Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Informace k přihlašování do zahraničí 

Možnosti přihlásit vynález do zahraničí:

1. Národní cestou

Přihlašovatel může přihlásit vynález k ochraně přímo v každém státu, ve kterém chce mít vynález chráněn patentem nebo jiným druhem ochrany. K tomu je zpravidla nutno v každém státu zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, přeložit popis vynálezu, patentové nároky a anotaci do úředního jazyka tohoto úřadu a zaplatit poplatky. Veškeré informace týkající se přihlášení vynálezu, vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení pak podá zvolený zástupce. Řízení o udělení ochrany probíhá dle legislativy daného státu, informace lze zpravidla dohledat na webových stránkách příslušného Úřadu udělujícího ochranu.

2. Cestou „Evropského patentu“

Pokud si přihlašovatel přeje získat patent pro státy, které jsou členským státem Evropské patentové organizace (EPO), pak je možno podat žádost o „Evropský patent“. Seznam smluvních států a států, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu, lze najít na stránkách EPO.

Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba, a to bez ohledu na občanství nebo bydliště či sídlo. Avšak přihlašovatelé, kteří nemají bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států EPO, musí být zastoupeni při všech řízeních před Evropským patentovým úřadem (EPÚ), s výjimkou podání evropské patentové přihlášky, zástupcem, který je zapsán do seznamu vedeného za tímto účelem EPÚ. Seznam zástupců, kteří jsou oprávněni zastupovat přihlašovatele před EPÚ lze získat rovněž na internetových stránkách EPO.

Evropskou patentovou přihlášku lze podat:

 • u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo v jeho pobočce v Haagu nebo v jeho kanceláři v Berlíně,
 • pokud to právo smluvního státu připouští nebo předepisuje, u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví nebo jiného příslušného orgánu tohoto smluvního státu.

Od 1. července 2002 je tedy možno podávat evropské patentové přihlášky v Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (Úřad).

Formuláře žádosti o udělení „Evropského patentu“ jsou k dispozici bezplatně v podatelně Úřadu, dále na internetových stránkách Úřadu a internetových stránkách EPÚ. Žádost musí být vždy vyplněna v některém z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, francouzštině nebo němčině.

Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, francouzštině nebo němčině nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, přeložena do jednoho z úředních jazyků v souladu s prováděcím předpisem, který stanoví pro podání překladu lhůtu 2 měsíců od podání evropské patentové přihlášky.

Nicméně přihlašovatelé, kteří mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu EPO, jehož úředním jazykem je jiný jazyk než některý z úředních jazyků EPO, a příslušníci tohoto státu, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, mohou mít určité finanční výhody.

A to:

 1. Při podání evropské patentové přihlášky v úředním jazyce tohoto státu, tedy i v češtině, se sníží přihlašovací poplatek o 30 %. Tento nárok nastává i tehdy, pokud je zároveň podána přihláška v češtině a úředním jazyce EPO.
 2. Dalším poplatkem, kde je možno požadovat 30% slevu, je poplatek za průzkum, pokud se uvede v českém jazyce „Žádá se o průzkum přihlášky podle článku 94“. Tato 30% sleva platí pouze pro malé a střední podniky, fyzické osoby, univerzity, neziskové organizace a veřejné výzkumné organizace.

S podáním evropské patentové přihlášky jsou spojeny následující poplatky:

 • přihlašovací poplatek,
 • poplatek za rešerši,
 • případně poplatek za 16. a každý další nárok,

splatné do jednoho měsíce od podání přihlášky.

Všechny poplatky spojené s podáváním evropských přihlášek jsou splatné přímo EPÚ v evropské měně (EUR). Den považovaný za den platby je den, kdy je částka nebo převod skutečně připsán na bankovní konto EPÚ. Doporučuje se, aby při uvádění údajů týkajících se plateb přihlašovatelé vždy používali formulář EPA/EPO/OEB 1010, kde se jednotlivé částky platby specifikují.

Platby související s Evropskými přihláškami je nutné od 1.9.2014 zasílat pouze na následující účet EPÚ:
IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich
Germany

Podrobné informace o podávání evropských patentových přihlášek naleznete na stránkách EPO.

