Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

1. Národní cestou

Přihlašovatel může přihlásit vynález k ochraně přímo v každém státu, ve kterém chce mít vynález chráněn patentem nebo jiným druhem ochrany. K tomu je zpravidla nutno v každém státu zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, přeložit popis vynálezu, patentové nároky a anotaci do úředního jazyka tohoto úřadu a zaplatit poplatky. Veškeré informace týkající se přihlášení vynálezu, vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení pak podá zvolený zástupce. Řízení o udělení ochrany probíhá dle legislativy daného státu, informace lze zpravidla dohledat na webových stránkách příslušného Úřadu udělujícího ochranu.

2. Cestou „Evropského patentu“

Pokud si přihlašovatel přeje získat patent pro státy, které jsou členským státem Evropské patentové organizace (EPO), pak je možno podat žádost o „Evropský patent“. Seznam smluvních států a států, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu, lze najít na stránkách EPO.

Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba, a to bez ohledu na občanství nebo bydliště či sídlo. Avšak přihlašovatelé, kteří nemají bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států EPO, musí být zastoupeni při všech řízeních před Evropským patentovým úřadem (EPÚ), s výjimkou podání evropské patentové přihlášky, zástupcem, který je zapsán do seznamu vedeného za tímto účelem EPÚ. Seznam zástupců, kteří jsou oprávněni zastupovat přihlašovatele před EPÚ lze získat rovněž na internetových stránkách EPO.

Evropskou patentovou přihlášku lze podat:

 • u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo v jeho pobočce v Haagu nebo v jeho kanceláři v Berlíně,
 • pokud to právo smluvního státu připouští nebo předepisuje, u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví nebo jiného příslušného orgánu tohoto smluvního státu.

Od 1. července 2002 je tedy možno podávat evropské patentové přihlášky v Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (Úřad).

Formuláře žádosti o udělení „Evropského patentu“ jsou k dispozici bezplatně v podatelně Úřadu, dále na internetových stránkách Úřadu a internetových stránkách EPÚ. Žádost musí být vždy vyplněna v některém z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, francouzštině nebo němčině.

Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, francouzštině nebo němčině nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, přeložena do jednoho z úředních jazyků v souladu s prováděcím předpisem, který stanoví pro podání překladu lhůtu 2 měsíců od podání evropské patentové přihlášky.

Nicméně přihlašovatelé, kteří mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu EPO, jehož úředním jazykem je jiný jazyk než některý z úředních jazyků EPO, a příslušníci tohoto státu, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, mohou mít určité finanční výhody.

A to:

 1. Při podání evropské patentové přihlášky v úředním jazyce tohoto státu, tedy i v češtině, se sníží přihlašovací poplatek o 30 %. Tento nárok nastává i tehdy, pokud je zároveň podána přihláška v češtině a úředním jazyce EPO.
 2. Dalším poplatkem, kde je možno požadovat 30% slevu, je poplatek za průzkum, pokud se uvede v českém jazyce „Žádá se o průzkum přihlášky podle článku 94“. Tato 30% sleva platí pouze pro malé a střední podniky, fyzické osoby, univerzity, neziskové organizace a veřejné výzkumné organizace.

S podáním evropské patentové přihlášky jsou spojeny následující poplatky:

 • přihlašovací poplatek,
 • poplatek za rešerši,
 • případně poplatek za 16. a každý další nárok,

splatné do jednoho měsíce od podání přihlášky.

Všechny poplatky spojené s podáváním evropských přihlášek jsou splatné přímo EPÚ v evropské měně (EUR). Den považovaný za den platby je den, kdy je částka nebo převod skutečně připsán na bankovní konto EPÚ. Doporučuje se, aby při uvádění údajů týkajících se plateb přihlašovatelé vždy používali formulář EPA/EPO/OEB 1010, kde se jednotlivé částky platby specifikují.

Platby související s Evropskými přihláškami je nutné od 1.9.2014 zasílat pouze na následující účet EPÚ:
IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich
Germany

Podrobné informace o podávání evropských patentových přihlášek naleznete na stránkách EPO.

