, které přesně vymezují předmět, pro nějž se ochrana požaduje. 

Užitným vzorem jsou chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. 

Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě přihlášky vynálezu.  

Užitným vzorem jsou chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě patentové přihlášky. Základní rozdíl však spočívá v řízení. Řízení o přihláškách užitných vzorů je založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních požadavků pro zápis a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně.

Užitný vzor někdy bývá považován za ochranu jednodušší varianty vynálezu. Lze jím totiž rovněž chránit technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná, a která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě přihlášky vynálezu. 

V čem konkrétně spočívají výhody ochrany užitným vzorem?

Oproti patentové ochraně je získání ochrany užitným vzorem rychlejší a méně nákladné. Řízení je založeno na tzv. registračním principu. Přihláška užitného vzoru je podrobena průzkumu zápisné způsobilosti užitného vzoru do rejstříku. Úřad průmyslového vlastnictví tedy zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a přesahu rámce pouhé odborné dovednosti způsobilý k ochraně. Avšak tím, že užitný vzor se zapisuje do rejstříku bez průzkumu novosti a přesahu rámce pouhé odborné dovednosti, je také jeho monopol oproti patentu křehčí a postavení jeho majitele méně jisté. Poplatky za užitný vzor jsou ale řádově mnohem nižší. Na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla v řádu měsíců po podání přihlášky užitného vzoru. Za určitých podmínek je možné dokonce z původní přihlášky vynálezu odbočit na přihlášku užitného vzoru při zachování původní priority. 

Další výhodou užitných vzorů je, že stavem techniky pro hodnocení novosti není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru. 

A jaká jsou omezení užitného vzoru?

Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Ve srovnání s patentem se tato ochrana nehodí v těch případech, kdy k využití chráněného předmětu dojde až v delším časovém odstupu. Naopak je ideální pro předměty s kratší životností, protože účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu. 

Maximální doba platnosti užitného vzoru, při placení poplatků za prodloužení platnosti zápisu, je oproti platnosti patentu poloviční, tj. 10 let. 

 

Přihlašovatel může být v řízení zastoupen. Informace k patentovým zástupcům lze nalézt na stránkách Komory patentových zástupců. Informace k advokátům potom na stránkách České advokátní komory.

Užitné vzory | Podnikatelský kompas BusinessInfo.cz