Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Studovna

Základní služba, kterou Úřad prostřednictvím studovny pro veřejnost nabízí, je prezenční půjčování dokumentů. Návštěvník studovny zde má možnost vypůjčit si patentovou literaturu, a to hlavně úplné popisy nebo části národních a zahraničních udělených patentů, zveřejněných patentových přihlášek, zapsaných užitných a průmyslových vzorů, a samostatně v ní studovat. Zájemci mají rovněž k dispozici doprovodnou literaturu. Ta zahrnuje především Věstník Úřadu a věstníky úřadů průmyslového vlastnictví dalších zemí.

Při studiu patentových spisů mají uživatelé možnost používat roční seznamy udělených ochranných dokumentů na vynálezy, třídníky, seznamy jednotlivých vydání mezinárodního patentového třídění (dále MPT) aj. Pro lepší orientaci v průmyslově právních informacích je důležitá i nepatentová literatura, která zahrnuje odborná periodika, monografie, slovníky.

Šárka Malíková
Jana Vlasáková

tel.: 220 383 129
email: studovna@upv.gov.cz
 

Provozní řád studovny pro veřejnost Úřadu průmyslového vlastnictví

1. Úvodní ustanovení

V souladu s § 2 písm. c) zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, Úřad průmyslového vlastnictví (dále též Úřad) zpřístupňuje fond světové patentové literatury (dále jen patentová literatura) v studovně pro veřejnost (dále jen studovna).

Patentovou literaturou se pro potřeby provozního řádu rozumí úplné popisy nebo části národních a zahraničních udělených patentů, zveřejněných patentových přihlášek, zapsaných užitných vzorů a průmyslových vzorů, patentové a známkové věstníky tuzemského i zahraničního původu, roční seznamy udělených patentů, publikovaná vydání třídníků, periodika z oboru průmyslového vlastnictví a další odborné prameny průmyslověprávních informací, které má Úřad k dispozici.

Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele studovny. Pokud by uživatel studovny neplnil povinnosti stanovené provozním řádem, zaměstnanci Úřadu vykonávající službu ve studovně (dále „obsluha studovny“) mají právo odmítnout poskytnutí požadované služby.

2. Poskytované služby

2.1. Informační služby

Poskytování informací týkajících patentové literatury, umístění a dostupnosti dokumentů, nosičů patentových informací, způsobu třídění jednotlivých druhů předmětů průmyslového vlastnictví, rešeršních možností, dostupnosti právních předpisů v oblasti průmyslověprávní ochrany a veškerých informací o fungování a službách studovny.

2.2. Výpůjční služby

Bezplatné prezenční výpůjčky patentové literatury; množství studijního materiálu na jednu výpůjčku je omezeno možnostmi a provozem archivu.

2.3. Reprografické služby

Zhotovování kopií vypůjčených i vlastních dokumentů. Pokud požadavek nepřesáhne kapacitní možnosti studovny, jsou kopie a tisky z CD ROM nebo on-line zdrojů pořizovány na počkání. Kopie jsou zhotovovány pouze ve formátu A4. Úhrady za kopie a tisky se řídí platným ceníkem služeb Úřadu a jsou placeny v hotovosti nebo fakturovány v rámci objednávky.  

2.4. Rešeršní služby

Průběžné rešerše (sledování stavu techniky - tzv. profily dle znaků mezinárodního patentového třídění) jsou zhotovovány na základě písemné objednávky.

Ostatní rešeršní služby se provádějí na základě písemné objednávky adresované oddělení rešerší.

Rešerše jsou hrazeny v hotovosti nebo na fakturu, úhrady se řídí platným ceníkem služeb Úřadu.

3. Postup při půjčování

3.1. Výpůjční doba studovny:

Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 15:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 15:00
Pátek 08:00 - 14:00

Požadavky na výpůjčky jsou přijímány do 0,5 hod. před koncem provozní doby studovny. 

