Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Oznámení o protiprávním jednání – Whistleblowing

Osoby, které v Úřadu průmyslového vlastnictví (dále rovněž „Úřad“) vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost mohou oznámit podezření o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Úřadu průmyslového vlastnictví.

Vnitřní oznamovací systém Úřadu průmyslového vlastnictví.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále: zákon o ochraně oznamovatelů) byly příslušnými osobami pro přijímání oznámení na Úřadu určeny Mgr. Markéta Kloučková a Ing. Iveta Matajová.

Oznámení musí splňovat podmínky ve smyslu § 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Zejména musí z oznámení vyplývat údaje na základě kterých lze dovodit totožnost oznamovatele. Osoba příslušná pro přijímání oznámení je povinna uchovávat údaje o totožnosti oznamovatelů v tajnosti, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. O takovém poskytnutí informace musí být oznamovatel předem informován a musí mu být umožněno, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Příslušná osoba přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, pokud se o nich oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem služebního, pracovního či jiného obdobného vztahu k Úřadu průmyslového vlastnictví a splňují-li oznamované jednání alespoň jednu z následujících podmínek

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Ochrana oznamovatelů

Oznamovatelé, kteří učiní oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou chráněni před odvetným opatřením ze strany Úřadu. Hlavním mechanismem ochrany je důvěrnost sdělených informací, kdy pouze příslušná osoba zná totožnost oznamovatele a pouze příslušná osoba má přístup do spisu vedených o jednotlivých oznámeních.

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu. Odvetným opatřením nesmí být vystaven oznamovatel ani

a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,

c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

d) osoba oznamovatelem ovládaná,

e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo

h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Ochrana proti odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení).

Oznámení lze podat písemně nebo ústně u Úřadu (vnitřní oznamovací systém).

Oznámení v písemné formě lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@upv.gov.cz nebo v listinné podobě na adresu Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč (na obálku připsat „Pouze k rukám příslušné osoby“) či podat osobně v podatelně Úřadu. Oznámení v ústní formě lze podat telefonicky na číslo 245 005 302 nebo osobně, po předchozí domluvě oznamovatele s příslušnou osobu (nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Pokud oznamovatel nevyužije vnitřní oznamovací systém Úřadu, může oznámení podat přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR, prostřednictvím formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ (vnější oznamovací systém).

V souladu s § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů Úřad průmyslového vlastnictví vylučuje přijímání oznámení od osob, které v Úřadu průmyslového vlastnictví nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a) b), h), nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.