Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Pravidla pro absolvování zkoušek

Odbornou zkouškou se ověřuje úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon povolání patentového zástupce, znalostí právních předpisů a mezinárodních smluv platných na území České republiky týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví a schopnost jejich použití v praxi.

Rozsah odborné zkoušky je volitelný. Uchazeč si může zvolit buď samostatnou zkoušku z oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti nebo samostatnou zkoušku z oblasti ochrany práv na označení nebo soubornou zkoušku z obou oblastí. Odborná zkouška má písemnou a ústní část a skládá se u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") před zkušební komisí. Odborné zkoušky se konají zpravidla dvakrát ročně a jsou veřejné.

K složení odborné zkoušky je oprávněn každý uchazeč, který podal u Úřadu žádost o složení odborné zkoušky, získal vysokoškolské vzdělání a který uhradil Úřadu poplatek za odbornou zkoušku. Poplatek za odbornou zkoušku činí 5 000 Kč za soubornou zkoušku, popřípadě 2 500 Kč za každou částečnou zkoušku. Uchazeč o složení odborné zkoušky je v žádosti povinen vymezit rozsah podle odstavce 2, v němž hodlá odbornou zkoušku složit.

O výsledku zkoušky probíhá hlasování, v němž je uchazeč hodnocen slovem "uspěl" nebo "neuspěl". Každý z členů komise má 1 hlas. Při rovnosti hlasů členů komise rozhoduje hlas předsedy komise.

Předseda odborné komise neprodleně po skončení zkoušky vypracuje protokol o průběhu zkoušky a o jejím výsledku s uvedením jmen a příjmení zkušebních komisařů. Výsledek zkoušky oznámí předseda odborné komise ústně uchazeči po vypracování a podepsání protokolu. Kopii protokolu předá předseda uchazeči.

Úřad vydá uchazeči do 15 dnů od složení odborné zkoušky osvědčení o složení zkoušky, které obsahuje jméno, příjmení a titul uchazeče, místo a datum narození, datum konání zkoušky, její výsledek a její rozsah. Osvědčení podepisuje předseda odborné komise.

Ten, kdo při odborné zkoušce neuspěl, může požádat Úřad o její opakování. Úřad umožní opakování odborné zkoušky nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne konání zkoušky, při které uchazeč neuspěl.

Uchazeč, který neuspěl ani při první opakované odborné zkoušce, může požádat Úřad o druhé opakování. Úřad umožní opakování nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne konání první opakované odborné zkoušky, při které uchazeč neuspěl; to platí i pro další opakování odborných zkoušek.

Uchazeč, který u souborné zkoušky neuspěl v jedné ze samostatných oblastí, může požádat o opakování pouze této části zkoušky za podmínek shora stanovených (§ 11 zákona č. 417/2004 Sb.).

Podrobnosti o zkouškách stanoví zkušební řád, který vydá Komora patentových zástupců po dohodě s Úřadem. Komora rovněž stanoví rozsah zkušebních otázek a podrobnosti o průběhu odborných zkoušek.