Při vstupu do budovy Úřadu je uživatel povinen zaevidovat návštěvu na recepci a vyzvednout si výpůjční lístek. Tato povinnost se netýká osob, které ve studovně hodlají pouze zaplatit za objednané rešerše, zakoupit publikace nebo nechat zhotovit kopie z vlastních papírových podloh.

Do studovny je povoleno brát pomůcky potřebné ke studiu (vlastní elektronická zařízení, psací potřeby, slovníky apod.).

Obsluha studovny je povinna vyhledat a zapůjčit uživateli žádané dokumenty v čase, který je přiměřený technickým možnostem. Dokumenty uložené v detašovaném archivu je třeba předem písemně objednat. Tyto dokumenty jsou k dispozici zpravidla do týdne.

Po skončení studia dokumentů je uživatel studovny povinen vrátit vypůjčené dokumenty a odevzdat výpůjční lístek obsluze studovny.

4. Uživatelé

Uživatelem studovny je každá osoba, která má zájem o fondy patentové literatury a služby studovny. Osoby mladší 12 let mají do studovny povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby.

Uživatelé studovny mají právo využívat všechny poskytované služby, a to zejména:

Užívat volně přístupné publikace, třídníky, slovníky, pomůcky a další referenční literaturu.

Žádat obsluhu studovny o další publikace a pomůcky, které nejsou zpřístupněny ve volném výběru, např. hesláře, příručky, právní předpisy z oblasti průmyslověprávní ochrany, roční seznamy, slovníky apod; dokumenty ke studiu lze objednat též telefonicky nebo písemně.

Provádět rešerše ve volně přístupných databázích využitím výpočetní techniky ÚPV..

Provádět rešerše v databázích patentových informací na CD-ROM pod dohledem obsluhy studovny.

Získat informace o právním stavu dokumentů České republiky.

Nahlížet do rejstříkových karet, a to pouze za přítomnosti obsluhy studovny, případně si z karet nechat zhotovit kopie (pozn.: tříděné sbírky průmyslových vzorů jsou půjčovány postupně, tzn. po odevzdání dokumentů zařazených do jedné třídy jsou vydány dokumenty další).

Využívat bezplatné připojení k WiFi síti určené návštěvníkům Úřadu.

Požadovat zhotovení kopií dokumentů; na počkání jsou kopie pořizovány pouze v množství, které odpovídá kapacitním možnostem studovny; zhotovení kopií lze objednat rovněž telefonicky nebo písemně. Uživatelé mohou pořizovat kopie i pomocí vlastních elektronických zařízení.

Objednat průběžné monitorování stavu techniky; úhrada se řídí platným ceníkem služeb Úřadu.

Připomínky, podněty a návrhy k činnosti studovny lze projednat přímo s obsluhou studovny nebo je sdělit jejich představeným.

5. Povinnosti uživatele

Uživatel studovny je povinen:

Seznámit se s provozním řádem studovny, řídit se jím a dodržovat pokyny obsluhy studovny. Musí se podrobit případným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro dodržení pořádku a ochranu materiálů studovny.

Vyplnit řádně a čitelně výpůjční lístek a přesně a úplně specifikovat požadované dokumenty; předat vyplněný výpůjční lístek obsluze studovny.

Zdržovat se v prostorách studovny určených pro veřejnost pouze po dobu nezbytně nutnou ke studiu vypůjčených dokumentů nebo k návštěvě informačního střediska.

S dokumenty zacházet šetrně a chránit je před poškozením, udržovat způsob a pořadí založených spisů v deskách podle států, mezinárodního patentového třídění, popř. podle čísel dokumentů; ukládat vypůjčené dokumenty z volně přístupného fondu na své původní místo a desky s dokumenty odevzdávat na připravené vozíky.

Neměnit údaje uvedené na dokumentu; případné připomínky, chyby nebo závady hlásit obsluze studovny.

Je zakázáno dokumenty jakkoli upravovat, zejména vpisovat do dokumentů poznámky a vyjímat listy nebo části.

