Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Formuláře

Pravidla pro přijatelné formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky:

Pravidla najdete zde.


1) Elektronické formuláře pro on-line podání (aplikace elektronického podání)

Prostřednictvím aplikace elektronického podání lze podat s elektronickým podpisem, přes datovou schránku i bez elektronického podpisu.

Pravidla pro podání příloh formulářů v aplikaci pro elektronické podávání:

Pravidla pro přílohy jednotlivých formulářů jsou součástí nápovědy k příslušnému formuláři. Nápověda se zobrazí po kliknutí na tlačítko Nápověda v části formuláře "SEZNAM PŘÍLOH", případně v jiné části formuláře, kde je možné přílohu vložit.


2) Elektronicky vyplnitelné, bez možnosti online podání (PDF formuláře)

Jedná se o formuláře ve formátu pdf, které lze elektronicky vyplnit a následně vytisknout. Formuláře lze ukládat včetně vyplněných dat. Formuláře nejsou určené pro přímé on-line podání pomocí webové aplikace elektronického podání.

Pravidla pro podání elektronických dokumentů mimo aplikaci pro elektronické podávání:

Tyto soubory mohou být ve formátu

  • pdf, PDF/A,
  • doc*/docx, xls*/xslx, ppt*/pptx
  • odt, ods, odp, txt/csv, rtf, 
  • xml, fo/zfo, isdoc/isdocx, html/htm,
  • jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif
  • mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3,
  • edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd. 

(* neobsahující makra)

Podlohy přihlášky vynálezu se podávají ve formátu docx, přičemž podlohami se rozumí popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, výkresy, jsou-li součástí podloh, a anotace, viz. bod 1.2 Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Obdobné platí též pro podlohy přihlášky užitného vzoru.

Pozn.: Do formátu docx je možné ukládat/exportovat ve všech běžných textových editorech (MS Word, Apple Pages, LibreOffice, OpenOffice).


Úřad průmyslového vlastnictví oznamuje, že od pondělí 19. 3. 2018 0:00 došlo ke změně variabilního symbolu pro platby správních poplatků evropských patentů. Nově bude variabilní symbol tvořen číslicí 2 a číslem evropského patentu, které je shodné s číslem zveřejnění evropské patentové přihlášky, tzv. Publication No. (např. EP 1 444 521 má VS 21444521). Od uvedeného data bude systém pro automatické párování plateb předpokládat použití variabilního symbolu v tomto novém tvaru.

Tato změna se týká pouze správních poplatků pro EP (placených na účet 3711-21526001/0710), nikoliv udržovacích poplatků pro EP.