3. Cestou mezinárodní přihlášky – PCT

Pokud se týká mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), pak na základě jediné přihlášky podané v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) lze získat ochranu v téměř 150 státech celého světa. Mezinárodní přihláška se podává v ÚPV v angličtině, němčině nebo francouzštině, ve stejném jazyku pak musí být i formulář žádosti o mezinárodní přihlášku, který lze obdržet bezplatně v podatelně ÚPV či v elektronické formě na stránkách ÚPV či WIPO. Přihlášku (tedy text podloh) je možno podat i v češtině s tím, že je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jednoho ze shora uvedených jazyků, dle požadavků mezinárodního rešeršního orgánu. Formulář žádosti však musí být vždy v jednom z výše uvedených jazyků.

Poplatky spojené s podáním jsou

 • předávací poplatek
 • příp. poplatek za vyhotovení dokladu o právu přednosti (pokud bude uplatňováno právo přednosti z dříve podané české přihlášky),
 • mezinárodní přihlašovací poplatek
 • poplatek za mezinárodní rešerši.

Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství a sídlo v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku. Pokud je několik přihlašovatelů, musí tyto podmínky splňovat každý z nich.

Tyto poplatky je nutné zaplatit do jednoho měsíce od podání přihlášky.

Mezinárodní přihlašovací poplatek a rešeršní poplatek se platí na zvláště k tomuto účelu zřízený účet Úřadu průmyslového vlastnictví, v uvedených částkách v měně euro. (Viz záložka Mezinárodní přihlášky PCT / Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce PCT.)

Žádost o mezinárodní přihlášku lze podat též plně elektronicky; ÚPV od 1.7.2015 umožňuje elektronické podání pomocí systému e-PCT. Informace, týkající se softwaru včetně informací, jak jej získat a jaké jsou požadavky na hardware, je možno získat na internetových stránkách WIPO. S elektronickým podáním prostřednictvím ePCT je spojená sleva z mezinárodního přihlašovacího poplatku.

S účinností od 1.7.2016 musí přihlašovatel ve formuláři žádosti (Form PCT/RO/101) zvolit v Boxu VII rešeršní orgán, který vyhotoví mezinárodní rešerši. Od tohoto data má totiž český přihlašovatel na výběr mezi Evropským patentovým úřadem (EP) a Visegrádským patentovým institutem (XV).

Mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky po uplynutí 18 měsíců od priority. Na základě mezinárodní rešerše a vydání posudku o patentovatelnosti se pak může přihlašovatel rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena s platností od 1. 4. 2002 na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. Nicméně úřady, kde prodloužení lhůty na 30 měsíců není v souladu s národním právem, mohou ponechat lhůtu pro vstup do národní fáze tak, jak byla dříve stanovena. Každý úřad musí tuto skutečnost oznámit Mezinárodnímu úřadu WIPO, který tuto informaci zveřejní. Je proto nutné, aby si přihlašovatel včas ověřil, např. na internetových stránkách WIPO v PCT Applicant's Guide, lhůtu pro vstup do národní fáze stanovenou úřadem, u kterého hodlá požádat o udělení národního, resp. regionálního patentu.

Přihlašovatel dále může ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, požádat o mezinárodní předběžný průzkum.

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum stejně jako příslušná platba se adresují přímo orgánu, který má průzkum provést, tedy EPÚ v Mnichově nebo VPI v Budapešti, nebo Mezinárodnímu úřadu WIPO. 

Při vstupu do národní fáze, resp. regionální fáze řízení o mezinárodní přihlášce, kde teprve dochází k udělovacímu řízení, je pak nutno zaplatit další poplatky v souladu s národním nebo regionálním zákonodárstvím. Ve většině států pak musí být přihlašovatel při řízení zastoupen zástupcem, oprávněným zastupovat před příslušným úřadem.

Podrobné informace o řízení o mezinárodních přihláškách naleznete na stránkách WIPO.

Přihlašovatel může přihlásit vynález přímo v každém státu, ve kterém chce mít vynález chráněn patentem nebo jiným druhem ochrany. K tomu je zpravidla nutno v každém státu zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, přeložit popis vynálezu, patentové nároky a anotaci do úředního jazyka tohoto úřadu a zaplatit poplatky. Veškeré informace týkající se přihlášení vynálezu, vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení pak podá zvolený zástupce.

