Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Spuštění systému jednotné patentové ochrany a zahájení činnosti jednotného patentového soudu

Od 1. června tohoto roku zahájí svoji činnost Jednotný patentový soud (UPC) a bude tím zároveň spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP) v Evropě. Od tohoto data vstoupí v platnost Dohoda o Jednotném patentovém soudu (UPCA) a začnou se uplatňovat dvě nařízení EU, kterými se zavádí jednotný patent. V platnost rovněž vstoupí sekundární právní rámec Evropské patentové organizace pro jednotný patent, zejména Pravidla týkající se jednotné patentové ochrany, která formálně pověřují Evropský patentový úřad (EPÚ) správou jednotného patentu.

Co to bude znamenat pro naše uživatele?

Je především třeba upozornit na to, že i když ČR Dohodu o Jednotném patentovém soudu (UPCA) neratifikovala, neznamená to, že by naši uživatelé neměli možnost získat jednotný patent nebo že by se na ně nevztahovala pravomoc UPC. Jednotný patent sice nebude platit na území ČR, uživatelé z ČR však o něj mohou žádat s tím, že jednotný patent se bude týkat území těch zúčastněných členských států EU, které Dohodu ratifikovaly. K 1. červnu 2023 půjde o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.

Již tři měsíce před za zahájením činnosti UPC, tedy od 1. března 2023, začne běžet počáteční období (tzv. sunrise period), během něhož již bude možné u UPC provést vynětí „klasického“ evropského patentu z jeho pravomoci a u soudu se budou moci zaregistrovat patentoví zástupci. U Evropského patentového úřadu, který bude jednotné patenty udělovat, je již od 1. ledna 2023 možné podat dřívější žádost o jednotný patent nebo požádat o odklad vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu.

Jednotný patentový soud -> Vynětí z pravomoci Jednotného patentového soudu (tzv. „opt-out“)

Udělené evropské patenty, které jsou ke dni 1. 6. 2023 platné, mohou být po tomto datu napadeny návrhem na zrušení u Jednotného patentového soudu, pokud před podáním návrhu nebudou na základě žádosti majitele patentu z působnosti UPC vyňaty. To se týká se všech nyní platných EP, byť udělených v minulosti, včetně patentů českých majitelů, s tím, že zrušení Jednotným patentovým soudem bude mít účinky v těch státech, které budou k datu podání návrhu na zrušení patentu smluvní stranou Dohody o zřízení Jednotného patentového soudu (nyní 17 evropských států). V ostatních státech bude případný zrušovací proces probíhat stejně jako v současné době. Žádost o vyjmutí (opt-out) je možné podat prostřednictvím systému CMS UPC. Doporučujeme konzultaci s patentovým zástupcem nebo specializovaným advokátem. Podrobné pokyny k žádosti o „opt-out“ jsou k dispozici na webových stránkách UPC a v systému CMS.

Registrace patentových zástupců

Podle čl. 48 odst. 1 UPCA mohou být strany před UPC zastupovány právníky oprávněnými k zastupování před soudem smluvního členského státu. Ti se mohou jako zástupci registrovat přímo v systému správy případů (CMS).

Podle čl. 48 odst. 2 UPCA mohou být strany alternativně zastoupeny evropskými patentovými zástupci, kteří jsou oprávněni jednat jako kvalifikovaní zástupci před Evropským patentovým úřadem a kteří mají příslušnou kvalifikaci, například evropské osvědčení pro patentové spory (EPLC). Během přechodného období jednoho roku od vstupu UPCA v platnost bude za odpovídající kvalifikaci považováno několik dalších osvědčení uvedených v Pravidlech o evropském osvědčení pro patentové spory a dalších vhodných kvalifikacích.

Evropští patentoví zástupci, kteří chtějí zastupovat strany před UPC, mohou prostřednictvím CMS požádat o zápis do seznamu oprávněných zástupců buď předložením svého EPLC nebo podáním žádosti o uznání jiné vhodné kvalifikace (právnický diplom nebo uznání národního kurzu během přechodného období).

Více informací o EPLC a jiných vhodných kvalifikacích, jakož i o zápisu do seznamu zástupců, jsou k dispozici na webových stránkách UPC a v Pravidlech pro EPLC přijatých správním výborem.

Na webových stránkách UPC jsou rovněž zveřejněny praktické informace k zahájení počátečního období („sunrise period“) a systému CMS.

