Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Od 1. června 2023 zahájil svoji činnost Jednotný patentový soud (UPC) a byl tím zároveň spuštěn i celý systém jednotné patentové ochrany (UPP) v Evropě. V platnost od tohoto data vstoupila Dohoda o Jednotném patentovém soudu (UPCA) a začala se uplatňovat dvě nařízení EU, kterými se zavádí jednotný patent. V platnost rovněž vstoupil sekundární právní rámec Evropské patentové organizace pro jednotný patent, zejména Pravidla týkající se jednotné patentové ochrany, která formálně pověřují Evropský patentový úřad (EPÚ) správou jednotného patentu.

Co to znamená pro naše uživatele?

Je především třeba upozornit na to, že i když ČR Dohodu o Jednotném patentovém soudu (UPCA) neratifikovala, neznamená to, že by naši uživatelé neměli možnost získat jednotný patent nebo že by se na ně nevztahovala pravomoc UPC. Jednotný patent sice neplatí na území ČR, uživatelé z ČR však o něj mohou žádat s tím, že jednotný patent se bude týkat území těch zúčastněných členských států EU, které Dohodu ratifikovaly. K 1. červnu 2023 jde o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.

Jednotný patentový balíček: Zjednodušená a širší patentová ochrana za nižší cenu (pdf, 1,0 MB)
Jednotný patentový balíček: Atraktivnější Evropa pro inovace a investory (pdf, 861 kB)

Právní rámec jednotné patentové ochrany (pdf, 116 kB)

 

Nový jednotný patent vychází z evropského patentu udělovaného Evropským patentovým úřadem podle pravidel Evropské patentové úmluvy (EPC). Po udělení evropského patentu může majitel patentu u Evropského patentového úřadu požádat o jednotný účinek, a získat tak evropský patent s jednotným účinkem (jednotný patent). Jednotný patent umožňuje v současné době podáním jediné žádosti získat patentovou ochranu v 17 členských státech EU, což žadatelům zjednodušuje postup a snižuje náklady.

Webová stránka Evropského patentového úřadu s podrobnými informacemi o systému jednotné patentové ochrany: https://www.epo.org/applying/european/unitary.html

Výše udržovacích poplatků za evropský patent s jednotným účinkem byla schválena na zasedání Užšího výboru Správní rady Evropské patentové organizace v červenci 2015.

Sazebník udržovacích poplatků za evropský patent
s jednotným účinkem
  Eur
 za druhý rok  35
 za třetí rok  105
 za čtvrtý rok   145
 za pátý rok   315
 za šestý rok   475
 za sedmý rok   630
 za osmý rok   815
 za devátý rok   990
 za desátý rok   1 175
 za jedenáctý rok   1 460
 za dvanáctý rok   1 775
 za třináctý rok   2 105
 za čtrnáctý rok   2 455
 za patnáctý rok   2 830
 za šestnáctý rok   3 240
 za sedmnáctý rok   3 640
 za osmnáctý rok   4 055
 za devatenáctý rok   4 455
 za dvacátý rok   4 855

Poplatek za opožděnou platbu udržovacího poplatku činí 50% z jeho hodnoty.

Sekundární právní rámec Evropské patentové organizace (překlady předpisů do ČJ)

UPR (pdf, 200 kB)
RFeesUPP (pdf, 133 kB)

 

Výlučná pravomoc Jednotného patentového soudu se podle článku 3 UPCA vztahuje nejen na evropské patenty s jednotným účinkem, ale i na evropské patenty, které dosud nezanikly ke dni vstupu této dohody v platnost, nebo byly uděleny po tomto dni, dodatková ochranná osvědčení vydaná pro výrobky chráněné evropským patentem a evropské patentové přihlášky, které nebyly vyřízeny ke dni vstupu této dohody v platnost nebo byly podány po tomto dni.

Jednotný patentový soud bude mít podle článku 32 UPCA výlučnou pravomoc pro:

a) žaloby týkající se skutečného nebo hrozícího porušování patentů a dodatkových ochranných osvědčení a související právní prostředky na jejich ochranu, včetně protižalob týkajících se licencí;

b) žaloby na prohlášení o neporušení patentů a dodatkových ochranných osvědčení;

c) žaloby na předběžná nebo ochranná opatření a soudní zákazy;

d) žaloby na zrušení patentů a na prohlášení neplatnosti dodatkových ochranných osvědčení;

e) protižaloby týkající se zrušení patentů a prohlášení neplatnosti dodatkových ochranných osvědčení;

f) žaloby týkající se škod nebo náhrad souvisejících s prozatímní ochranou zajištěnou na základě zveřejněné evropské patentové přihlášky;

g) žaloby týkající se využívání vynálezu před udělením patentu nebo práva založeného na předchozím využívání vynálezu;

h) žaloby na zaplacení náhrady za licence podle článku 8 nařízení (EU) č. 1257/2012, a

i) žaloby týkající se rozhodnutí Evropského patentového úřadu přijatých při plnění úkolů uvedených v článku 9 nařízení (EU) č. 1257/2012.