Zahraniční patentové a známkové úřady

Základní informace k podání evropské patentové přihlášky (pdf, 167 kB)


Formuláře EPO

Evropský patentový úřad oznámil, že k 31.8.2014 uzavře svůj účet u Československé obchodní banky a.s.

Tento krok je odůvodněn nařízením EU č. 924/2009, které se týká přeshraničních plateb v EU, a podle něhož musí poskytovatel služeb účtovat stejné poplatky jak pro národní tak přeshraniční platbu v eurech. Uvedené nařízení se týká členských států EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

Z toho důvodu EPO žádá, aby všichni přihlašovatelé od 1.9.2014 hradili poplatky výhradně na stávající účet EPO v Mnichově:

IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich
Germany


Evropská patentová úmluva a s ní spojené předpisy

Aktuálně platnou výši jednotlivých poplatků Evropského patentového úřadu lze nalézt na webové stránce Schedule of Fees.

Základní informace k podání PCT přihlášky

Při využití podání mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) lze na základě jediné přihlášky podané v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) získat ochranu v téměř 150 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského). Mezinárodní přihlášku může u ÚPV podat přihlašovatel, který má sídlo nebo bydliště v ČR. Formulář žádosti o mezinárodní přihlášku (Form PCT/RO/101) musí být vyplněn vždy v angličtině, němčině nebo francouzštině; formulář v aktuální podobě je ke stažení v elektronické formě. Výhodou tohoto způsobu získání formuláře je i podrobný návod na jeho vyplnění a přístup ke vzorově vyplněným formulářům. Vlastní text přihlášky (tj. pouze podlohy) je možno podat i v češtině s tím, že je nutné do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jazyka, který musí být shodný s již podanou přihláškou - formulářem žádosti. S účinností od 1.7. 2016 musí přihlašovatel ve formuláři žádosti (Form PCT/RO/101) zvolit v Boxu VII rešeršní orgán, který vyhotoví mezinárodní rešerši. Od tohoto data má totiž český přihlašovatel na výběr mezi Evropským patentovým úřadem (EP) a Visegrádským patentovým institutem (XV).

Všechny poplatky spojené s podáním mezinárodní přihlášky a částky příslušné platby jsou podrobně rozebrány v odkaze dále: Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce PCT. Poplatky vztahující se k podání PCT přihlášky je nutné zaplatit do jednoho měsíce od podání přihlášky, část je placena v českých korunách (předávací poplatek + popř. poplatek za zhotovení prioritního dokladu), mezinárodní přihlašovací poplatek a poplatek za mezinárodní rešerši musí být zaplacen v EUR.

Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství a bydliště v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku.

Je-li více přihlašovatelů, každý z nich musí splňovat následující podmínky pro přiznání slevy.

Přihlašovatel, který je fyzickou osobou a který je občanem a má bydliště ve státě, který je na seznamu států, kde hrubý domácí produkt na hlavu je nižší než 25 000 amerických dolarů (podle nejnovějšího desetiletého průměru hrubého domácího produktu na hlavu při konstantní hodnotě amerického dolaru z roku 2005, publikovaného Organizací spojených národů), a jehož občané a residenti, kteří jsou fyzickými osobami, podali méně než 10 mezinárodních přihlášek (na milión obyvatel) nebo méně než 50 mezinárodních přihlášek za rok (v absolutních číslech) podle nejnovějších údajů týkajících se průměrného počtu ročních podání za posledních pět let, zveřejněných Mezinárodním úřadem; nebo přihlašovatel, ať již je nebo není fyzickou osobou, který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států klasifikovaných Organizací spojených národů jako nejméně rozvinutá země, má nárok na snížení některých PCT poplatků, včetně mezinárodního přihlašovacího poplatku, o 90 %.

Snížení poplatku je možné dokonce i tehdy, když jeden nebo více přihlašovatelů není ze smluvního státu PCT, za podmínky, že každý z nich má občanství a místo pobytu ve státě, který splňuje výše uvedené požadavky a že alespoň jeden z přihlašovatelů má občanství nebo sídlo ve smluvním státě PCT a je tedy oprávněn podat mezinárodní přihlášku.