3. Cestou mezinárodní přihlášky – PCT

Pokud se týká mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), pak na základě jediné přihlášky podané v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) lze získat ochranu v téměř 150 státech celého světa. Mezinárodní přihláška se podává v ÚPV v angličtině, němčině nebo francouzštině, ve stejném jazyku pak musí být i formulář žádosti o mezinárodní přihlášku, který lze obdržet bezplatně v podatelně ÚPV či v elektronické formě na stránkách ÚPV či WIPO. Přihlášku (tedy text podloh) je možno podat i v češtině s tím, že je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jednoho ze shora uvedených jazyků, dle požadavků mezinárodního rešeršního orgánu. Formulář žádost však musí být vždy v jednom z výše uvedených jazyků.

Poplatky spojené s podáním jsou

 • předávací poplatek
 • příp. poplatek za vyhotovení dokladu o právu přednosti (pokud bude uplatňováno právo přednosti z dříve podané české přihlášky),
 • mezinárodní přihlašovací poplatek
 • poplatek za mezinárodní rešerši.

Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství a sídlo v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku. Pokud je několik přihlašovatelů, musí tyto podmínky splňovat každý z nich.

Tyto poplatky je nutné zaplatit do jednoho měsíce od podání přihlášky.

Mezinárodní přihlašovací poplatek a rešeršní poplatek se platí na zvláště k tomuto účelu zřízený účet Úřadu průmyslového vlastnictví, v uvedených částkách v měně euro. (Viz záložka Mezinárodní přihlášky PCT / Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce PCT.)

Žádost o mezinárodní přihlášku lze podat též plně elektronicky; ÚPV od 1.7.2015 umožňuje elektronické podání pomocí systému e-PCT. Informace, týkající se softwaru včetně informací, jak jej získat a jaké jsou požadavky na hardware, je možno získat na internetových stránkách WIPO. S elektronickým podáním prostřednictvím ePCT je spojená sleva z mezinárodního přihlašovacího poplatku.

S účinností od 1.7.2016 musí přihlašovatel ve formuláři žádosti (Form PCT/RO/101) zvolit v Boxu VII rešeršní orgán, který vyhotoví mezinárodní rešerši. Od tohoto data má totiž český přihlašovatel na výběr mezi Evropským patentovým úřadem (EP) a Visegrádským patentovým institutem (XV).

Mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky po uplynutí 18 měsíců od priority. Na základě mezinárodní rešerše a vydání posudku o patentovatelnosti se pak může přihlašovatel rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena s platností od 1. 4. 2002 na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. Nicméně úřady, kde prodloužení lhůty na 30 měsíců není v souladu s národním právem, mohou ponechat lhůtu pro vstup do národní fáze tak, jak byla dříve stanovena. Každý úřad musí tuto skutečnost oznámit Mezinárodnímu úřadu WIPO, který tuto informaci zveřejní. Je proto nutné, aby si přihlašovatel včas ověřil, např. na internetových stránkách WIPO v PCT Applicant's Guide, lhůtu pro vstup do národní fáze stanovenou úřadem, u kterého hodlá požádat o udělení národního, resp. regionálního patentu.

Přihlašovatel dále může ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, požádat o mezinárodní předběžný průzkum.

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum stejně jako příslušná platba se adresují přímo orgánu, který má průzkum provést, tedy EPÚ v Mnichově nebo VPI v Budapešti, nebo Mezinárodnímu úřadu WIPO. 

Při vstupu do národní fáze, resp. regionální fáze řízení o mezinárodní přihlášce, kde teprve dochází k udělovacímu řízení, je pak nutno zaplatit další poplatky v souladu s národním nebo regionálním zákonodárstvím. Ve většině států pak musí být přihlašovatel při řízení zastoupen zástupcem, oprávněným zastupovat před příslušným úřadem.

Podrobné informace o řízení o mezinárodních přihláškách naleznete na stránkách WIPO.

Přihlašovatel může přihlásit vynález přímo v každém státu, ve kterém chce mít vynález chráněn patentem nebo jiným druhem ochrany. K tomu je zpravidla nutno v každém státu zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, přeložit popis vynálezu, patentové nároky a anotaci do úředního jazyka tohoto úřadu a zaplatit poplatky. Veškeré informace týkající se přihlášení vynálezu, vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení pak podá zvolený zástupce.

Zahraniční patentové a známkové úřady

Základní informace k podání evropské patentové přihlášky (pdf, 167 kB)

Některé vybrané poplatky spojené s řízením o evropské patentové přihlášce (účinné od 1. 4. 2021) (pdf, 132 kB)


Formuláře EPO

Číslo účtu EPO (pdf, 124 kB)

Evropský patentový úřad oznámil, že k 31.8.2014 uzavře svůj účet u Československé obchodní banky a.s.