Při žádosti o kopii ponechat kopírovaný spis v deskách, označit jej povytažením nebo záložkou s označením požadovaných stránek ke kopírování a i s deskami jej předat obsluze studovny.

Při práci s CD-ROM nebo s volně přístupnými databázemi dodržovat pokyny obsluhy studovny; v žádném případě nezasahovat do konfigurace výpočetní techniky ÚPV.

Zhotovil-li si uživatel výstupy z volně přístupných databází nebo CD-ROM, nahlásit jejich počet a provést úhradu u obsluhy studovny.

V případě poškození patentové literatury, výpočetní techniky nebo inventáře studovny uživatelem, informovat obsluhu studovny.

Zachovávat v prostorách studovny zásady požární bezpečnosti, ticho, pořádek a čistotu, nekouřit, nejíst, nekonzumovat nápoje.

V prostorách studovny dodržovat zákaz připojování vlastních elektronických zařízení do vnitřní informační sítě Úřadu a používat elektrické sítě studovny; bez vědomí obsluhy studovny nebo jejich představených. 

Dodržovat zákaz používat vnitřní telefony umístěné ve studovně.

Dodržovat zákaz vstupu do prostoru archivu.

6. Povinnosti pracovníků Úřadu při výpůjčkách ve studovně

Pracovníci Úřadu jsou povinni dodržovat pokyny pracovníků studovny nebo jejich nadřízeného a evidovat veškeré výpůjčky spisů, literatury i CD-ROM na výpůjčních lístcích.

Bez vědomí obsluhy studovny nesmějí zaměstnanci Úřadu odnášet žádné materiály z prostorů studovny.

Bez vědomí obsluhy studovny nebo jejich nadřízeného nesmějí zaměstnanci Úřadu provádět jakékoliv úpravy v konfiguracích výpočetní techniky ve studovně.

7. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z provozního řádu povoluje představený odpovídající za chod studovny.

2. Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2019.

Prezenční výpůjčky jsou základní službou poskytovanou veřejnosti ve studovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Praha 6, ul. Antonína Čermáka 2a. Při osobní návštěvě studovny si lze vypůjčit patentovou literaturu, především popisy vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, které byly zveřejněny nebo na ně byly uděleny příslušné ochranné dokumenty v tuzemsku či v zahraničí, ostatní doprovodnou literaturu, jako např. věstníky patentových úřadů, roční seznamy udělovaných ochranných dokumentů na vynálezy, třídníky apod. Systém půjčování je založen na systematickém uspořádání jednotlivých souborů ochranných dokumentů ve fondu podle Mezinárodního patentového třídění (dále MPT). Dokumenty z méně frekventovaných států jsou uloženy nikoliv podle MPT, ale v číselných souborech. V případě, že požadovaný popis vynálezu je uložen mimo budovu v mimopražském archivu, což se týká převážně starších dokumentů, je dodání tohoto dokumentu uživateli zabezpečeno na základě písemné objednávky do 7 dnů.

Prodej kopií popisů vynálezů

Na základě písemné objednávky s uvedením čísla dokumentu státu publikace, a pokud možno hlavního zatřídění podle mezinárodního patentového třídění, se zhotovují kopie patentových dokumentů, a jsou zasílány uživateli. Kopie se zhotovují ze souborů patentových dokumentů, které jsou v ÚPV k dispozici. Cena zpracování na základě písemné objednávky zahrnuje náklady spojené s vyhledáním dokumentu (90,- Kč/spis) a náklady za jednu stránku kopie nebo tisku z volně dostupných databází na internetu prováděné pracovníkem ÚPV 2,- Kč, u oboustranného tisku se pak za list platí 3,- Kč. Vyhledání dokumentu na písemnou objednávku může být zpracováno i v expresním termínu do 24 hod, (v tomto případě je účtován příplatek 100 % dle platného ceníku. K podání objednávky lze využít objednávkový formulář. Písemnou objednávku lze podat osobně, poštou, e-mailem či prostřednictvím datové schránky.

Objednávkový formulář (pdf, 566 kB)
Objednávkový formulář (docx, 25 kB)