Informace o PCT smluvních státech, jejichž občané a rezidenti mohou využívat výše uvedenou 90% slevu některých PCT poplatků, včetně mezinárodního přihlašovacího poplatku, je obsažena v PCT Applicant´s Guide, Příloha C, a na webových stránkách WIPO a také v publikovaných a pravidelně aktualizovaných Úředních sděleních (PCT Gazette) a PCT Newsletter.

Žádost o mezinárodní přihlášku lze podat též v elektronické formě pomocí systému ePCT spravovaného přímo WIPO. Informace, týkající se softwaru včetně informací, jak jej získat a jaké jsou požadavky na hardware, je možno získat na Internetu na stránkách WIPO. V případě elektronického podání jsou přihlašovatelům přiznány slevy na mezinárodním přihlašovacím poplatku.

Mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky po 18 měsících od priority. Na základě mezinárodní rešerše a vydání posudku o patentovatelnosti se pak může přihlašovatel rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena s platností od 1. 4. 2002 na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. Nicméně úřady, kde prodloužení lhůty na 30 měsíců není v souladu s národním právem, mohou ponechat lhůtu pro vstup do národní fáze tak, jak byla dříve stanovena. Každý úřad musí tuto skutečnost oznámit Mezinárodnímu úřadu WIPO, který tuto informaci zveřejní. Je proto nutné, aby si přihlašovatel včas ověřil, např. na internetových stránkách WIPO v PCT Applicant's Guide, lhůtu pro vstup do národní fáze stanovenou úřadem, u kterého hodlá požádat o udělení národního resp. regionálního patentu.

Přihlašovatel dále může ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, požádat o mezinárodní předběžný průzkum.

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum se adresuje přímo mezinárodnímu průzkumovému orgánu. Pro české přihlašovatele je to buď Evropský patentový úřad (EP) nebo Visegrádský patentový institut (XV).

Platby spojené s mezinárodním předběžným průzkumem se zasílají přímo na účty těchto institucí.

Při vstupu do národní fáze resp. regionální fáze řízení o mezinárodní přihlášce, kde teprve dochází k udělovacímu řízení, je pak nutno zaplatit další poplatky v souladu s národním nebo regionálním zákonodárstvím. Ve většině států pak musí být přihlašovatel při řízení zastoupen zástupcem, oprávněným zastupovat před příslušným úřadem.

Informace o PCT na stránkách WIPO - na této stránce lze nalézt informace potřebné k mezinárodní fázi řízení, včetně seznamu členských států, právních předpisů a návodů, vstupu do databáze mezinárodních přihlášek PCT, lhůt pro vstup do národní fáze řízení a možnosti typu ochrany v jednotlivých zemích.


Možnost volby nového rešeršního orgánu a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum v řízení o PCT přihláškách

Od 1. července 2016 má český přihlašovatel možnost si vybrat mezinárodní rešeršní orgán pro nově podanou PCT přihlášku.

Kromě již tradičního Evropského patentového úřadu lze vybrat Visegrádský patentový institut, VPI. Volbu rešeršního orgánu je nutné vyznačit již při podání PCT přihlášky v Boxu VII, vepsáním dvojmístného kódu voleného rešeršního orgánu: EP pro Evropský patentový úřad nebo XV pro Visegrádský patentový institut.

Od stejného data si lze zvolit VPI rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum. 

Přihlašovatel může žádat VPI o částečnou refundaci poplatku za rešerši v případě, že mezinárodní přihláška je založená na přihlášce, u níž již provedl národní Úřad rešerši, a vyznačí ve formuláři přihlášky PCT/RO/101 v bodě VII-1.1, že žádá, aby rešeršní orgán vzal v úvahu výsledek této dřívější rešerše. 

O oprávnění k refundaci 40 % rešeršního poplatku rozhoduje VPI při ukončení mezinárodní rešerše. Kladné rozhodnutí je sděleno přihlašovateli při vydání rešeršní zprávy a písemného posudku vydáním formuláře PCT/ISA/213. Souběžně s tímto formulářem PCT/ISA/213 je také přihlašovateli předán VPI formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši. Zároveň je upozorněn, že pro odeslání vyplněného VPI formuláře s bankovními údaji pro převod částky platí 6měsíční lhůta.  


