Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Mezinárodní

Česká republika je smluvní stranou Dohody o Visegrádském patentovém institutu (VPI), členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), která je významnou mezinárodní organizací v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a smluvní stranou řady mnohostranných mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví spravovaných touto organizací. Česká republika je dále členem Evropské patentové organizace (EPO) a smluvní stranou Úmluvy o udělování evropských patentů, kterou spravuje EPO. Je také smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) spravovanou Světovou obchodní organizací (WTO).

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (pdf, 263 kB)
podepsaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl č. 80/1985 Sb.)

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) (pdf, 275 kB)
ze dne 20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.)

Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží (pdf, 207 kB)
ze dne 14.4.1891, revidovaná ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně 2.6.1934 a v Lisabonu dne 31.10.1958 (vyhl č. 64/1963 Sb.)

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (pdf, 262 kB)
ze dne 14.4.1891, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Nice dne 15.6.1957 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná v roce 1979 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.)

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (pdf, 264 kB)
sjednaný v Madridu dne 27.6.1989 (sděl. č. 248/1996 Sb.)

Změna Protokolu k Madridské dohodě  o mezinárodním zápisu ochranných známek - čl. 9 sexies (pdf,  78 kB)

Smlouva o známkovém právu (TLT) (pdf, 158 kB)
sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994 (sděl. č. 199/1996 Sb.)

Smlouva o patentové spolupráci (PCT) (pdf, 1,1 MB)
přijatá ve Washingtonu dne 19.6.1970, změněná dne 28.9.1979, dne 3.2.1984 a dne 3.10.2001 (sděl. č. 296/1991 Sb. ve znění pozdějších změn).

Prováděcí předpis ke Smlouvě o patentové spolupráci (PCT) (pdf, 881 kB)
sděl. fed. min. zahr. věcí č. 296/1991Sb., ve znění pozdějších změn (úplné znění platné od 1. července 2020)

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (pdf, 125 kB)
ze dne 31.10.1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.)

Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních a Prováděcí řád k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (pdf, 906 kB)
přijaté dne 20. května 2015 diplomatickou konferencí v Ženevě 
(Česká republika je smluvní stranou Ženevského aktu od 2. září 2022)

Společný prováděcí řád k Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu a k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, ve znění účinném od 1. ledna 2023  (pdf, 287 kB)

Administrativní pokyny pro provádění Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu a Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (s účinností od 26. února 2020) (pdf, 105 kB)

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (pdf, 62,9 kB)
ze dne 15.6.1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.)

Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového třídění (pdf, 107 kB)
přijatá na Budapešťské diplomatické konferenci dne 28.4.1979, změněná v roce 1980 (vyhl. č. 212/1989 Sb.)

Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění (pdf, 66 kB)
ze dne 24.3.1971, změněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 110/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 86/1985 Sb.)

Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů (pdf, 351 kB)
podepsaná v Locarnu dne 8.10.1968 a změněná dne 28.9.1979 (vyhl.č. 28/1981 Sb., ve znění vyhl.č. 85/1985 Sb.)

Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů (pdf, 116 kB)
ze dne 6.11.1925, revidovaná v Londýně dne 2.6.1934 a v Haagu dne 28.11.1960 (Česká republika není smluvní stranou)

Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (pdf,  259 kB)
přijatý v Ženevě dne 2.7.1999 (Česká republika není smluvní stranou) a
Společný prováděcí řád podle Ženevského (1999) a Haagského (1960) aktu Haagské dohody (ve znění platném od 1. dubna 2010) (pdf, 266 kB)

Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek (pdf, 110 kB)
přijatá ve Vídni dne 12.6.1973 a doplněná dne 1.10.1985 (Česká republika není smluvní stranou)

Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů (pdf, 112 kB)
přijatá ve Washingtonu dne 26.5.1989 (dosud nevstoupila v platnost)

Smlouva o patentovém právu (PLT) (pdf, 182 kB)
přijatá v Ženevě dne 1.6.2000 (Česká republika není smluvní stranou)

Singapurská smlouva o známkovém právu (STLT) (pdf, 118 kB)
přijatá diplomatickou konferencí v Singapuru dne 28. března 2006 (Česká republika není smluvní stranou)

Prováděcí řád k Singapurské smlouvě o známkovém právu (pdf, 96,1 kB)
přijatý v Singapuru dne 28. března 2006, změněný dne 29. září 2010  

Česká republika je smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (pdf, 332 kB) (Dohoda TRIPS) spravovanou Světovou obchodní organizací.

Úmluva o udělování evropských patentů (pdf, 461 kB) - revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000 (EPC 2000)

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování  evropských patentů (pdf, 511 kB)

Dohoda o aplikaci článku 65 Úmluvy o udělování evropských patentů  (Londýnská dohoda) (pdf, 138 kB) 

Poplatkový řád

Přehled stavu členství v EPO

Česká republika je smluvní stranou Dohody o Visegrádském patentovém institutu (VPI) (pdf, 1,8 MB)

Dohoda mezi VPI a WIPO o působení VPI jakožto orgánu pro mezinárodní rešerši a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum ve smyslu PCT (pdf, 34 kB)