Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Evropské patenty s účinky pro ČR

Federated Patent Register (FePR) je nová část databáze European Patent Register, která poskytuje informace o aktuálním právním stavu evropských patentových dokumentů, které procházejí národní fází přihlašování.

Evropské patentové přihlášky a evropské patenty s účinky pro ČR

Práva vyplývající z evropských patentů a evropských patentových přihlášek s účinky pro Českou republiku a nakládání s nimi jsou upravena zvláště v zákoně č. 527/1990 Sb. (pdf, 419kB), o vynálezech a zlepšovacích návrzích, především v §35a až §35g. Patent udělený Evropským patentovým úřadem má stejné účinky jako národní patent. Majitel evropského patentu je však mj. povinen v zákonné lhůtě předat ÚPV překlad patentového spisu do jazyka českého. Pokud tak neučiní, považuje se evropský patent v České republice za neúčinný od samého počátku (§35c odst. 1 až 5 zákona č. 527/1990 Sb.). Za udržování evropského patentu v platnosti je majitel povinen platit udržovací poplatky dle zákona č. 173/2002 Sb. (pdf, 146 kB). Správní poplatky týkající se evropských patentů jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb. (pdf, 866 kB).

Zpřístupnění překladu patentových nároků je upraveno v §35a zákona č. 527/1990 Sb. (pdf, 419 kB). Splní-li přihlašovatel evropské patentové přihlášky zákonné podmínky, Úřad průmyslového vlastnictví zpřístupní veřejnosti překlad patentových nároků do jazyka českého a tuto skutečnost oznámí ve Věstníku. Přihlašovatel se může po tomto zpřístupnění domáhat přiměřené náhrady od toho, kdo její předmět využíval, bude-li mít patent udělený Evropským patentovým úřadem účinky v České republice. ÚPV preferuje předložení překladu v jednom vyhotovení. K tomu, aby mohl ÚPV zpřístupnit překlad patentových nároků zveřejněné patentové přihlášky podle §35a odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb. je třeba, aby byly splněny zvláště následující podmínky:

 • evropská patentová přihláška má účinky na území České republiky (designace CZ)
 • evropská patentová přihláška byla již Evropským patentovým úřadem zveřejněna
 • překlad patentových nároků do jazyka českého předložila oprávněná osoba
 • byly zaplaceny správní poplatky za zpřístupnění překladu (zákon č. 634/2004 Sb. (pdf, 866 kB)) Pro předložení překladu nároků a opraveného překladu nároků doporučujeme použít následující formulář (pdf, 681 kB). 

Patent udělený Evropským patentovým úřadem má stejné účinky jako národní patent. Majitel evropského patentu je však mj. povinen v zákonné lhůtě předat ÚPV překlad patentového spisu do jazyka českého. Pokud tak neučiní, považuje se evropský patent v České republice za neúčinný od samého počátku (§35c odst. 1 až 5 zákona č. 527/1990 Sb. (pdf, 419 kB)).

K tomu, aby mohl ÚPV zveřejnit překlad evropského patentového spisu podle §35c odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb. je třeba, aby byly splněny zvláště následující podmínky:

 • v Evropském patentovém věstníku již bylo publikováno oznámení o udělení evropského patentu
 • evropský patent byl Evropským patentovým úřadem udělen s účinky pro Českou republiku (designace CZ)
 • překlad patentového spisu do jazyka českého byl předložen oprávněnou osobou (§35c odst. 2, §70 zákona č. 527/1990 Sb.)
 • byly zaplaceny správní poplatky za zveřejnění překladu (zákon č. 634/2004 Sb. (pdf, 866 kB))
 • překlad byl předložen ve lhůtě 3 měsíců od data oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, případně v dodatečné lhůtě 3 měsíců (§35c odst. 2 a 3 zákona č. 527/1990 Sb.)
 • byla předložena adresa zástupce v České republice, kam mají být zasílány úřední zprávy týkající se patentu (pokud majitel patentu nemá sídlo v České republice).