Formuláře PCT

Způsoby podávání mezinárodních přihlášek PCT u ÚPV jako přijímacího úřadu (pdf, 130 kB) 

Stručný návod pro podání mezinárodní PCT přihlášky (pdf, 80 kB)


Provádění plateb u mezinárodních přihlášek PCT podaných u ÚPV jako přijímacího úřadu, podaných od 1. 4. 2024  (pdf, 153 kB)

Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce podle Smlouvy PCT, podané od 1. 4. 2024 (pdf, 149 kB)

UPOZORNĚNÍ: Zveřejnění mezinárodních přihlášek PCT bezprostředně po 18 měsících od priority provádí WIPO (World Intellectual Property Organization); toto zveřejnění je pokryto výše uváděnými poplatky. Výzvy k dalším platbám v souvislosti se zveřejněním jinými subjekty doporučujeme konzultovat s přijímacím úřadem (ÚPV) či WIPO - viz také upozornění na stránkách WIPO.


Přechod z WIPO Standardu ST.25 na ST.26 od 1.7.2022; změna v zápisu nukleotidových a aminokyselinových sekvencí u patentových přihlášek, včetně mezinárodních

Patent Prosecution Highway (PPH) je dvoustranná dohoda mezi dvěma národními úřady zabývajícími se ochranou duševního vlastnictví. Nabízí přihlašovatelům urychlený patentový průzkum a tím rychlejší a efektivnější získání odpovídajícího patentu. Je založena na využití práce již dříve provedené jiným úřadem.

Programy PPH umožňují přihlašovateli, který obdrží rozhodnutí z jednoho úřadu, že alespoň jeden nárok je přípustný/patentovatelný, požádat, aby:

 • byl odpovídající přihlášce v jiném úřadu přiznán zvláštní statut a
 • byla postoupena k průzkumu mimo pořadí.

Pilotní programy PPH jsou omezeny na využití výsledků rešerše a průzkumu národních přihlášek mezi křížovými podáními v rámci Pařížské unijní úmluvy a na produkty řízení dle Smlouvy o patentové spolupráci, PCT. Projekty PPH umožňují výměnu informací mezi patentovými úřady a tím urychlení řízení o patentových přihláškách. Na základě tohoto programu může český přihlašovatel žádat o urychlení řízení u úřadů, s nimiž má ÚPV sjednánu spolupráci dle PPH, pokud patentové nároky v odpovídající přihlášce, podané u druhého úřadu, již byly Úřadem průmyslového vlastnictví ČR vyhodnoceny jako patentovatelné.

Využití programu PPH je na volbě přihlašovatele. Je rovněž třeba mít na paměti, že Úřad druhého podání, v němž se žádá o urychlené řízení na základě PPH, není povinen akceptovat stanovisko o patentovatelnosti vydané Úřadem prvního podání, a že zodpovědnost za rozhodnutí o patentovatelnosti řešení nárokovaného v patentové přihlášce je vždy na Úřadu oprávněném pro udělování ochrany v dané zemi.

Úřad průmyslového vlastnictví ČR provádí úplný průzkum a hodnocení plnění podmínek patentovatelnosti technických řešení v souladu s právními předpisy platnými na území ČR.

Informace o projektech PPH Evropského patentového úřadu vzhledem k jiným mezinárodním rešeršním a průzkumovým orgánům dle Smlouvy o patentové spolupráci PCT a národním úřadům.

Řada úřadů, které jsou rovněž mezinárodními rešeršními orgány (jako je např. USPTO, JPO) má uzavřenou dohodu PPH s Evropským patentovým úřadem (EPO). Tedy přihlašovatel z ČR, který získal písemný posudek či zprávu o mezinárodním předběžnému průzkumu vyhotovenou EPO, může podat za stanovených podmínek žádost o účast v programech PPH mezi EPO a jinými úřady.

