Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

(§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

b) úřední hodiny podatelny:

Pondělí 8:00–17:00
Úterý 8:00–15:00
Středa 8:00–17:00
Čtvrtek 8:00–15:00
Pátek 8:00–14:00

c) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

posta@upv.gov.cz

d) identifikátor datové schránky:

ix6aa38

e) další možnosti elektronické komunikace:

Do spisového řízení lze přihlášku či žádost podat on-line i bez registrace prostřednictvím webové aplikace pro elektronické podání.

f) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů, které Úřad v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3 (pdf, 118 kB), vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

Podlohy přihlášky vynálezu se podávají ve formátu docx, přičemž podlohami se rozumí popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, výkresy, jsou-li součástí podloh, a anotace, viz. bod 1.2 Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Obdobné platí též pro podlohy přihlášky užitného vzoru.

Pozn.: Do formátu docx je možné ukládat/exportovat ve všech běžných textových editorech (MS Word, Apple Pages, LibreOffice, OpenOffice)

Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany Úřadu omezena. Pro email je maximální velikost do 15 MB, pro elektronické podání prostřednictvím on-line systému maximálně do 100 MB. Omezena ze strany provozovatele datových schránek jsou také doručení prostřednictvím datové schránky. Maximální velikost datové zprávy je 100 MB.

g) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů: 

nepřepisovatelná CD, DVD a Blu-ray

Maximální velikost podání z hlediska množství dat je 100 MB.

h) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, úřad ho vyrozumí a vyzve k nápravě.

i) důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě:

Pokud Úřad zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Úřadu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, Úřad dokument dále nezpracovává. Není-li Úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Úřad obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.