Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je zřízen zákonem č. 21/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Podle zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, Úřad jako ústřední orgán státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky

a) rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků,

b) vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,

c) vede ústřední fond světové patentové literatury.

Veškeré kontakty na jednotlivé organizační útvary lze nalézt v sekci Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:

Antonína Čermáka 1057/2a
Praha 6 – Bubeneč
160 68

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Antonína Čermáka 1057/2a
Praha 6 – Bubeneč
160 68

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úřadu průmyslového vlastnictví lze nalézt v sekci Kontakty

4.3 Telefonní čísla

Ústředna   220383/111

4.4 Adresa internetových stránek

www.upv.gov.cz

4.5 Adresa podatelny

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Antonína Čermáka 2a

160 68 Praha 6 – Bubeneč

Přehled nosičů dat, na kterých Úřad průmyslového vlastnictví přijímá dokumenty v elektronické podobě, lze nalézt v sekci Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů.

4.6 Elektronická adresa podatelny

posta@upv.gov.cz 

Další elektronické adresy:

helpdesk@upv.gov.cz 

Helpdesk představuje službu Úřadu, která elektronickou formou poskytuje veřejnosti stručné základní informace z oblasti průmyslových práv.

objednavky@upv.gov.cz 

Pomocí této adresy je možné objednat průmyslově právní rešerše. Bližší informace najdete zde.

korupce@upv.gov.cz 

Možnost ohlásit podezření na korupční jednání související s činností Úřadu průmyslového vlastnictví.

Veškeré platby, kromě poplatků za přihlášky PCT, lze hradit hotově v budově Úřadu, převodem na příslušný účet, prostřednictvím poštovní poukázky. Správní poplatky lze hradit též kolkovými známkami (max do Kč 5.000,-).

Poplatky za řízení před Úřadem a za služby poskytované Úřadem lze hradit na následující účty:

1.  19-21526001/0710 Poplatky za služby
2.  3711-21526001/0710 Správní poplatky
3.  80012-21526001/0710 Poplatky za udržování národních patentů a SPC
4.  35-21526001/0710 Poplatky za udržování evropských patentů
5.  212883802/0300 Poplatky spojené s podáním mezinárodních přihlášek podle PCT (v měně EUR)

 

48135097

Úřad průmyslového vlastnictví není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Politika Integrovaného systému řízení

8.2 Rozpočet

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2023 (pdf,104 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2022 (pdf, 102 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2021 (pdf, 78 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2020 (pdf, 78 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2019 (pdf, 129 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2018 (pdf, 129 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2017 (pdf, 128 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2016 (pdf, 17 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2015 (pdf, 16 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2014 (pdf, 813 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2013 (pdf, 38 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2012 (pdf, 441 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2011 (pdf, 28 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2010 (pdf, 260 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2022 (pdf, 3,1 MB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2021 (pdf, 6,1 MB) 

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2020 (pdf, 473 kB) 

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2019 (pdf, 486 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2018 (pdf, 603 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2017 (pdf, 676 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2016 (pdf, 663 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2015 (pdf, 600 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2014 (pdf, 656 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2013 (pdf, 672 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2012 (pdf, 278 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2011 (pdf, 491 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2010 (pdf, 260 kB)

Informace o rozpočtu předchozích let najdete zde.

Informace týkající se vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, topografií polovodičových výrobků, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení lze získat v informačním středisku osobně ve vstupní hale budovy nebo telefonicky na čísle 220383120. V konkrétních záležitostech je možno se obrátit přímo na zaměstnance příslušných útvarů. Další informace poskytuje v rámci svých služeb studovna pro veřejnost. Dotazy na základní informace z oblasti průmyslových práv je možné zasílat též na adresu helpdesk@upv.gov.cz.

Veškeré písemnosti, včetně všech druhů přihlášek, žádostí, stížností, návrhů a podnětů lze podat osobně v podatelně Úřadu, poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Dále je možné zasílat faxem nebo e-mailem s doložením papírového originálu do 5 dnů (dle správního řádu). V případě spisového řízení lze též podat přihlášku či žádost prostřednictvím systému on-line. Rozhodnutí Úřadu lze obdržet prostřednictvím datové schránky, poštou, případně vyzvednout osobně v podatelně Úřadu.

Pro řízení před Úřadem platí obecné předpisy o správním řízení s odchylkami uvedenými v jednotlivých předpisech na ochranu průmyslového vlastnictví.

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v informačním středisku a ve studovně pro veřejnost. Jsou též přístupné na internetové stránce Úřadu zde.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Úřad jedná a rozhoduje:

• zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

• zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

• zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů

• vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

• zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

• zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

• zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků

• zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

• zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

• zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin

• zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

• Vyhláška č. 243/2002 Sb., k provedení zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

• Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. najdete zde.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Za poslední dva roky nebylo rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací vydáno.