Pro předložení překladů evropského patentového spisu do českého jazyka (včetně překladu pozměněného, omezeného nebo opraveného znění evropského patentového spisu) doporučujeme použít následující formulář (pdf, 307 kB). Pro předložení překladu omezeného znění evropského patentového spisu je možno použít variantu formuláře pro předložení pozměněného znění s tím, že do poznámky formuláře se doplní údaj „překlad omezeného znění“. ÚPV preferuje předložení překladu v jednom vyhotovení. V případě, že v období mezi udělením patentu a předložením překladu došlo ke změně rejstříkových údajů (např. ke změně v údajích o majiteli, k převodu práv apod.), je třeba požádat o vyznačení této skutečnosti v českém rejstříku evropských patentů, případně i zaplatit správní poplatek, pokud je příslušná žádost zpoplatněna (viz Záznamy do rejstříku a změny rejstříkových údajů u evropských patentů).

 

Podle §24 zákona č. 527/1990 Sb. (pdf, 419 kB) je Úřad místem, u něhož lze podat evropskou patentovou přihlášku podle Úmluvy o udělování evropských patentů (pdf, 41 kB) uzavřené v Mnichově dne 5. října 1973 (evropská patentová úmluva); to neplatí pro rozdělenou evropskou patentovou přihlášku, kterou je třeba podat přímo u Evropského patentového úřadu.

Detailní informace o evropských patentových přihláškách a o jejich podávání jsou k dispozici v kapitole Evropské patentové přihlášky.

 

Bezprostředně po oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku zapíše ÚPV evropský patent do českého rejstříku evropských patentů s údaji, které jsou zapsány v evropském patentovém rejstříku vedeném Evropským patentovým úřadem. Vyznačování rejstříkových údajů a změn v rejstříkových údajích u evropských patentů s účinky pro Českou republiku se řídí stejnými zásadami jako u národních patentů s následujícími výjimkami:

 1. Pokud Evropský patentový úřad provede změnu v evropském patentovém rejstříku s účinností k datu předcházejícímu datu oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, a tato změna není promítnuta do dat, které ÚPV od Evropského patentového úřadu obdržel, pohlíží ÚPV na žádost o změnu v českém rejstříku evropských patentů jako na žádost o opravu dat a i v případě, že je typ provedené změny zpoplatněn dle zákona o správních poplatcích, nevyžaduje k provedení změn v rejstříku úhradu správního poplatku. K provedení této změny ÚPV požaduje pouze projev vůle (žádost) oprávněné osoby doložený fotokopií sdělení Evropského patentového úřadu o registraci změny (EPO form 2544).
 2. Pokud Evropský patentový úřad provede u evropského patentu v evropském patentovém rejstříku pro účely dalšího řízení před Evropským patentovým úřadem (podání odporu) zápis nového nebo změněného údaje (např. změnu, převod, přechod, licenci, zástavní právo apod.) s účinností po datu oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, tento zápis se provede v českém rejstříku evropských patentů teprve na základě projevu vůle (žádosti) oprávněné osoby. Na žádost se pohlíží obdobně, jako na žádost podanou k národním patentům. V případě, že je žádost zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích, vyžaduje se k provedení zápisu do rejstříku úhrada správního poplatku. K provedení tohoto zápisu do rejstříku ÚPV požaduje projev vůle (žádost) oprávněné osoby doložený fotokopií sdělení Evropského patentového úřadu o registraci změny (EPO form 2544). 

 

Placení poplatků za udržování evropského patentu v platnosti (udržovacích poplatků) včetně výše udržovacích poplatků je upraveno zákonem č. 173/2002 Sb. (pdf, 146 kB). Poplatníkem udržovacích poplatků za evropský patent je majitel evropského patentu (s účinky pro Českou republiku). Udržovací poplatky za evropský patent se platí bez vyměření za jednotlivá roční období trvání platnosti evropského patentu, počínaje dnem podání evropské patentové přihlášky s účinky pro Českou republiku. První udržovací poplatek za evropský patent se platí bez vyměření až za roční období, která následují po ročním období, ve kterém bylo udělení evropského patentu oznámeno v Evropském patentovém věstníku. Udržovací poplatek lze řádně zaplatit nejdříve jeden rok přede dnem jeho splatnosti.

Udržovací poplatky se platí v české měně bezhotovostním převodem nebo v hotovosti. Nelze je platit kolkovými známkami. Nejčastější formou placení udržovacích poplatků je úhrada v hotovosti v pokladně ÚPV nebo formou bezhotovostního převodu na účet ÚPV vedený v České národní bance.

