Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - průmyslové vzory

Průmyslové vzory Společenství

Pro ochranu průmyslových vzorů na teritoriu EU byl vytvořen institut průmyslového vzoru Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství založilo dvě formy vzoru Společenství: nezapsaný průmyslový vzor Společenství a zapsaný průmyslový vzor Společenství. Obě formy mají účinnost na celém jednotném (nedílném) teritoriu EU, tj. v rozsahu spojeného teritoria 28 členských států EU. (Je možné se setkat s tím, že se namísto oficiálního termínu „průmyslový vzor Společenství“ používá termín „komunitární vzor“ nebo „komunitární design“.).

Ochrana tzv. „nezapsaným průmyslovým vzorem Společenství“ vzniká bez jakékoliv registrace, tj. bez jakékoliv přihlášky, bez placení poplatků a bez řízení vedeného před nějakým úřadem. Ochrana vzniká pouhým zpřístupněním průmyslového vzoru veřejnosti v EU. 

Nezapsaný průmyslový vzor Společenství poskytuje svému majiteli právo zabránit třetí osobě užívat průmyslový vzor bez jeho souhlasu. Užívání průmyslového vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely. Nezapsaný průmyslový vzor Společenství však poskytuje svému majiteli právo zabránit třetím osobám v uvedeném jednání pouze tehdy, pokud takové užití nezapsaného průmyslového vzoru Společenství představuje vědomé úmyslné napodobení či kopírování takto chráněného průmyslového vzoru. Užití se nepovažuje za výsledek kopírování chráněného průmyslového vzoru, pokud vyplývá z nezávislé tvůrčí práce původce průmyslového vzoru, u něhož se lze důvodně domnívat, že nebyl obeznámen s průmyslovým vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti majitelem. 

Institut nezapsaného průmyslového vzoru Společenství vstoupil v účinnost 6. března 2002, což znamená, že od tohoto data průmyslové vzory, které splnily podmínku stát se takovými vzory, automaticky získaly ochranu na celém teritoriu EU a po přístupu nových členských států je tato ochrana automaticky rozšířena i na nově přistoupivší státy. Tato ochrana trvá 3 roky od okamžiku, kdy byl průmyslový vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti, tj. pokud byl zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost takovým způsobem, že během normálních obchodních činností mohly tyto události vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru. Tříletou dobu ochrany nelze prodloužit. Do konce období 12 měsíců od okamžiku zpřístupnění veřejnosti je však možné na shodný předmět podat přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství. 

Podáním jediné přihlášky k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlašovatel získá (při splnění zápisných podmínek) ochranu zápisem (průmyslového) vzoru Společenství, která má jednotný účinek na celém území Evropské Unie, tj. ve všech členských státech. 

Zapsané průmyslové vzory Společenství jsou do rejstříku zapisovány Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (ochranné známky a průmyslové vzory) ve španělském Alicante. Doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru Společenství může trvat až 25 let od data podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství, je-li za příslušný poplatek obnovována v pětiletých cyklech. Úplné aktuální informace lze nalézt na internetových stránkách EUIPO.

Přihlášku zapsaného vzoru Společenství může podat kdokoli. Pro samotný akt podání přihlášky nemusí být žádný přihlašovatel zastoupen kvalifikovaným zástupcem. 

Přihlašovatel zapsaného průmyslového vzoru Společenství mající sídlo v EU nemusí být zastoupen ani v dalším řízení o přihlášce. Může se však nechat zastupovat zástupcem oprávněným zastupovat ve věcech průmyslových vzorů před EUIPO. Seznamy zástupců, kteří jsou oprávněni zastupovat v řízení před EUIPO, vede EUIPO a jsou dostupné na jeho internetových stránkách

Fyzické nebo právnické osoby sídlící v EU se mohou nechat zastupovat svým zaměstnancem. 

Přihláška zapsaného vzoru Společenství je zpoplatněna přihlašovacím poplatkem a poplatkem za zveřejnění průmyslového vzoru, případně poplatkem za odklad zveřejnění. Další informace o poplatcích a způsobu jejich placení jsou uvedeny v dokumentu: Poplatky.

Kalkulátor poplatků je i s dalšími informacemi o poplatcích k dispozici zde

Poplatky se platí pouze v a vždy přímo EUIPO.

Zapsaný průmyslový vzor Společenství s účinkem na celém teritoriu EU poskytuje svému majiteli výlučné právo jej užívat a bránit třetím osobám užívat průmyslový vzor bez jeho souhlasu. Užívání průmyslového vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely. 