K projednávání žalob týkajících se patentů a dodatkových ochranných osvědčení, které byly z výlučné pravomoci UPC vyňaty jsou i nadále příslušné národní soudy smluvních členských států. 

Vynětí z pravomoci Jednotného patentového soudu (tzv. „opt-out“)

Udělené evropské patenty, které jsou ke dni 1. 6. 2023 platné, mohou být po tomto datu napadeny návrhem na zrušení u Jednotného patentového soudu, pokud před podáním návrhu nebudou na základě žádosti majitele patentu z působnosti UPC vyňaty. To se týká se všech nyní platných EP, byť udělených v minulosti, včetně patentů českých majitelů, s tím, že zrušení Jednotným patentovým soudem bude mít účinky v těch státech, které budou k datu podání návrhu na zrušení patentu smluvní stranou Dohody o zřízení Jednotného patentového soudu (nyní 17 evropských států). V ostatních státech bude případný zrušovací proces probíhat stejně jako v současné době. Žádost o vyjmutí (opt-out) je možné podat prostřednictvím systému CMS UPC. Doporučujeme konzultaci s patentovým zástupcem nebo specializovaným advokátem.

Podrobnější informace k "opt-out" (pdf, 105 kB)

Podrobné pokyny k žádosti o "opt-out" jsou k dispozici na webovch stránkách UPC a v systému CMS.

Registrace patentových zástupců

Podle čl. 48 odst. 1 UPCA mohou být strany před UPC zastupovány právníky oprávněnými k zastupování před soudem smluvního členského státu. Ti se mohou jako zástupci registrovat přímo v systému správy případů (CMS).

Podle čl. 48 odst. 2 UPCA mohou být strany alternativně zastoupeny evropskými patentovými zástupci, kteří jsou oprávněni jednat jako kvalifikovaní zástupci před Evropským patentovým úřadem a kteří mají příslušnou kvalifikaci, například evropské osvědčení pro patentové spory (EPLC). Během přechodného období jednoho roku od vstupu UPCA v platnost bude za odpovídající kvalifikaci považováno několik dalších osvědčení uvedených v Pravidlech o evropském osvědčení pro patentové spory a dalších vhodných kvalifikacích. 

Evropští patentoví zástupci, kteří chtějí zastupovat strany před UPC, mohou prostřednictvím CMS požádat o zápis do seznamu oprávněných zástupců buď předložením svého EPLC nebo podáním žádosti o uznání jiné vhodné kvalifikace (právnický diplom nebo uznání národního kurzu během přechodného období).

Více informací o EPLC a jiných vhodných kvalifikacích, jakož i o zápisu do seznamu zástupců, jsou k dispozici na webových stránkách UPC a v Pravidlech pro EPLC přijatých správním výborem.

Změna dohody o Jednotném patentovém soudu

Vzhledem k tomu, že bylo nezbytné uvést Dohodu o Jednotném patentovém soudu (UPCA) do souladu s důsledky brexitu a vystoupení Spojeného království z UPCA, Správní výbor jednotného patentového soudu přijal dne 26.6 na základě čl. 87 odst. 2 UPCA rozhodnutí o změně dohody s cílem uvést ji do souladu s právem Evropské unie. V důsledku toho bude jedna ze sekcí ústřední komory Soudu prvního stupně nově zřízena v Miláně. Zároveň došlo k úpravě rozdělení pravomocí jednotlivých sekcí.

Podle čl. 87 odst. 2 UPCA může správní výbor změnit dohodu za účelem jejího uvedení do souladu s mezinárodní smlouvou týkající se patentů nebo s právem Unie. Vystoupení Spojeného království z Evropské unie, a v důsledku toho i z UPCA, představuje změnu v unijním právu, která umožňuje použít tento zjednodušený postup revize.

Čl. 87 odst. 3 UPCA stanoví, že rozhodnutí správního výboru přijaté podle čl. 87 odst. 2 UPCA nenabude účinku, pokud do dvanácti měsíců ode dne přijetí rozhodnutí smluvní členský stát prohlásí na základě svých příslušných národních rozhodovacích postupů, že si nepřeje být tímto rozhodnutím vázán. V zájmu zajištění právní jistoty by proto měla každá změna provedená zjednodušeným postupem nabýt účinku až dvanáct měsíců po vydání rozhodnutí.

Po přijetí tohoto rozhodnutí byly zahájeny přípravné práce, které zajistí, že změny, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, budou plně a okamžitě funkční v okamžiku vstupu tohoto rozhodnutí v účinnost.

Webové stránky Jednotného patentového soudu

Dohoda o Jednotném patentovém soudu

Přehled ratifikací Dohody o Jednotném patentovém soudu

Informace o datu vstupu Dohody o Jednotném patentovém soudu v platnost a seznamu členských států, které Dohodu o Jednotném patentovém soudu ratifikovaly ke dni jejího vstupu v platnost (pdf, 89 kB)

Právní dokumenty vydané Jednotným patentovým soudem

Otázky a odpovědi ohledně Jednotného patentového soudu

FAQ on the Unitary Patent