Evropský patentový úřad

S cílem podpořit uživatele při včasném zavádění jednotného patentu se EPÚ rozhodl zavést dvě přechodná opatření, která se vztahují na evropské patentové přihlášky, jež dosáhly závěrečné fáze řízení o udělení patentu. Tato opatření jsou k dispozici před spuštěním systému jednotné patentové ochrany, tedy již od 1. ledna 2023.

Obě přechodná opatření spolu souvisejí, ale z procesního hlediska jsou oddělená. Týkají se evropských patentových přihlášek, u nichž bylo odesláno sdělení podle pravidla 71 odst. 3 EPC, jde tedy o přihlášky, které se dostaly do závěrečné fáze řízení o udělení patentu. Jakmile průzkumové oddělení rozhodne, že evropský patent lze udělit, musí přihlašovatele informovat o znění, na jehož základě tak hodlá učinit. Toto znění je přihlašovateli sděleno odesláním sdělení podle pravidla 71 odst. 3 EPC, ve kterém je přihlašovatel vyzván, aby zaplatil poplatky za udělení a zveřejnění a aby ve lhůtě čtyř měsíců, kterou nelze prodloužit, předložil překlad nároků do dvou úředních jazyků EPÚ jiných, než je jazyk řízení. Pokud přihlašovatel v této lhůtě zaplatí poplatky a předloží překlady, má se za to, že schválil znění, ve kterém má být evropský patent udělen.

Dřívější žádost o jednotný patent

Přihlašovatelé mají od 1. ledna 2023 možnost podat dřívější žádost o jednotný účinek již před spuštěním jednotného patentového systému. To umožní EPÚ zapsat jednotný účinek ihned při spuštění systému, pokud jsou splněny všechny odpovídající požadavky. Dřívější žádosti o jednotný účinek lze podávat pouze pro evropské patentové přihlášky, u nichž bylo odesláno sdělení podle pravidla 71 odst. 3 EPC.

Pokud jsou splněny požadavky pro zápis jednotného účinku stanovené v Pravidlech týkajících se jednotné patentové ochrany, EPÚ zapíše jednotný účinek po spuštění systému jednotné patentové ochrany a sdělí žadateli datum tohoto zápisu. V opačném případě vyzve žadatele k případné nápravě nedostatků nebo žádost zamítne. Žadatelé obdrží sdělení o výsledku své žádosti o jednotný účinek nejdříve několik dní po zveřejnění oznámení o udělení příslušného evropského patentu v Evropském patentovém věstníku po spuštění systému jednotné patentové ochrany. EPÚ však bude žadatele informovat o formálních nedostatcích již před vstupem Pravidel týkajících se jednotné patentové ochrany v platnost, čímž jim dá možnost včas provést nápravu.

Pokud byla dřívější žádost o jednotný účinek podána před 1. lednem 2023 nebo pokud nebylo odesláno sdělení podle pravidla 71 odst. 3 EPC, nelze ji považovat za žádost o jednotný účinek. Žadatel o tom bude informován a bude moci žádost podat znovu, jakmile budou splněny podmínky. Možnost podávat dřívější žádosti bude k dispozici pouze do data spuštění systému jednotné patentové ochrany.

Nejvhodnější formou podání žádosti o jednotný účinek je podání online. Formulář 7000 (žádost o jednotný účinek) je k dispozici jak v systému Online podání (eOLF), tak i v systému Online podání 2.0. Při použití online podání se důrazně doporučuje použít formulář 7000, který je k dispozici na webových stránkách EPÚ. Žádost o jednotný účinek lze podat také osobně, poštou nebo faxem, v těchto případech se rovněž důrazně doporučuje použít formulář 7000 a před jeho vyplněním si pozorně přečíst vysvětlivky.

Odklad udělení

Přihlašovatelé mají možnost požádat o odklad vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu poté, co úřad odešle sdělení podle pravidla 71 odst. 3 EPC a před schválením znění, ve kterém má být evropský patent udělen. Díky tomu bude možné evropskému patentu, který by jinak byl udělen před zahájením nového systému, udělit jednotnou patentovou ochranu a přihlašovatelé tak nepřijdou o možnost získat jednotný patent.

O jednotnou patentovou ochranu lze totiž požádat pouze pro evropský patent udělený ke dni nebo po dni použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2012[4]. Podle EPC nabývá rozhodnutí o udělení evropského patentu účinnosti dnem, kdy je oznámení o udělení patentu zveřejněno v Evropském patentovém věstníku. EPÚ na žádost přihlašovatele odloží vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu tak, aby bylo oznámení o udělení patentu zveřejněno v Evropském patentovém věstníku v den spuštění systému jednotné patentové ochrany nebo bezprostředně po něm. Platná žádost tak umožní udělení jednotné patentové ochrany.

EPÚ umožňuje podání žádosti o odklad vydání udělení od 1. ledna 2023. Žádost o odklad lze navíc platně podat pouze u evropských patentových přihlášek, u nichž byl přihlašovatel informován o znění, ve kterém má být evropský patent udělen, podle pravidla 71 odst. 3 EPC, ale toto znění ještě nebylo schváleno. Žádost o odklad podaná ve stejný den, kdy bylo schváleno znění, ve kterém má být evropský patent udělen, se považuje za platně podanou. Žádost o odklad musí být podána na formuláři 2025, který je k dispozici na webových stránkách EPÚ. Žádost, která nebude splňovat tyto požadavky, se bude považovat za nepodanou. Žádosti o odklad vydání rozhodnutí lze podávat pouze do data spuštění systému jednotné patentové ochrany.

Změna Dohody o jednotném patentovém soudu

Vzhledem k tomu, že bylo nezbytné uvést Dohodu o Jednotném patentovém soudu (UPCA) do souladu s důsledky brexitu a vystoupení Spojeného království z UPCA, Správní výbor jednotného patentového soudu přijal dne 26.6 na základě čl. 87 odst. 2 UPCA rozhodnutí o změně dohody s cílem uvést ji do souladu s právem Evropské unie. V důsledku toho bude jedna ze sekcí ústřední komory Soudu prvního stupně nově zřízena v Miláně. Zároveň došlo k úpravě rozdělení pravomocí jednotlivých sekcí.

Podle čl. 87 odst. 2 UPCA může správní výbor změnit dohodu za účelem jejího uvedení do souladu s mezinárodní smlouvou týkající se patentů nebo s právem Unie. Vystoupení Spojeného království z Evropské unie, a v důsledku toho i z UPCA, představuje změnu v unijním právu, která umožňuje použít tento zjednodušený postup revize.

Čl. 87 odst. 3 UPCA stanoví, že rozhodnutí správního výboru přijaté podle čl. 87 odst. 2 UPCA nenabude účinku, pokud do dvanácti měsíců ode dne přijetí rozhodnutí smluvní členský stát prohlásí na základě svých příslušných národních rozhodovacích postupů, že si nepřeje být tímto rozhodnutím vázán. V zájmu zajištění právní jistoty by proto měla každá změna provedená zjednodušeným postupem nabýt účinku až dvanáct měsíců po vydání rozhodnutí.

Po přijetí tohoto rozhodnutí byly zahájeny přípravné práce, které zajistí, že změny, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, budou plně a okamžitě funkční v okamžiku vstupu tohoto rozhodnutí v účinnost.

Na okraj Rady pro konkurenceschopnost byla dne 19. 2. 2013 podepsána 24 členskými státy Evropské unie včetně České republiky Dohoda o jednotném patentovém soudu. Bližší informace lze nalézt na: www.mpo.cz a http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/agreement-on-unified-patent-court-signed?lang=en .

Evropská unie se přiblížila zavedení patentu s jednotným účinkem (jednotný patent) a vytvoření jednotného patentového soudnictví. Evropský parlament a Rada podpořily v prosinci 2012 tzv. „patentový balíček“ a přijaly dvě nařízení, která jsou jeho součástí. 

Patentový balíček sestává ze tří částí:

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 (pdf, 797 kB), kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany1. Nařízení využívá již existujícího systému udělování evropských patentů podle Evropské patentové úmluvy z roku 1973. Evropské patenty uděluje Evropský patentový úřad se sídlem v Mnichově, a to pro jednotlivé členské státy Evropské patentové organizace podle volby přihlašovatele. Udělený evropský patent má v určeném státě stejný účinek, jako patent národní. Podmínkou je, že majitel patentu po jeho udělení provede validaci, tj podá u úřadů průmyslového vlastnictví určených států překlad patentového spisu do úředního jazyka tohoto státu a zaplatí předepsaný poplatek. Výjimku tvoří členské státy, které přistoupily k tzv. Londýnské dohodě a překlady v plném rozsahu nevyžadují. Za udržování evropského patentu platí majitel roční udržovací poplatky v každém státě zvlášť. Nařízení nově poskytne majitelům patentů možnost do jednoho měsíce po udělení evropského patentu požádat Evropský patentový úřad o vyznačení jednotného účinku ve všech členských státech EU kromě Španělska a Itálie, které se do tohoto režimu nezapojily. Hlavním rysem jednotného patentu je jeho jednotná povaha, to jest, že poskytuje jednotnou ochranu a má stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. V důsledku toho může být jednotný patent omezen, převeden nebo zrušen pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Zjednoduší se udržování patentů v platnosti, protože majitelé patentů s jednotným účinkem budou platit jednotný roční udržovací poplatek Evropskému patentovému úřadu.