Institut zapsaného průmyslového vzoru Společenství má následující specifikum. Institut zapsaného průmyslového vzoru Společenství začal fungovat provedením prvních zápisů ke dni 1. 4. 2003. Průmyslové vzory Společenství zapsané v mezidobí od 1. 4. 2003 do okamžiku přístupu nových členů EU nabyly zpětně účinnosti i pro území těchto států (v České republice od 1. 4. 2003 do 30. 4. 2004). Pokud by nastala kolize s průmyslovým vzorem zapsaným národní cestou v některém z přistoupivších států, může přihlašovatel nebo majitel „předpřístupového“ práva v novém členském státě bránit užívání průmyslového vzoru Společenství na území, kde je „předpřístupové“ právo chráněno. 

Zapsané průmyslové vzory Společenství, které do jím vedeného rejstříku zapsal EUIPO, jsou publikovány v Community Designs Bulletin na stránkách EUIPO.

Rešerše ve zveřejněných zapsaných vzorech Společenství se dají provádět přes internet nástrojem nazvaným eSearch plus.

Do rámce věcného průzkumu přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství, který je prováděn vedle jejího formálního průzkumu, nespadá průzkum novosti a individuální povahy jejího předmětu. To je procedurální rozdíl, srovnáme-li průzkum přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství s průzkumem přihlášky průmyslového vzoru v České republice. 

Obecně platí, že pokud jde o placení poplatků a respektování lhůt stanovených přihlašovateli ve zprávách EUIPO v průběhu řízení o přihlášce, nezná řízení před EUIPO benevolence, na které jsou přihlašovatelé zvyklí v řízení před ÚPV o přihláškách podaných národní cestou podle českého práva. 

Jediným autorizovaným místem, kde hledat aktuální platné informace o věcech průmyslových vzorů Společenství, je EUIPO. Informace rovněž poskytne ÚPV a zejména zástupci oprávnění zastupovat přihlašovatele ve věcech přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Seznamy zástupců oprávněných k zastupování v řízení před EUIPO, které za tímto účelem vede EUIPO, jsou dostupné na jeho internetových stránkách (viz výše). 

Shrnutí spojení do EUIPO 

Internet: https://www.euipo.europa.eu/cs
e-mail: information@euipo.europa.eu

Adresa:

European Union Intellectual Property Office (Trade Marks and Designs)
Receiving Unit Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, SPAIN

Telefon: +34 965 139 100 
Fax: +34 965 131 344 7 

 

Nejsnadnější cestou podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství je vyplnění on-line elektronického přihlašovacího formuláře

Přihláška zapsaného průmyslového vzoru Společenství může být také fyzicky (v papírové formě) zaslána přímo do EUIPO, nebo tzv. nepřímým podáním prostřednictvím ÚPV (viz níže) nebo úřadu průmyslového vlastnictví jiného členského státu za jimi stanovených podmínek. V tomto případě se bude za datum podání brát datum, kdy přihlášku obdržel EUIPO nebo národní úřad.

Přihlašovací formuláře přihlášek průmyslového vzoru Společenství pro papírové odeslání jsou k dispozici zde.

Přihláška zapsaného průmyslového vzoru Společenství se podává v kterémkoliv úředním jazyce EU („jazyk přihlášky“). Přihlašovatel je povinen v přihlášce uvést i „druhý jazyk“, který smí být jen jedním z pěti jazyků EUIPO (angličtina, němčina francouzština, italština a španělština), a s jehož možným užitím pro řízení u úřadu souhlasí. „Druhý jazyk“ musí být odlišný od „jazyka přihlášky“. 

Adresa pro zasílání přihlášek do EUIPO je: 

European Union Intellectual Property Office 
(Trade Marks and Designs) 
Receiving Unit 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante, SPAIN 

Nepřímé podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství 

Pokud přihlašovatel se sídlem v České republice zvolí možnost zaslat přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství do EUIPO prostřednictvím ÚPV (tzv. nepřímé podání), je třeba, aby postupoval v souladu s následujícími informacemi. 

Přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství k předání do EUIPO lze do ÚPV doručit jen v papírové formě a jedině osobně nebo poštou (nikoliv faxem nebo elektronicky) na adresu: 

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a 
160 68 Praha 6 - Bubeneč 

V případě doručení poštou je třeba obálku označit: „Určeno k postoupení do EUIPO v Alicante“. Obálka smí obsahovat jen vlastní přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství k postoupení do EUIPO, navíc jen případný doklad o platbě úhrady za předání přihlášky. 

ÚPV vybírá za předání přihlášky do EUIPO částku 500,- Kč jako úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním. Úhradu je možné provést kolkovou známkou, hotově v pokladně správních poplatků ÚPV, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou. 