Tento krok je odůvodněn nařízením EU č. 924/2009, které se týká přeshraničních plateb v EU, a podle něhož musí poskytovatel služeb účtovat stejné poplatky jak pro národní tak přeshraniční platbu v eurech. Uvedené nařízení se týká členských států EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

Z toho důvodu EPO žádá, aby všichni přihlašovatelé od 1.9.2014 hradili poplatky výhradně na stávající účet EPO v Mnichově:

IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich
Germany


Evropská patentová úmluva a s ní spojené předpisy

Aktuálně platnou výši jednotlivých poplatků Evropského patentového úřadu lze nalézt na webové stránce Schedule of Fees.

Základní informace k podání PCT přihlášky

Při využití podání mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) lze na základě jediné přihlášky podané v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) získat ochranu v téměř 150 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského). Mezinárodní přihlášku může u ÚPV podat přihlašovatel, který má sídlo nebo bydliště v ČR. Formulář žádosti o mezinárodní přihlášku (Form PCT/RO/101) musí být vyplněn vždy v angličtině, němčině nebo francouzštině; formulář v aktuální podobě je ke stažení v elektronické formě. Výhodou tohoto způsobu získání formuláře je i podrobný návod na jeho vyplnění a přístup ke vzorově vyplněným formulářům. Vlastní text přihlášky (tj. pouze podlohy) je možno podat i v češtině s tím, že je nutné do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jazyka, který musí být shodný s již podanou přihláškou - formulářem žádosti. S účinností od 1.7. 2016 musí přihlašovatel ve formuláři žádosti (Form PCT/RO/101) zvolit v Boxu VII rešeršní orgán, který vyhotoví mezinárodní rešerši. Od tohoto data má totiž český přihlašovatel na výběr mezi Evropským patentovým úřadem (EP) a Visegrádským patentovým institutem (XV).

Všechny poplatky spojené s podáním mezinárodní přihlášky a částky příslušné platby jsou podrobně rozebrány v odkaze dále: Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce PCT. Poplatky vztahující se k podání PCT přihlášky je nutné zaplatit do jednoho měsíce od podání přihlášky, část je placena v českých korunách (předávací poplatek + popř. poplatek za zhotovení prioritního dokladu), mezinárodní přihlašovací poplatek a poplatek za mezinárodní rešerši musí být zaplacen v EUR.

Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství a bydliště v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku.

Je-li více přihlašovatelů, každý z nich musí splňovat následující podmínky pro přiznání slevy.

Přihlašovatel, který je fyzickou osobou a který je občanem a má bydliště ve státě, který je na seznamu států, kde hrubý domácí produkt na hlavu je nižší než 25 000 amerických dolarů (podle nejnovějšího desetiletého průměru hrubého domácího produktu na hlavu při konstantní hodnotě amerického dolaru z roku 2005, publikovaného Organizací spojených národů), a jehož občané a residenti, kteří jsou fyzickými osobami, podali méně než 10 mezinárodních přihlášek (na milión obyvatel) nebo méně než 50 mezinárodních přihlášek za rok (v absolutních číslech) podle nejnovějších údajů týkajících se průměrného počtu ročních podání za posledních pět let, zveřejněných Mezinárodním úřadem; nebo přihlašovatel, ať již je nebo není fyzickou osobou, který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států klasifikovaných Organizací spojených národů jako nejméně rozvinutá země, má nárok na snížení některých PCT poplatků, včetně mezinárodního přihlašovacího poplatku, o 90 %.

Snížení poplatku je možné dokonce i tehdy, když jeden nebo více přihlašovatelů není ze smluvního státu PCT, za podmínky, že každý z nich má občanství a místo pobytu ve státě, který splňuje výše uvedené požadavky a že alespoň jeden z přihlašovatelů má občanství nebo sídlo ve smluvním státě PCT a je tedy oprávněn podat mezinárodní přihlášku.

Informace o PCT smluvních státech, jejichž občané a rezidenti mohou využívat výše uvedenou 90% slevu některých PCT poplatků, včetně mezinárodního přihlašovacího poplatku, je obsažena v PCT Applicant´s Guide, Příloha C, a na webových stránkách WIPO a také v publikovaných a pravidelně aktualizovaných Úředních sděleních (PCT Gazette) a PCT Newsletter.