Více informací na webových stránkách EPOVšechny projekty PPH a informace o nich spravuje Japonský patentový úřad.

Níže naleznete informace k programům spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a:

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Patentovým a známkovým úřadem Spojených států (USPTO)

Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Patentovým a známkovým úřadem Spojených států (USPTO), označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH), který byl zahájen 1. října 2012 na období jednoho roku s ukončením 30. září 2013, se prodlužuje na časově neomezenou dobu.

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky zahájil projekt spolupráce označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH) s Patentovým a známkovým úřadem Spojených Států (USPTO).

Projekt PPH umožňuje výměnu informací mezi patentovými úřady a tím urychlení řízení o patentových přihláškách. Na základě tohoto programu bude moci český přihlašovatel žádat o urychlení řízení u USPTO, pokud patentové nároky v odpovídající přihlášce, podané u USPTO, již byly Úřadem průmyslového vlastnictví ČR vyhodnoceny jako patentovatelné.

Dohoda o tomto pilotním programu spolupráce mezi USPTO a ÚPV ČR vstoupila v platnost 1. října 2012.

Informace pro CZ přihlašovatele - řízení před USPTO

Text dohody o pilotním programu PPH mezi USPTO a ÚPV ČR, a text žádosti o zařazení do programu PPH

Pracovní překlad textu dohody do češtiny (pdf, 94 kB)

Informace pro přihlašovatele z USA – řízení před ÚPV

Text dohody o pilotním programu PPH mezi USPTO a ÚPV
češtině (pdf, 2,7 MB)
angličtině (pdf, 2,88 MB)

Samostatná příloha 1 – Příklad shody nároků
češtině (pdf, 45,5 kB)
angličtině (pdf, 12 kB).

Samostatná příloha 2 – Žádost o PPH a tabulka shody nároků
češtině (pdf, 131 kB)
angličtině (pdf, 14 kB)

Samostatná příloha 3 – Příklady přihlášek splňujících podmínky PPH u ÚPV
češtině (pdf, 234 kB)
angličtině (pdf, 206 kB)

Text dodatku o pilotním programu PCT-PPH mezi USPTO a ÚPV (pdf, 123 kB)

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Finským patentovým a registračním úřadem (PRH)

Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Finským Patentovým a registračním úřadem (PRH), označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH), který byl zahájen 1. listopadu 2013 na období jednoho roku s ukončením 31.října 2014, se prodlužuje na časově neomezenou dobu.

Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel dne 16. října 2013 s Finským patentovým úřadem (The National Board of Patents and Registration of Finland - NBPR) memorandum o porozumění o PPH (Patent Prosecution Highway).Toto memorandum vstoupí v platnost dnem 1. listopadu 2013 a tímto dnem bude oběma úřady zahájen pilotní program PPH. Doba trvání pilotního programu PPH je jeden rok. Tato doba může být dále prodloužena na základě souhlasu obou úřadů.

Text Memoranda o porozumění o PPH (pdf, 40 kB)

Překlad textu Memoranda o porozumění o PPH do českého jazyka (pdf, 180 kB)  

Informace pro CZ přihlašovatele - řízení před PRH, Finsko

Řízení o přihláškách se žádostí o urychlení řízení na základě programu PPH před Národním úřadem Finska pro patenty a registraci, a text žádosti o zařazení do programu PPH, pro české přihlašovatele, jsou popsány v následujících pokynech:

PRH PPH Guidelines for Czech filers – v angličtině (pdf, 133 kB)

NBPR PPH Guidelines – v českém překladu (pdf, 523 kB)

Žádost o účast v programu PPH - v českém překladu (pdf, 133 kB)

Další informace k tomuto projektu PPH a řízení jsou dostupné na webových stránkách Finského úřadu.