Při platbě udržovacích poplatků za evropské patenty bezhotovostním převodem na účet ÚPV je třeba uvádět následující údaje:

 1. úhrada z banky v České republice:
  Č. účtu 35-21526001/0710
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: číslo evropského patentu
 2. úhrada z jiné banky (ze zahraničí)
  Adresa banky: ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika
  SWIFT: CNBA CZ PP
  IBAN: CZ95 0710 0000 3500 2152 6001
  Variabilní symbol: číslo evropského patentu

Při platbě bezhotovostním převodem na účet ÚPV (zvláště z účtu vedeného v cizí měně) je třeba, aby majitel uhradil i případné bankovní poplatky spojené s bankovním převodem. Detailní informace o identifikacích plateb jsou uvedeny v kapitole Uvádění variabilních symbolů a pro úhradu ze zahraničí dále i v kapitole IBAN a SWIFT (pdf, 125 kB).

 

Federated Patent Register (FePR) je nová část databáze European Patent Register, která poskytuje informace o aktuálním právním stavu evropských patentových dokumentů, které procházejí národní fází přihlašování.

Webová stránka Federated Register Content obsahuje informace o obsahu poskytnutém Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a dalšími národními patentovými úřady, jež jsou v současné době integrovány do FePR.

Dostupný je také seznam úřadů, jejichž data jsou aktuálně integrovaná do databáze FePR.


1. Obsah poskytovaný přes FePR 

Tato stránka poskytuje všeobecné informace o datech evropských patentových dokumentů v Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV poskytovaných službě FePR úřadu EPO.

 • Rozsah poskytovaných dat za ÚPV: Evropské přihlášky vynálezů podané od 1. ledna 2002 s designací pro ČR
 • Četnost aktualizace: denně
 • Možnost nahlédnutí do dokumentů v položkách řízení: Ne
 • Odkaz na Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV
 • Přímý odkaz na konkrétní patent z FePR na Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV (the deep link): Ano

 

2. VYSVĚTLIVKY POJMŮ V TABULCE FePR

Příklad k FePR

FePR data Poskytnutá data Popis
1. Status (právní stav spisu) Ano

Pro aplikaci FePR poskytujeme následující právní stavy:

Request for EP validation pending (žádost o validaci EP dosud nepřijata): ÚPV dosud neobdržel překlad EP v českém jazyce (validaci EP), EP tak nebyl dosud validován pro ČR

Patent not validated (patent nevalidován): tento stav FePR odpovídá stavu ÚPV s názvem EP null and void from the outset (EP neúčinný od počátku): znamená, že proces validace byl negativně ukončen, majitel patentu nedodal překlad EP

Request for EP validation received (přijata žádost o validaci EP): ÚPV již obdržel překlad EP v českém jazyce (validaci), žádost o validaci je zpracovávána a není zatím vyřízena

Patent in force (platný patent): Validovaný a platný evropský patent s designací pro ČR.

Patent lapsed – still in grace period: součástí tohoto stavu FePR jsou dva právní stavy ÚPV

 1. Platný patent – poshovovací lhůta – stav, kdy patent zanikl, ale v poshovovací lhůtě může ještě majitel zaplatit udržovací poplatky a může patent udržet v platnosti
 2. Platný patent – uplynulá poshovovací lhůta: stav, kdy již vypršela poshovovací lhůta, ale ještě nebyl vyznačen zánik patentu. Dokument je stále platný

Appeal filed (podán rozklad): K ÚPV byl podán rozklad (k jakémukoliv rozhodnutí úřadu ÚPV).

Nullity requested (návrh na zrušení patentu): K ÚPV byl podán návrh na zrušení patentu. Návrh zatím nebyl vyřízen.

Patent limited (patent omezen): znění patentu, především nároků a popisu vynálezu, bylo pozměněno na návrh majitele patentu. Řízení probíhalo před úřadem EPO

Patent maintained in amended form (patent je platný v pozměněném znění): znění patentu, především nároků a popisu vynálezu, bylo pozměněno na návrh třetí strany. Řízení probíhalo před úřadem EPO

Patent revoked (zrušený platný patent): stav, kdy patent byl již udělen, ale byl na žádost třetí strany – ÚPV či EPO zrušen.

Patent lapsed (zaniklý patent): patentová ochrana zanikla – nebyly zaplaceny udržovací poplatky

Patent expired (zaniklý patent): patentová ochrana vypršela po 20 letech platnosti

Patent surrendered (zaniklý patent): majitel se vzdal patentových práv, tzn. patent již není platný.