Žádost o mezinárodní přihlášku lze podat též v elektronické formě pomocí systému ePCT spravovaného přímo WIPO. Informace, týkající se softwaru včetně informací, jak jej získat a jaké jsou požadavky na hardware, je možno získat na Internetu na stránkách WIPO. V případě elektronického podání jsou přihlašovatelům přiznány slevy na mezinárodním přihlašovacím poplatku.

Mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky po 18 měsících od priority. Na základě mezinárodní rešerše a vydání posudku o patentovatelnosti se pak může přihlašovatel rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena s platností od 1. 4. 2002 na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. Nicméně úřady, kde prodloužení lhůty na 30 měsíců není v souladu s národním právem, mohou ponechat lhůtu pro vstup do národní fáze tak, jak byla dříve stanovena. Každý úřad musí tuto skutečnost oznámit Mezinárodnímu úřadu WIPO, který tuto informaci zveřejní. Je proto nutné, aby si přihlašovatel včas ověřil, např. na internetových stránkách WIPO v PCT Applicant's Guide, lhůtu pro vstup do národní fáze stanovenou úřadem, u kterého hodlá požádat o udělení národního resp. regionálního patentu.

Přihlašovatel dále může ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, požádat o mezinárodní předběžný průzkum.

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum se adresuje přímo mezinárodnímu průzkumovému orgánu. Pro české přihlašovatele je to buď Evropský patentový úřad (EP) nebo Visegrádský patentový institut (XV).

Platby spojené s mezinárodním předběžným průzkumem se zasílají přímo na účty těchto institucí.

Při vstupu do národní fáze resp. regionální fáze řízení o mezinárodní přihlášce, kde teprve dochází k udělovacímu řízení, je pak nutno zaplatit další poplatky v souladu s národním nebo regionálním zákonodárstvím. Ve většině států pak musí být přihlašovatel při řízení zastoupen zástupcem, oprávněným zastupovat před příslušným úřadem.

Informace o PCT na stránkách WIPO - na této stránce lze nalézt informace potřebné k mezinárodní fázi řízení, včetně seznamu členských států, právních předpisů a návodů, vstupu do databáze mezinárodních přihlášek PCT, lhůt pro vstup do národní fáze řízení a možnosti typu ochrany v jednotlivých zemích.


Možnost volby nového rešeršního orgánu a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum v řízení o PCT přihláškách

Od 1. července 2016 má český přihlašovatel možnost si vybrat mezinárodní rešeršní orgán pro nově podanou PCT přihlášku.

Kromě již tradičního Evropského patentového úřadu lze vybrat Visegrádský patentový institut, VPI. Volbu rešeršního orgánu je nutné vyznačit již při podání PCT přihlášky v Boxu VII, vepsáním dvojmístného kódu voleného rešeršního orgánu: EP pro Evropský patentový úřad nebo XV pro Visegrádský patentový institut.

Od stejného data si lze zvolit VPI rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum. 


Od 1. července 2015 - změna v podávání mezinárodních přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci, PCT

Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) zprovoznil systém pro elektronické podávání PCT přihlášek.

Systém byl spuštěn 1. 7. 2015 a umožňuje podávat PCT přihlášky k ÚPV jako přijímacímu úřadu v plně elektronické podobě. Podávání probíhá prostřednictvím webového portálu ePCT.

Pro přístup do systému a práci s ním je třeba vytvořit si uživatelský účet a získat digitální certifikát vydaný certifikační agenturou WIPO. Podporovány jsou rovněž certifikáty vydané certifikační agenturou EPO uložené na čipové kartě (EPO smart cards). Při podávání elektronickou cestou je v závislosti na použitém formátu aplikována sleva z přihlašovacího poplatku. Výše slevy závisí na použitém formátu (žádost může být v XML formátu, ostatní části přihlášky v jiném formátu – PDF, nebo jsou žádost, popis, nároky i abstrakt v XML formátu). Aktuální výši slev lze dohledat na stránkách WIPO.

Podrobné instrukce k systému, včetně uživatelských manuálů, a registrační/přihlašovací formulář jsou dostupné na domovské stránce portálu ePCT.

Od 1. 7. 2015 již není možné podávat mezinárodní přihlášky prostřednictvím módu PCT-EASY (bibliografická data na CD + přihláška v papírové podobě), viz také PCT Newsletter (pdf, 292 kB). 