b) Nařízení Rady /EU) č. 1260/2012 (pdf, 746 kB), kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu2. Podle nařízení bude patent udělen v jednom z úředních jazyků Evropského patentového úřadu (angličtina, francouzština, němčina) a patentové nároky zveřejněny ještě ve zbývajících dvou jazycích. Dále budou k dispozici strojové překlady udělených patentů do všech úředních jazyků EU. V případě sporu majitel patentu musí na své náklady předložit překlad patentu do úředního jazyka státu EU, v němž má porušovatel bydliště či sídlo, nebo do jazyka státu, v němž došlo k porušení patentu, a dále do úředního jazyka státu, kde má sídlo příslušný soud.


c) Dohoda o jednotném patentovém soudu (2,0 MB) vytváří zvláštní soudní systém pro projednávání sporů z porušení evropských patentů a patentů s jednotným účinkem. Systém bude obsahovat soudy první instance (ústřední, regionální a lokální komory) a jeden společný soud druhé instance. Ústřední komora bude sídlit v Paříži a bude mít pobočky v Londýně a v Mnichově. Členské státy budou mít možnost vytvořit si svou lokální komoru, popřípadě se několik států může dohodnout na vytvoření společné regionální komory. Soud bude projednávat spory z porušení a návrhy na zrušení evropských patentů a patentů s jednotným účinkem a dodatkových ochranných osvědčení udělených na základě takových patentů. Soud druhé instance bude sídlit v Lucemburku. Nový soudní systém zjednoduší vedení sporů z evropských patentů. Až doposud musel majitel evropského patentu v případě porušení vést soudní spor v každém státě, kde k porušení patentu došlo. Nový systém mu poskytne možnost domáhat se svých práv najednou, u jediného soudu.
Dohoda o jednotném patentovém soudu byla podepsána 25 členskými státy Evropské unie včetně České republiky na okraj Rady pro konkurenceschopnost dne 19. 2. 2013.
Dohoda UPC a obě zmíněná nařízení, tedy celý patentový balíček, začne pro území daných států fungovat v závislosti na vývoji ratifikačního procesu Dohody UPC. Jednotný patent bude mít účinek v těch státech, které Dohodu UPC ratifikovaly.
Podmínkou začátku účinnosti patentového balíčku je ratifikace Dohody UPC v alespoň 13 státech, mezi nimiž nesmí chybět Německo, Francie a Velká Británie. Účinky na další území se pak dále budou rozšiřovat tak, jak budou jednotlivé státy ratifikační proces ukončovat, a nastanou pro danou zemi vždy prvním dnem čtvrtého měsíce po uložení ratifikační listiny, nebo listiny o přistoupení.
Zavedením patentu s jednotným účinkem by mělo být dosaženo deklarovaného cíle, tedy možnosti získání patentu na vynález v předmětných evropských zemích snáze a levněji, to platí nejen pro tuzemské podniky, ale i pro přihlašovatele z jiných zemí, včetně např. Spojených států, Ruska nebo Číny.
Výše udržovacích poplatků za evropský patent s jednotným účinkem byla schválena na zasedání Užšího výboru Správní rady Evropské patentové organizace v červenci 2015.
 

Sazebník udržovacích poplatků za evropský patent
s jednotným účinkem
  Eur
 za druhý rok  35
 za třetí rok  105
 za čtvrtý rok   145
 za pátý rok   315
 za šestý rok   475
 za sedmý rok   630
 za osmý rok   815
 za devátý rok   990
 za desátý rok   1 175
 za jedenáctý rok   1 460
 za dvanáctý rok   1 775
 za třináctý rok   2 105
 za čtrnáctý rok   2 455
 za patnáctý rok   2 830
 za šestnáctý rok   3 240
 za sedmnáctý rok   3 640
 za osmnáctý rok   4 055
 za devatenáctý rok   4 455
 za dvacátý rok   4 855

Poplatek za opožděnou platbu udržovacího poplatku činí 50% z jeho hodnoty.

--------------------------------------------------------
1Úřední věstník EU (L 361 z 31.12.2012 str. 1).
2Úřední věstník EU (L 361 z 31.12.2012 str. 89).