Informace pro přihlašovatele z Finska – řízení před ÚPV

Řízení o žádosti na ÚPV v rámci Pilotního programu PPH mezi Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Národním úřadem Finska pro patenty a registraci (NBPR)

Pokyny pro finské přihlašovatele:
v češtině (pdf, 163 kB)
v angličtině (pdf, 107 kB)

Žádost o PPH a tabulka shody nároků
v češtině (pdf, 205 kB)
v angličtině (pdf, 297 kB)

Příklady přihlášek splňujících podmínky PPH u ÚPV
v češtině (pdf, 468 kB)
v angličtině (pdf, 92 kB)

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Japonským patentovým úřadem (JPO)

Program spolupráce mezi ÚPV a Japonským patentovým úřadem (JPO) - Patent Prosecution Highway (PPH)

Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Japonským patentovým úřadem (JPO), označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH), který byl zahájen 1. dubna 2015 na období tří let s ukončením 31. března 2018, se prodlužuje na časově neomezenou dobu.

Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel s Japonským patentovým úřadem (JPO) Společné prohlášení o spolupráci v oblasti PPH (Patent Prosecution Highway). Toto prohlášení vstoupí v platnost dnem 1. dubna 2015 a tímto dnem bude oběma úřady zahájen pilotní program PPH. Doba trvání pilotního programu PPH jsou 3 roky. Tato doba může být dále prodloužena na základě souhlasu obou úřadů.

Znění: Společné prohlášení (Joint Statement) (pdf, 473 kB)

Informace pro CZ přihlašovatele - řízení před JPO

Řízení o přihláškách se žádostí o urychlení řízení na základě programu PPH před Japonským patentovým úřadem a text žádosti o zařazení do programu PPH, pro české přihlašovatele, jsou popsány v pokynech na této stránce.

Další informace k tomuto projektu PPH a řízení jsou dostupné na webových stránkách JPO.

Informace pro přihlašovatele z Japonska – řízení před ÚPV

Řízení o žádosti podané u ÚPV v rámci Pilotního programu PPH mezi Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Japonským patentovým úřadem (JPO)

Pokyny pro japonské přihlašovatele:

Viz také stránky JPO.

Návod v anglickém jazyce:
Procedures to file a request to the IPO CZ (pdf, 552 kB)
PPH Request (doc, 23 kB)
PCT-PPH Request (doc, 24 kB)

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Čínskou státní správou duševního vlastnictví (CNIPA)

Pilotní projekt spolupráce v oblasti PPH mezi ÚPV a Čínskou státní správou duševního vlastnictví (CNIPA) byl prodloužen. Doba trvání prodlouženého pilotního programu jsou 3 roky, která je účinná od 1. ledna 2020 a může být v případě potřeby opět prodloužena.


Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel s Čínským státním úřadem duševního vlastnictví (SIPO) Společné prohlášení o spolupráci v oblasti PPH. Dne 1. ledna 2018 byl zahájen pilotní program PPH . Doba trvání pilotní programu PPH jsou 2 roky. Tato doba muže být v případě potřeby prodloužena.

Společné prohlášení (pdf, 822 kB)

Informace pro CZ přihlašovatele – řízení před CNIPA

Řízení o přihláškách se žádostí o urychlení řízení na základě programu PPH před Čínskou státní správou duševního vlastnictví (CNIPA) a text žádosti o zařazení do programu PPH, pro české přihlašovatele, jsou popsány v pokynech (pdf, 377 kB).

Informace pro přihlašovatele z Číny – řízení před ÚPV

Pokyny pro čínské přihlašovatele:

Procedures to file a request to the IPO CZ (pdf, 408 kB)

PPH Request Form (docx, 24 kB)

PCT-PPH Request Form (docx, 23 kB)

Pokyny v českém jazyce: Řízení o žádosti před ÚPV (pdf, 576 kB)

Další informace k tomuto projektu PPH a řízení jsou dostupné na webových stránkách JPO.

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky uzavřel dvoustranné dohody o spolupráci s partnerskými úřady Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Španělska. V těchto Úřadech získá přihlašovatel výhodu v podobě urychlení patentového řízení v dané zemi, a to na základě předložení rešeršní zprávy vyhotovené partnerským úřadem.

Text dohody s Chorvatskem (pdf, 52 kB)

Text dohody s Maďarskem (pdf, 58 kB)

Text dohody s Polskem (pdf, 58 kB)

Text dohody s Rakouskem (pdf, 58 kB)

Text dohody se Slovenskem (pdf, 52 kB)

Text dohody se Španělskem (pdf, 63 kB)