Formuláře PCT

Způsoby podávání mezinárodních přihlášek PCT u ÚPV jako přijímacího úřadu (pdf, 130 kB) 


Provádění plateb u mezinárodních přihlášek PCT podaných u ÚPV jako přijímacího úřadu, podaných od 1. 1. 2021 (pdf, 154 kB)

Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce podle Smlouvy PCT, podané od 1. 1. 2021 (pdf, 150 kB)

UPOZORNĚNÍ: Zveřejnění mezinárodních přihlášek PCT bezprostředně po 18 měsících od priority provádí WIPO (World Intellectual Property Organization); toto zveřejnění je pokryto výše uváděnými poplatky. Výzvy k dalším platbám v souvislosti se zveřejněním jinými subjekty doporučujeme konzultovat s přijímacím úřadem (ÚPV) či WIPO - viz také upozornění na stránkách WIPO.

 

Patent Prosecution Highway (PPH) je dvoustranná dohoda mezi dvěma národními úřady zabývajícími se ochranou duševního vlastnictví. Nabízí přihlašovatelům urychlený patentový průzkum a tím rychlejší a efektivnější získání odpovídajícího patentu. Je založena na využití práce již dříve provedené jiným úřadem.

Programy PPH umožňují přihlašovateli, který obdrží rozhodnutí z jednoho úřadu, že alespoň jeden nárok je přípustný/patentovatelný, požádat, aby:

 • byl odpovídající přihlášce v jiném úřadu přiznán zvláštní statut a
 • byla postoupena k průzkumu mimo pořadí.

Pilotní programy PPH jsou omezeny na využití výsledků rešerše a průzkumu národních přihlášek mezi křížovými podáními v rámci Pařížské unijní úmluvy a na produkty řízení dle Smlouvy o patentové spolupráci, PCT. Projekty PPH umožňují výměnu informací mezi patentovými úřady a tím urychlení řízení o patentových přihláškách. Na základě tohoto programu může český přihlašovatel žádat o urychlení řízení u úřadů, s nimiž má ÚPV sjednánu spolupráci dle PPH, pokud patentové nároky v odpovídající přihlášce, podané u druhého úřadu, již byly Úřadem průmyslového vlastnictví ČR vyhodnoceny jako patentovatelné.

Využití programu PPH je na volbě přihlašovatele. Je rovněž třeba mít na paměti, že Úřad druhého podání, v němž se žádá o urychlené řízení na základě PPH, není povinen akceptovat stanovisko o patentovatelnosti vydané Úřadem prvního podání, a že zodpovědnost za rozhodnutí o patentovatelnosti řešení nárokovaného v patentové přihlášce je vždy na Úřadu oprávněném pro udělování ochrany v dané zemi.

Úřad průmyslového vlastnictví ČR provádí úplný průzkum a hodnocení plnění podmínek patentovatelnosti technických řešení v souladu s právními předpisy platnými na území ČR.

Informace o projektech PPH Evropského patentového úřadu vzhledem k jiným mezinárodním rešeršním a průzkumovým orgánům dle Smlouvy o patentové spolupráci PCT a národním úřadům.

Řada úřadů, které jsou rovněž mezinárodními rešeršními orgány (jako je např. USPTO, JPO) má uzavřenou dohodu PPH s Evropským patentovým úřadem (EPO). Tedy přihlašovatel z ČR, který získal písemný posudek či zprávu o mezinárodním předběžnému průzkumu vyhotovenou EPO, může podat za stanovených podmínek žádost o účast v programech PPH mezi EPO a jinými úřady.

Více informací na webových stránkách EPOVšechny projekty PPH a informace o nich spravuje Japonský patentový úřad.

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky uzavřel dvoustranné dohody o spolupráci s partnerskými úřady Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Španělska. V těchto Úřadech získá přihlašovatel výhodu v podobě urychlení patentového řízení v dané zemi, a to na základě předložení rešeršní zprávy vyhotovené partnerským úřadem.

Text dohody s Chorvatskem (pdf, 52 kB)

Text dohody s Maďarskem (pdf, 58 kB)

Text dohody s Polskem (pdf, 58 kB)

Text dohody s Rakouskem (pdf, 58 kB)

Text dohody se Slovenskem (pdf, 52 kB)

Text dohody se Španělskem (pdf, 63 kB)