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nejsou k poskytování informací potřebné.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licence ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Úřad neposkytuje.

Popis úkonů vykonávaných Úřadem průmyslového vlastnictví  lze nalézt na Portálu veřejné správy.

Rok 2023:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
8. 4. 10. 2023 8 (pdf, 255 kB) 8 (pdf, 160 kB)
7. 1. 8. 2023 7 (pdf, 114 kB) 7 (pdf, 162 kB)
6. 11. 6. 2023 6 (pdf, 1,5 MB) 6 (pdf, 163 kB)
5. 6. 6. 2023 5 (pdf, 66 kB) 5 (pdf, 168 kB)
4. 16. 5. 2023 4 (pdf, 2,4 MB) 4 (pdf, 161 kB)
3. 10. 3. 2023 3 (pdf, 234 kB) 3 (pdf, 201 kB)
2. 28. 2. 2023 2 (pdf, 185 kB) 2 (pdf, 194 kB)
1. 21. 2. 2023 1 (pdf, 69 kB) 1 (pdf, 164 kB)

Rok 2022:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
19. 14. 12. 2022 19 (pdf, 280 kB) 19 (pdf, 163 kB)
18. 15. 11. 2022 18 (pdf, 257 kB) 18 (pdf, 163 kB)
17. 1. 11. 2022 17 (pdf, 519 kB) 17 (pdf, 175 kB)
16. 26. 9. 2022 16 (pdf, 319 kB) 16 (pdf, 171 kB)
15. 15. 9. 2022 15 (pdf, 174 kB) 15 (pdf, 161 kB)
14. 29. 8. 2022 14 (pdf, 176 kB) 14 (pdf, 157 kB)
13. 13. 8. 2022 13 (pdf, 220 kB) 13 (pdf, 169 kB)
12. 9. 8. 2022 12 (pdf, 145 kB) 12 (pdf, 164 kB)
11. 8. 7. 2022 11 (pdf, 148 kB) 11 (pdf, 207 kB)
10. 1. 6. 2022 10 (pdf, 338 kB) 10 (pdf, 204 kB)
9. 25. 4. 2022 9 (pdf, 92 kB) 9 (pdf, 157 kB)
8. 19. 4. 2022 8 (pdf, 90 kB) 8 (pdf, 199 kB)
4. 8. 3. 2022 4 (pdf, 178 kB) 4 (pdf, 270 kB)
3. 1. 3. 2022 3 (pdf, 157 kB) 3 (pdf, 159 kB)
2. 9. 2. 2022 2 (pdf, 55 kB) 2 (pdf, 155 kB)
1. 3. 2. 2022 1 (pdf, 423 kB) 1 (pdf, 284 kB)

Rok 2021:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
20. 9. 12. 2021 20 (pdf, 104 kB) 20 (pdf, 167 kB)
19. 6. 12. 2021 19 (pdf, 101 kB) 19 (pdf, 174 kB)
18. 27. 11. 2021 18 (pdf, 122 kB) 18 (pdf, 168 kB)
17. 18. 11. 2021 17 (pdf, 113 kB) 17 (pdf, 265 kB)
17. Odvolání 10. 12. 2021 Odvolání (pdf, 487 kB)
Rozhodnutí ke zveřejnění 3. 1. 2022 Rozhodnutí (pdf, 1,0 MB)
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 17. 1. 2022 Rozhodnutí (pdf, 265 kB)
Poskytnutí informace 17. 1. 2022 Vyřízení žádosti (pdf, 113 kB)
16. 15. 11. 2021 16 (pdf, 76 kB) 16 (pdf, 174 kB)
15. 15. 10. 2021 15 (pdf, 103 kB) 15 (pdf, 176 kB)
14. 7. 10. 2021 14 (pdf, 111 kB) 14 (pdf, 175 kB)
13. 28. 7. 2021 13 (pdf, 2,3 MB) 13 (pdf, 162 kB)
12. 8. 7. 2021 12 (pdf, 894 kB) 12 (pdf, 105 kB)
11. 8. 7. 2021 11 (pdf, 74 kB) 11 (pdf, 166 kB)
10. 10. 6. 2021 10 (pdf, 126 kB) 10 (pdf, 196 kB)
9. 27. 5. 2021 9 (pdf, 57 kB) 9 (pdf, 173 kB)
8. 28. 4. 2021 8 (pdf, 103 kB) 8 (pdf, 175 kB)
7. 17. 4. 2021 7 (pdf, 482 kB) 7 (pdf, 162 kB)
6. 4. 3. 2021 6 (pdf, 173 kB) 6 (pdf, 219 kB)
5. 22. 2. 2021 5 (pdf, 99 kB) 5 (pdf, 196 kB)
4. 15. 2. 2021 4 (pdf, 103 kB) 4 (pdf, 159 kB)
3. 9. 2. 2021 3 (pdf, 614 kB) 3 (pdf, 159 kB)
2.  5. 2. 2021 2 (pdf, 24 kB) 2 (pdf, 171 kB)
1. 5. 1. 2021 1 (pdf, 523 kB) 1 (pdf, 167 kB)

