Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - OP/ZO

Označení původu / Zeměpisná označení

On-line databáze


On-line databáze označení původu / zeměpisných označení

On-line formuláře


Přímé podání

Sleva ze správního poplatku při přihlášení Identitou občana

Formuláře v PDF


Bez možnosti on-line podání

Nelze využít slevy ze správního poplatku

 

Označením původu je název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.

Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

 

Konference o označeních původu a zeměpisných označeních (konaná 27.2.2024 v Praze)

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „Novinky v legislativním procesu ochrany zeměpisných označení (CHOP/CHZO)“, která se uskuteční dne 27. února 2024 v sídle Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1. Konferenci organizuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Evropskou komisí a Úřadem průmyslového vlastnictví. Odpolední část konference (13:00 - 16:00) je určena pro širokou veřejnost, zejména pro provozovatele potravinářských podniků a výrobce. Dozvíte se například co jsou zeměpisná označení, jaká je jejich přidaná hodnota, praktické informace pro žadatele o zápis v EU a ve světě a mnoho dalšího. Na závěr proběhne panelová diskuze, na níž budou výrobci sdílet praktické zkušenosti a své úspěšné příběhy. Více informací zde. Účast je nutno potvrdit nejpozději do 10. 11. 2023 na e-mail: alena.svetlikova@mze.cz.

 

Dne 16. listopadu 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2411, o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 Tímto nařízením se zavádí výlučná ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků (jako jsou šperky, textil, sklo, porcelán atd.) na úrovni Evropské unie. Nařízení bude použitelné ve všech členských státech ode dne 1. prosince 2025. Od tohoto data budou žádosti o zápis vyhovující požadavkům tohoto nařízení předávány k projednání Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Dosavadní vnitrostátní ochrana označení původu a zeměpisných označení pro výrobky spadající do rozsahu tohoto nařízení zanikne dne 2. prosince 2026 u těch označení, u nichž nebude ze strany uživatelů projeven zájem o zápis v EU. Zánik vnitrostátní ochrany (bez jejího nahrazení unijní ochranou) bude mít za následek i zrušení mezinárodních zápisů těchto označení původu uskutečněných dle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu. V návaznosti na novou unijní právní úpravu bude připravena novela zákona č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. 

 

Přehled právních předpisů souvisejících s označeními původu a zeměpisnými označeními naleznete v sekci Právní předpisy.