Při převodu z účtu nebo platbě poštovní poukázkou musí plátce uvést variabilní symbol platby. Ten je složen z číslic: 777 + čtyřmístné číslo roku podání + pořadové číslo nepřímo podávané přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství, které každé takové přihlášce přidělí ÚPV pro své evidenční účely (Pro další řízení o přihlášce před EUIPO toto pořadové číslo nemá žádný smysl, do EUIPO není sdělováno.). Např. pro přihlášku s pořadovým číslem 1 z roku 2005 je variabilní symbol: 77720051. Pořadová čísla každého roku začínají vždy číslem 1. V případě, že plátci není známo pořadové číslo nepřímo podávané přihlášky, uvede jako variabilní symbol pouze číslo 777. 

Při nepřímém podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství poštou, zašle ÚPV přihlašovateli či jeho zástupci potvrzení o převzetí přihlášky k předání do EUIPO, v něm potvrdí datum příjmu přihlášky v ÚPV a počet stran přihlášky. Součástí potvrzení je i pořadové číslo přihlášky a variabilní symbol pro úhradu poplatku. Ve stejném rozsahu vydá ÚPV potvrzení i v případě osobního doručení nepřímo podávané přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství. 

Další reakci na podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství už je třeba očekávat jen od EUIPO (potvrzení o podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství a skutečné číslo přihlášky přidělené EUIPO), stejně tak je třeba se jen na EUIPO obracet s případnými dotazy k podané přihlášce. Možnost nepřímého podání se týká pouze přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Žádné jiné podání ani žádnou platbu určenou a směřující do EUIPO nelze učinit nepřímo přes ÚPV. 

Datum podání přihlášky zapsaného vzoru Společenství se rovná datu, kdy byla přihláška doručena do EUIPO nebo, při nepřímém podání, kdy byla doručena do ÚPV k předání do EUIPO. Podmínkou pro získání data podání v uvedeném smyslu je, že přihláška musí při doručení obsahovat: 

  • žádost o zápis průmyslového vzoru Společenství do rejstříku (je součástí přihlašovacího formuláře);
  • údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele;
  • vyobrazení průmyslového vzoru, které lze reprodukovat; nebo je-li předmětem přihlášky dvourozměrný vzor a současně je požadován odklad zveřejnění, může být vyobrazení nahrazeno vzorkem výrobku, ve kterém je vzor ztělesněn. 

 

EUIPO uvedl do provozu novou službu, která umožňuje uživatelům systému požádat o elektronické potvrzení zápisu vzoru, obdobně jako je tomu u ochranných známek. Služba je bezplatná a umožňuje získat potvrzení mnohem rychleji a efektivněji.

Elektronické potvrzení disponuje pokročilými bezpečnostními prvky, kterými je unikátní kód na každé stránce potvrzení. Kdokoliv si může ověřit pravost elektronického certifikátu na webové stránce EUIPO s využitím unikátního kódu

Tato elektronicky potvrzená kopie má stejnou právní platnost jako v papírové formě.

Vzor potvrzení (pdf, 1,1 MB)

Přihláška vzoru Společenství je zpoplatněna přihlašovacím poplatkem a poplatkem za zveřejnění průmyslového vzoru:

  • přihlašovací poplatek za přihlášku obsahující jeden průmyslový vzor činí €230, přihlašovací příplatek za každý další (druhý až desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce €115 a každý další (nad deset vzorů) €50;
  • poplatek za zveřejnění přihlášky činí €120, poplatek za zveřejnění za každý další (druhý až desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce €60, a každý další (nad deset vzorů) €30.

V přihlášce je možné požádat o odklad zveřejnění, který je rovněž zpoplatněn:

  • Za odklad zveřejnění přihlášky je hrazen poplatek ve výši €40, příplatek za odklad zveřejnění za každý další (druhý až desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce, který je předmětem odkladu zveřejnění €20, a každý další (nad deset vzorů) €10.

Tyto poplatky za odklad zveřejnění se platí při podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství spolu s přihlašovacím poplatkem za přihlášku místo poplatků za zveřejnění. Tři měsíce před koncem doby odkladu zveřejnění (dle data v přihlášce nebo dle žádosti o skončení odkladu zveřejnění), je nutno zaplatit výše uvedené poplatky za zveřejnění.

Úplný seznam poplatků je dostupný na stránkách EUIPO.

Poplatky se platí pouze v € a vždy přímo EUIPO, tzn. i při tzv. nepřímém podání přihlášky zapsaného vzoru Společenství prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV). 

Poplatky za zapsaný průmyslový vzor Společenství můžete uhradit platební kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím běžného účtu u úřadu EUIPO. Bližší informace k poplatkům a platbám jsou uvedeny na internetových stránkách EUIPO, kde si můžete rovněž na kalkulačce poplatků vypočítat přesný poplatek v závislosti na počtu průmyslových vzorů a na tom, zda je požadován odklad zveřejnění.

UPOZORNĚNÍ s platností od 1. ledna 2008 se ruší možnost hradit poplatky EUIPO v hotovosti nebo šekem!