Rok 2020:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
10. 14. 12. 2020 10 (pdf, 54 kB) 10 (pdf, 117 kB)
9. 19. 11. 2020 9 (pdf, 62 kB) 9 (pdf, 105 kB)
8. 20.10.2020 8 (pdf, 65 kB) 8 (pdf, 109 kB)
7. 7. 10. 2020 7 (pdf, 63 kB) 7 (pdf, 105 kB)
6. 31. 7. 2020 6 (pdf, 57 kB) 6 (pdf, 924 kB)
5.  31. 7. 2020 5  (pdf, 75 kB) 5 (pdf, 135 kB)
4. 30. 3. 2020 4 (pdf, 16 kB) 4 (pdf, 103 kB)
3. 5. 3. 2020 3 (pdf, 143 kB) 3 (pdf, 157 kB)
2.  1. 3. 2020 2 (pdf, 56 kB) 2 (pdf, 78 kB)
1. 17. 1. 2020 1 (pdf, 17 kB) 1 (pdf, 78 kB)

Rok 2019:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
12. 30. 8. 2019 12 (pdf, 62 kB) 12 (pdf, 105 kB)
11. 7. 8. 2019 11 (pdf, 35 kB) 11 (pdf, 23 kB)
10. 20. 6. 2019 10 (pdf, 29 kB) 10 (pdf, 28 kB)
9. 9. 6. 2019 9 (pdf, 29 kB) 9 (pdf, 28 kB)
8. 23. 5. 2019 8 (pdf, 66 kB) 8 (pdf, 1,4 MB)
7. 11. 4. 2019 7 (pdf, 304 kB) 7 (pdf, 7 kB)
6. 3. 4. 2019 6 (pdf, 24 kB) 6 (pdf, 24 kB)
5.  28. 3. 2019 5  (pdf, 42 kB) 5 (pdf, 21 kB)
4. 8. 3. 2020 4 (pdf, 67 kB) 4 (pdf, 77 kB)
3. 14. 2. 2019 3 (pdf, 508 kB) 3 (pdf, 29 kB)
2.  6. 2. 2020 2 (pdf, 396 kB) 2 (pdf, 41 kB)
1. 14. 1. 2019 1 (pdf, 25 kB) 1 (pdf, 15 kB)

Rok 2018:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
6. 26. 9. 2018 6 (pdf, 15 kB) 6 (pdf, 21 kB)
5. 23. 9. 2018 5 (pdf, 32 kB) 5 (pdf, 25 kB)
4. 16. 8. 2018 4 (pdf, 29 kB) 4 (pdf, 32 kB)
3. 25. 7. 2018 3 (pdf, 17 kB) 3 (pdf, 211 kB)
2. 1. 2. 2018 2 (pdf, 36 kB) 2 (pdf, 870 kB)
1. 11. 1. 2018 1 (pdf, 262 kB) 1 (pdf, 36 kB)

Rok 2017:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
9. 6. 12. 2017 9 (pdf, 29 kB) 9 (pdf, 37 kB)
8. 4. 12. 2017 8 (pdf, 35 kB) 8 (pdf, 37 kB)
7. 28. 11. 2017 7 (pdf, 13 kB) 7 (pdf, 36 kB)
6. 26. 5. 2017 6 (pdf, 34 kB) 6 (pdf, 37 kB)
5. 17. 4. 2017 5 (pdf, 14 kB) 5 (pdf, 35 kB)
4. 14. 3. 2017 4 (pdf, 21 kB) 4 (pdf, 36 kB)
3. 8. 3. 2017 3 (pdf, 25 kB) 3 (pdf, 38 kB)
2. 8. 3. 2017 2 (pdf, 23 kB) 2 (pdf, 81 kB)
1b. 26. 1. 2017 8 (pdf, 555 kB) 8 (pdf, 37 kB)
1a. 11. 1. 2017 1 (pdf, 559 kB) 1 (pdf, 37 kB)

