Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Upozornění pro uživatele označení původu a zeměpisných označení na novelizaci zákona č. 452/2001 Sb. a lhůtu k zajištění přechodného režimu pro označení ve výlučné kompetenci EU

Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje na to, aby uživatelé označení původu či zeměpisných označení pro zboží, jemuž může být v současnosti poskytována ochrana výlučně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (tj. pro zemědělské výrobky a potraviny, vína a lihoviny), dodrželi lhůtu k podání žádosti o unijní zápis u Úřadu a ti uživatelé označení původu či zeměpisných označení pro zboží, jemuž byla unijní ochrana již poskytnuta, dodrželi lhůtu k podání žádosti o mezinárodní zápis podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (dále jen „Ženevský akt“), pokud hodlají zachovat stávající mezinárodní zápis svého označení původu dle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (dále jen „Lisabonská dohoda“).

Více informací (pdf, 133 kB)