Patent not in force (neplatný patent): tento stav FePR odpovídá stavu ÚPV s názvem Invalid document (neplatný dokument) a znamená, že patent není platný v ČR z důvodu nedopatření, které vznikly při řízení přihlášky (informace o validaci nebyla správná)

2. Application No. (č. přihlášky) Ano

IPO CZ poskytuje vlastní číslo přihlášky, které se skládá z písmen „CZ“ a čísla přihlášky EP:

Český formát čísla přihlášky EP: CZYYYY-123456
CZ informuje, že se jedná o český formát čísla přihlášky EP
YYYY rok podání
123456 číslo přihlášky EP (nuly zleva jsou vynechávány)
Příklad: CZ2008-829729, CZ2009-77

3. Publication No. (č. dokumentu) Ano

ÚPV nevytváří vlastní formát čísla dokumentu EP, ale používá původní formát čísel vytvořený úřadem EPO:

Formát čísla dokumentu EP: EP1234567
EP informuje, že se jedná o standardní formát čísla dokumentu EP
1234567 číslo zveřejnění doplněné o nuly zleva
Příklad: EP1581754, EP000005, EP1876420

4. Proprietor (majitel) Ano Jméno majitele/majitelů nebo název společnosti
5. Invalidation date (datum zneplatnění)
Ano

Datum zneplatnění znamená den, kdy zneplatnění nebo vyřízení žádosti nabylo právní moci. Více info přejedete-li myší nad výrazem nebo přejděte na Quick help page.

Podle FePR Quick help, „Datum zneplatnění je datum, kdy bylo o zneplatnění rozhodnuto“. Je to tedy datum, kdy ÚPV tuto skutečnost zaznamenalo do databáze. Protože jsou data pro FePR aktualizována denně, datum zneplatnění a datum poslední aktualizace dat ve FePR se shodují. Záznam o datu zneplatnění může být do Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV zanesen s poměrně velkým zpožděním. Důvodem může být pozdní dodání překladu EP majitelem – podle českého právního řádu (založeném na smlouvě EPC, článek 65).

6. Not in force since (neúčinný od)
Ano

Datum je poskytnuto k následujícím právním stavům:

Patent revoked (zrušený platný patent): kde datum „Not in force since“ odpovídá datu podání nebo priority

Patent lapsed (zaniklý patent nezaplacením udržovacích poplatků): kde „Not in force since“ datum odpovídá následujícímu dni po posledním dni platnosti posledního udržovacího poplatku

Patent expired (zaniklý patent uplynutím doby platnosti): kde datum „Not in force since“ odpovídá datu podání plus 20 let.

Patent surrendered (zaniklý patent vzdáním se): kde datum „Not in force since“ odpovídá datu, kdy ÚPV obdržel žádost o zpětvzetí

Patent not in force (neplatný patent): kde datum „Not in force since“ odpovídá datu podání nebo priority

Patent not validated (patent nevalidován): kde datum „Not in force since“ odpovídá datu podání/priority

7. Renewal fees last paid (poslední zaplacený udržovací poplatek)
Ano

Renewal fees last paid“: datum, kdy byl zaplacen poslední udržovací poplatek.
Latest annual fee paid“: počet (v letech) již zaplacených udržovacích poplatků

Proč datum zneplatnění často předchází datu zaplacení posledního udržovacího poplatku? Je to běžná situace. EPO může zneplatnit EP s designací pro ČR také zpětně a ÚPV může být o této skutečnosti informován dokonce až několik měsíců po zneplatnění.

Př. Přihláška EP02021072. ÚPV byl o jejím zneplatnění informován 25. 12. 2011, ale samotné zneplatnění bylo provedeno již 2. 8. 2011.

8. Register last updated (datum poslední aktualizace databáze)
Ano Toto datum odpovídá poslední aktualizaci dat daného dokumentu ve FePR, tj. datum záznamu poslední položky v řízení v Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV.
9. SPC Ano

Pro SPC poskytuje Úřad stav

SPC in force (účinné SPC): platnost samotného patentu sice již vypršela (po 20 letech), ale v účinnosti je jeho SPC

3. Kontakty

Ing. Lukáš Hykš
telefon: +420 220 383 333
e-mail: helpdesk@upv.gov.cz (předmět: „FePR“)

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
Praha 6
160 00

4. DALŠÍ ODKAZY

Webová stránka Federated Register Quick Help

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV