Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Prohlášení k situaci na Ukrajině

Ačkoli je oficiální poslání Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) omezeno na úkoly související s ochranou průmyslového vlastnictví, nemohou jeho zaměstnanci zůstat lhostejní k současné geopolitické situaci. ÚPV vyjadřuje solidaritu, sympatie a plnou podporu ukrajinskému lidu. Akt agrese ze strany Ruska vůči sousednímu suverénnímu státu považujeme za jednoznačné porušení mezinárodního práva.

V rámci svých kompetencí ÚPV poskytne přihlašovatelům a majitelům práv z Ukrajiny maximální podporu. V řízení o právech průmyslového vlastnictví bude vždy zohledňovat aktuální situaci, při respektování příslušného právního rámce.

To se týká zejména schvalování žádostí o prodloužení úředních lhůt (stanovených ÚPV) podaných přihlašovateli či uživateli se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině. Pokud jde o zákonné lhůty, které nelze prodloužit, existuje možnost požádat o prominutí zmeškání lhůty, které má za následek uvedení do předchozího stavu. Současný akt agrese představuje situaci vyšší moci pro uživatele s bydlištěm nebo sídlem na Ukrajině.