Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

sídlo: Slavíkova 15, 120 00 Praha 2

tel.: 222 769 772

fax: 224 142 374

http://www.ifpicr.cz

ČNS IFPI je českou národní sekcí nevládní organizace s hlavním sídlem v Curychu (Švýcarsko), sekretariátem v Londýně (IFPI) a evropskou kanceláří v Bruselu. V České republice je národní sekce této organizace samostatným právním subjektem podle 1 odst. 3 a 3 odst. 1 zák.č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. ( 29), registrovaným Ministerstvem vnitra ČR a sdružujícím na základě dobrovolnosti výrobce zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v České republice. Na základě svého statutu je ČNS IFPI registrována Ministerstvem vnitra ČR. ČNS IFPI v současné době sdružuje 25 členských firem jak českých tak mezinárodních resp. nadnárodních. Příkladem uvádíme firmy UNIVERSAL MUSIC, EMI, SONY MUSIC/BONTON, WARNER MUSIC, BMG ARIOLA, POPRON MUSIC, SUPRAPHON, MULTISONIC a další.

Předmětem působnosti ČNS IFPI je ochrana práv výrobců zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů. Za tím účelem ČNS IFPI zejména vstupuje v jednání s kolektivními správci práv autorů a nositelů práv souvisejících s právem autorským, na základě plných mocí zastupují výrobce záznamů před soudy při vymáhání náhrad škod a vykonává samostatně i ve spolupráci s příslušnými státními orgány aktivní protipirátskou činnost a poskytuje jim potřebnou odbornou pomoc včetně vypracovávání odborných vyjádření a znaleckých posudků.

sídlo: 186 00 Praha 8, Sokolovská 37/24

tel.: 222 328 762

fax: 222 320 983

http://www.cpufilm.cz

cpufilm(zavináč)cpufilm.cz

Česká protipirátská unie (ČPU) je jediným subjektem, který v rámci České republiky dlouhodobě a soustavně vyvíjí činnosti k prevenci porušování autorských práv k audiovizuálním dílům a zvukově obrazovým záznamům, vyhledávání případů porušování těchto práv a zasazování se o jejich vymáhání. Česká protipirátská unie je zároveň partnerem orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů, které se v rámci své působnosti podílejí na potírání porušování autorských práv, např. vypracovává na jejich žádost odborná vyjádření včetně identifikace audiovizuálních děl a držitelů práv k nim a pomáhá v odborném proškolování. ČPU je zájmovým sdružením právnických osob dle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., a je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 59067. V současné době ČPU chrání práva více než osmi desítek subjektů, především filmových producentů a distributorů filmů. V členské základně ČPU jsou zastoupeni i televizní vysílatelé a provozovatelé video služeb na vyžádání. Mimořádnými členy ČPU jsou Národní filmový archiv a Asociace producentů v audiovizi.

Činnost ČPU spočívá především v ochraně autorských práv k filmům a televizním seriálům, sledování a analýze informací týkajících se autorských práv, přípravě a realizaci právních kroků proti porušování těchto práv, a spolupráci s veřejnými orgány a ostatními institucemi. Za dobu své činnosti se výrazně zasadila o snížení podílu pirátských produktů na trhu a to zejména kontrolami trhu a spoluprací s orgány činnými v trestním řízení. Veškerá činnost České protipirátské unie směřuje též preventivně k omezení pirátské distribuce a k posílení vnímání práv k duševnímu vlastnictví veřejností a státními orgány. V současné době se činnost ČPU soustředí zejména na internetové pirátství včetně vyhledávání a odstraňování nelegálních rozmnoženin, eliminace závadných stránek a postih jejich provozovatelů. V ČR působí ČPU již od roku 1991, ve Slovenské republice chrání práva českých i slovenských subjektů od roku 2008. Pro veřejnost poskytuje bezplatnou e-mailovou právní poradnu.

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) je přední světová asociace, která se zabývá prosazováním ochrany práv duševního vlastnictví v softwarovém odvětví. Kromě vzdělávacích a informačních kampaní aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení s cílem odhalit případy porušování autorských práv k softwaru.

BSA sdružuje přes sedmdesát celosvětově působících společností, které vytvářejí inovativní softwarová řešení. V ČR to jsou například společnosti Adobe, ANSYS, Autodesk, Bentley Systems, CGTech, CNC Software, IBM, Microsoft, PTC, Siemens PLM, The Mathworks a Trimble Solutions. BSA sídlí ve Washingtonu DC a působí ve více než šedesáti zemích světa.

České zastoupení BSA je možné kontaktovat na czechreportpiracy@bsa.org či prostřednictvím www.bsa.org.