Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informace k Inovačnímu voucheru - ochrana průmyslových práv

Agentura pro podnikání a inovace (API) od 1. 9. 2022 spustila výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví. Jejím cílem je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Podporu ve výši 75 % uznatelných výdajů lze získat na ochranu technického řešení, vnějšího vzhledu výrobku, jakož i ochranu označení výrobku nebo služby.

Výzva je určena pro malé a střední podniky a výzkumné organizace. Celkem je alokováno 50 milionů Kč. Spodní hranice je stanovena pro jednu žádost 50 000,-Kč, horní hranice 500 000,-Kč. Žádosti budou přijímány do 31. 12. 2023.

Více informací na webu API.

Podporované aktivity se týkají zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a v zahraničí.

Žádost o podporu se podává nejdříve poté, co byla podána přihláška vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru nebo ochranné známky (u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR nebo zahraničních národních nebo regionálních úřadů pro ochranu duševního vlastnictví). Podpora končí dnem zveřejnění přihlášky vynálezu (resp. po uplynutí 18 měsíců od data podání přihlášky vynálezu), dnem registrace užitného vzoru nebo průmyslového vzoru nebo ochranné známky.

Nelze refundovat žádné náklady vynaložené po dni zveřejnění patentové přihlášky (přihlášky vynálezu), nebo po dni registrace užitného vzoru nebo průmyslového vzoru nebo ochranné známky. Náklady na udělení patentu lze refundovat pouze za předpokladu, že k udělení dojde před/současně se zveřejněním přihlášky.

V rámci Inovačního voucheru lze získat podporu na většinu účelně vynaložených nákladů souvisejících s přihláškou průmyslového práva - poplatky, překlad, rešerše, odborné zastoupení apod., a to v případě patentu do dne zveřejnění přihlášky, v ostatních případech do dne registrace průmyslového práva. Způsobilé výdaje jsou konkrétně uvedeny v  Příloze č. 1 - Vymezení způsobilých výdajů.