 

Informace pro všechny majitele evropského patentu: Vynětí z pravomoci Jednotného patentového soudu (tzv. „opt-out“)

Již tři měsíce před za zahájením činnosti Jednotného patentového soudu (UPC), tedy od 1. března 2023, začne běžet počáteční období (tzv. sunrise period), během něhož již budou moci podle čl. 83 odst. 3 Dohody o Jednotném patentovém soudu (UPCA) přihlašovatelé a majitelé "klasického" evropského patentu, jakož i majitelé dodatkového ochranného osvědčení (SPC) vydaného pro výrobek chráněný "klasickým" evropským patentem, vyjmout svou přihlášku, patent nebo SPC z výlučné pravomoci UPC.

V důsledku toho nebude mít UPC pravomoc rozhodovat žádné soudní spory týkající se této přihlášky, patentu nebo SPC.

Pro platný „opt-out“ nebo zpětvzetí neoprávněného vynětí podle pravidel 5 a 5A Jednacího řádu UPC musí být splněny následující podmínky:

  • „opt-out“ lze učinit pouze ve vztahu ke všem státům, pro které byl evropský patent udělen nebo které byly v přihlášce určeny,
  • „opt-out“ je možné učinit pouze za podmínky, že dosud nebyla u UPC podána žaloba týkající se této přihlášky, patentu nebo SPC, a
  • žádost o „opt-out“ lze podat pouze prostřednictvím systému správy případů (CMS) Jednotného patentového soudu.

Podrobné pokyny k žádosti o „opt-out“ jsou k dispozici v systému CMS, který je dostupný na webových stránkách UPC.

Výlučná pravomoc Jednotného patentového soudu se podle článku 3 UPCA vztahuje nejen na evropské patenty s jednotným účinkem, ale i na evropské patenty, které dosud nezanikly ke dni vstupu této dohody v platnost, nebo byly uděleny po tomto dni, dodatková ochranná osvědčení vydaná pro výrobky chráněné evropským patentem a evropské patentové přihlášky, které nebyly vyřízeny ke dni vstupu této dohody v platnost nebo byly podány po tomto dni.

Jednotný patentový soud bude mít podle článku 32 UPCA výlučnou pravomoc pro:

a) žaloby týkající se skutečného nebo hrozícího porušování patentů a dodatkových ochranných osvědčení a související právní prostředky na jejich ochranu, včetně protižalob týkajících se licencí;

b) žaloby na prohlášení o neporušení patentů a dodatkových ochranných osvědčení;

c) žaloby na předběžná nebo ochranná opatření a soudní zákazy;

d) žaloby na zrušení patentů a na prohlášení neplatnosti dodatkových ochranných osvědčení;

e) protižaloby týkající se zrušení patentů a prohlášení neplatnosti dodatkových ochranných osvědčení;

f) žaloby týkající se škod nebo náhrad souvisejících s prozatímní ochranou zajištěnou na základě zveřejněné evropské patentové přihlášky;

g) žaloby týkající se využívání vynálezu před udělením patentu nebo práva založeného na předchozím využívání vynálezu;

h) žaloby na zaplacení náhrady za licence podle článku 8 nařízení (EU) č. 1257/2012, a

i) žaloby týkající se rozhodnutí Evropského patentového úřadu přijatých při plnění úkolů uvedených v článku 9 nařízení (EU) č. 1257/2012.

K projednávání žalob týkajících se patentů a dodatkových ochranných osvědčení, které byly z výlučné pravomoci UPC vyňaty budou i nadále příslušné národní soudy smluvních členských států.

Vynětí z výlučné pravomoci UPC bude možné provést i po zahájení činnosti UPC, a to po dobu přechodné období stanoveného v čl. 83 odst. 1 UPCA, které bude trvat sedm let od vstupu dohody v platnost. Toto období může být správním výborem soudu prodlouženo až o dalších sedm let.

Doporučujeme pečlivě zvážit, jakou strategii ve vztahu ke svým evropským přihláškám, evropským patentům a SPC zvolíte, zda je ponecháte ve výlučné pravomoci Jednotného patentového soudu či je z této výlučné pravomoci vyjmete.

Podrobnější informace k vynětí z výlučné pravomoci UPC ve formě otázek a odpovědí  (pdf, 158 kB).

Jednotný patentový soud

Dohoda o Jednotném patentovém soudu

Přehled ratifikací Dohody o Jednotném patentovém soudu

Informace o datu vstupu Dohody o Jednotném patentovém soudu v platnost a seznamu členských států, které Dohodu o Jednotném patentovém soudu ratifikovaly ke dni jejího vstupu v platnost (pdf, 89 kB)

Právní dokumenty vydané Jednotným patentovým soudem

Otázky a odpovědi ohledně Jednotného patentového soudu

FAQ on the Unitary Patent