Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - užitné vzory

Informace k národní přihlášce (přihlašování v ČR)

Informace pro přihlašovatele užitných vzorů

Podání přihlášek a řízení o přihláškách užitných vzorů a práva a povinnosti vyplývající z užitných vzorů zapsaných do rejstříku jsou upraveny zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, a dále pak zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Pro některé úkony se použijí ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění. Formální úprava přihlášky je stanovena platnou Instrukcí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví.

Další text této Informace má pouze podpůrně zdůraznit vybrané aspekty dané problematiky a nemůže nahradit plný text právních norem.

O zápis užitného vzoru se žádá přihláškou užitného vzoru podanou na předepsaném formuláři u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále Úřad). Přihlášku lze podat elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím systému datových schránek, nebo písemně, tj. poštou nebo osobně v podatelně Úřadu. Přihláška musí obsahovat formulář žádosti o zápis užitného vzoru v jednom vyhotovení a dále popis technického řešení, nejméně jeden nárok na ochranu, případně výkresy.

  • Podlohy předkládané osobně se předkládají ve formě, která umožňuje jejich kvalitní elektronickou a přímou reprodukci na neomezený počet kopií, a to zejména pomocí skenování. Podlohy se podávají v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejších. Jedno z vyhotovení musí být podepsáno přihlašovatelem nebo jeho zástupcem. Podlohy v papírové formě musí mít alespoň jedno vyhotovení provedené na bílém, pevném, matném a odolném papíru formátu A4. Výkresy lze též předložit na průsvitném papíru. Kromě obrázků na dvou nebo více listech představujících jediný úplný obrázek a případných tabulek se obrázek nebo text na každém listu uvádí na výšku, a to toliko na jedné straně listu.
  • Při elektronickém podání se podlohy podávají ve formátu „docx“ WORD.

V přihlášce musí být uvedeno, kdo je původcem předmětu přihlášky užitného vzoru.

Přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou vzájemně spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku.

Technické řešení musí být v přihlášce vysvětleno tak jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit.

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti. Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a na výzvu Úřadu je v jím stanovené lhůtě prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

Úřad podrobí přihlášku užitného vzoru průzkumu zápisné způsobilosti, tj. zda neobsahuje předmět, který není technickým řešením ve smyslu zákona, zda není vyloučen z ochrany užitným vzorem, zda zjevně nesplňuje podmínky průmyslové využitelnosti nebo zda nemá nedostatky bránící zápisu.

Úřad neprovádí průzkum věcné způsobilosti k ochraně.

Řízení o přihlášce užitného vzoru vede Úřad s přihlašovatelem nebo s jím stanoveným zástupcem. Původce užitného vzoru, pokud není současně přihlašovatelem, není účastníkem řízení.

Konkrétní výši správních poplatků za úkony prováděné Úřadem stanoví Sazebník správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky se platí při podání a poplatek za každý požadovaný úkon musí být uhrazen samostatně.

Po zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad přihlášku užitného vzoru zveřejní.

Účinky užitného vzoru nastávají jeho zápisem do rejstříku Úřadu.

Rozsah ochrany užitným vzorem je určen nároky na ochranu. Zápis užitného vzoru platí 4 roky od podání přihlášky. Dobu platnosti zápisu užitného vzoru může Úřad na žádost majitele užitného vzoru dvakrát, vždy o 3 roky, prodloužit, až na celkovou dobu 10 let od data podání přihlášky užitného vzoru. Prodloužení platnosti je podmíněno zaplacením příslušného poplatku.

Bližší informace je možno získat v Informačním středisku Úřadu nebo dalších stránkách tohoto webu.

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 180 kB).

Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. července 2022.

Dřívější úprava:

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 175 kB).

Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. října 2020.

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 209 kB).

Touto instrukcí se stanovil standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

Náležitosti přihlášek vynálezů a užitných vzorů obsahujících nukleotidové a aminokyselinové sekvence
(v souvislosti s přechodem na standard WIPO ST.26 od 1.7.2022)

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem

Praktická pomůcka seznamuje se základními postupy v řízení před Úřadem. Jejím smyslem je napomoci lépe se zorientovat a poskytnout vodítko veřejnosti ve věcech stěžejních postupů v jednotlivých typech řízení vyplývajících zejména z právních předpisů upravujících průmyslové vlastnictví, ze správního řádu, zákona o správních poplatcích a soudní judikatury. Tento dokument má pouze informativní charakter. Nenahrazuje platné právní předpisy vztahující se na daná řízení, není právně závaznou normou.

Praktickou pomůcku pro řízení před Úřadem naleznete zde: Část C, Užitné vzory (pdf, 374 Kb).