Rok 2016:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
10. 14. 11. 2016 10 (pdf, 453 kB) 10 (pdf, 36 kB)
9. 23. 8. 2016 9 (pdf, 21 kB) 9 (pdf, 36 kB)
8a. 17. 8. 2016 8 (pdf, 29 kB) 8 (pdf, 37 kB)
8. 4. 8. 2016 8 (pdf, 695 kB) 8 (pdf, 36 kB)
7. 2. 8. 2016 7 (pdf, 572 kB) 7 (pdf, 41 kB)
6. 28. 7. 2016 6 (pdf, 21 kB) 6 (pdf, 37 kB)
5. 27. 6. 2016 5 (pdf, 14 kB) 5 (pdf, 543 kB)
4. 13. 4. 2016 4 (pdf, 12 kB) 4 (pdf, 75 kB)
3. 1. 3. 2016 3 (pdf, 21 kB) 3 (pdf, 74 kB)
2. 29. 2. 2016 2 (pdf, 529 kB) 2 (pdf, 75 kB)
1a. 4. 2. 2017 1a (pdf, 21 kB) 1a (pdf, 74 kB)
1. 27. 1. 2016 1 (pdf, 21 kB) 1 (pdf, 74 kB)

Rok 2015:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
11. 1. 12. 2015 11 (pdf, 41 kB) 11 (pdf, 76 kB)
10. 7. 12. 2015 10 (pdf, 26 kB) 10 (pdf, 75 kB)
9. 4. 10. 2015 9 (pdf, 36 kB) 9 (pdf, 669 kB)
8. 22. 7. 2015 8 (pdf, 760 kB) 8 (pdf, 76 kB)
7. 29. 6. 2015 6 (pdf, 20 kB) 6 (pdf, 160 kB)
5. 13. 4. 2015 5 (pdf, 867 kB) 5 (pdf, 74 kB)
4. 14. 4. 2015 4 (pdf, 68 kB) 4 (pdf, 80 kB)
3. 25. 3. 2015 3 (pdf, 217 kB) 3 (pdf, 75 kB)
2. 2. 3. 2015 2 (pdf, 29 kB) 2 (pdf, 74 kB)
1. 15. 2. 2015 1 (pdf, 12 kB) 1 (pdf, 76 kB)

Rok 2014:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
10. 9. 12. 2014 10 (pdf, 76 kB) 10 (pdf, 76 kB)
9. 5. 12. 2014 9 (pdf, 32 kB) 9 (pdf, 95 kB)
8. 18. 11. 2014 8 (pdf, 16 kB) 8 (pdf, 74 kB)
7. 16. 9. 2014 7 (pdf, 41 kB) 7 (pdf, 73 kB)
6. 23. 9. 2014 6 (pdf, 36 kB) 6 (pdf, 94 kB)
5. 23. 7. 2014 5 (pdf, 42 kB) 5 (pdf, 507 kB)
3. 21. 3. 2014 3 (pdf, 72 kB) 3 (pdf, 131 kB)
2. 18. 2. 2014 2 (pdf, 955 kB) 2 (pdf, 73 kB)
1. 5. 12. 2014 1 (pdf, 1,04 MB) 1 (pdf, 1,25 MB)

Rok 2013:

Pořadové číslo Datum podání Žádost   Odpověď
17. 24. 10. 2013 17 (pdf, 620 kB) 17 (pdf, 103 kB)
16. 18. 10. 2013 16 (pdf, 824 kB) 16 (pdf, 102 kB)
15. 9. 10. 2013 15 (pdf, 678 kB) 15 (pdf, 70 kB)
14. 9. 10. 2013 14 (pdf, 632 kB) 14 (pdf, 119 kB)
13. 8. 10. 2013 13 (pdf, 1,7 MB) 13 (pdf, 88 kB)
12. 29. 5. 2013 12 (pdf, 474 kB) 12 (pdf, 69 kB)
11. 22. 5. 2013 11 (pdf, 1,4 MB) 11 (pdf, 76 kB)
10. 14. 5. 2013 10 (pdf, 740 kB) 10 (pdf, 96 kB)
9. 4. 4. 2013 9 (pdf, 224 kB) 9 (pdf, 90 kB)
8. 20. 3. 2013 8 (pdf, 1,2 MB) 8 (pdf, 1,5 MB)
7. 13. 3. 2013 7 (pdf, 356 kB) 7 (pdf, 93 kB)
6. 12. 3. 2013 6 (pdf, 850 kB) 6 (pdf, 969 kB)
5. 26. 2. 2013 5 (pdf, 1,2 kB) 5 (pdf, 92 kB)
4. 27. 2. 2013 4 (pdf, 817 kB) 4 (pdf, 624 kB)
3. 4. 3. 2013 3 (pdf, 961 kB) 3 (pdf, 2,6 MB)
2. 16. 1. 2013 2 (pdf, 518 kB) 2 (pdf, 661 kB)
1. 30. 1. 2013 1 (pdf, 646 kB) 1 (pdf, 771 kB)