Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - OP/ZO

Označení původu / Zeměpisná označení

On-line databáze


On-line databáze označení původu / zeměpisných označení

On-line formuláře


Přímé podání

Sleva ze správního poplatku při přihlášení Identitou občana

Formuláře v PDF


Bez možnosti on-line podání

Nelze využít slevy ze správního poplatku

 

Označením původu je název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.

Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Dne 16. listopadu 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2411, o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 Tímto nařízením se zavádí výlučná ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků (jako jsou šperky, textil, sklo, porcelán atd.) na úrovni Evropské unie. Nařízení bude použitelné ve všech členských státech ode dne 1. prosince 2025. Od tohoto data budou žádosti o zápis vyhovující požadavkům tohoto nařízení předávány k projednání Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Dosavadní vnitrostátní ochrana označení původu a zeměpisných označení pro výrobky spadající do rozsahu tohoto nařízení zanikne dne 2. prosince 2026 u těch označení, u nichž nebude ze strany uživatelů projeven zájem o zápis v EU. Zánik vnitrostátní ochrany (bez jejího nahrazení unijní ochranou) bude mít za následek i zrušení mezinárodních zápisů těchto označení původu uskutečněných dle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu. V návaznosti na novou unijní právní úpravu bude připravena novela zákona č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. 

Podrobná informace pro uživatele označení původu zapsaných pro řemeslné a průmyslové výrobky o přechodných režimech – lhůta pro podání žádostí o zápis v Evropské unii (pdf, 195 kB)

Dne 23. dubna 2024 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1143 o zeměpisných označeních pro víno, lihoviny a zemědělské produkty, jakož i zaručené tradiční speciality, a o nepovinných údajích o jakosti pro zemědělské produkty, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2019/787 a (EU) 2019/1753 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012. Platnost nařízení nastává dvacátým dnem po vyhlášení, tj. 13. května 2024 a od téhož dne je toto nařízení, s výjimkou několika ustanovení, i použitelné.

Toto nařízení zahrnuje nově do své působnosti označení původu a zeměpisná označení výrobků, jimž dříve ochrana v EU nebyla poskytována, mj. pro minerální vody a soli. Dosavadní vnitrostátní ochrana těchto označení zanikne dne 14. května 2025 u těch z nich, u nichž nebude ze strany uživatelů projeven zájem o zápis v EU. Zánik vnitrostátní ochrany (bez jejího nahrazení unijní ochranou) bude mít za následek i zrušení mezinárodních zápisů těchto označení původu uskutečněných dle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu.

Podrobná informace pro uživatele označení původu zapsaných pro minerální vody a soli o přechodných režimech – lhůta pro podání žádostí o zápis v Evropské unii (pdf, 166kB)

Přehled právních předpisů souvisejících s označeními původu a zeměpisnými označeními naleznete v sekci Právní předpisy.