Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Příručka postupů pro vyřizování zavádějících žádostí o platbu pro uživatele systému duševního vlastnictví. Jednejte chytře proti podvodníkům!

Europol ve spolupráci s EUIPO zveřejnil novou publikaci s názvem „Příručka postupů pro vyřizování zavádějících žádostí o platbu pro uživatele systému duševního vlastnictví. Jednejte chytře proti podvodníkům!“.

Příručka je určena pro žadatele a vlastníky práv duševního vlastnictví, evropské donucovací orgány, národní, regionální a mezinárodní úřady pro duševní vlastnictví a příslušné partnery ze soukromého sektoru. V plném znění je k dispozici pod těmito odkazy:

Europol and EUIPO release procedure manual to combat misleading invoices
Europol and EUIPO release procedure manual to combat misleading invoices
Procedure manual on handling misleading communication for intellectual property system users

Příručka popisuje klíčové problémy, zahrnuje informace o klamavých fakturách, o způsobu jejich identifikace, ohlašování a o preventivních opatřeních, která mohou žadatelé a úřady přijmout proti takovým pokusům o podvod. Dále popisuje, jak EUIPO spolupracuje s žadateli/vlastníky práv k ochranné známce EU, jaké jsou vlastnosti soukromého rejstříku, jak fungují monitorovací služby a služby obnovy ochrany duševního vlastnictví. V příručce jsou profily podvodníků, je tam uvedeno kolik peněz takto podvodně vydělávají, nastíněna je časová osa podvodu. Dále se příručka zabývá právním rámcem, který se může vztahovat na podvody s klamavou fakturou.

Podle analýzy Europolu mohou být cílem útoků přibližně 2 % žadatelů a vlastníků práv duševního vlastnictví, což je odhadem 8 000 obětí, které mohou u jednoho aktéra přinést čistý roční obrat až 16 milionů EUR.

Příručka uvádí, že žadatelé a vlastníci práv k duševnímu vlastnictví jsou zranitelní od okamžiku podání žádosti, a to nejen kvůli hrozbě zavádějících faktur. Vícefázový proces registrace duševního vlastnictví může pro žadatele představovat nejistotu, zejména pro ty, kteří nemají zástupce. Podvodníci se navíc často zaměřují na vlastníky práv duševního vlastnictví, kterým se blíží konec jejich ochranné lhůty, kontaktují je dřív než je oficiálně kontaktuje EUIPO a nabízejí jim obnovení registrace za přemrštěné poplatky. Je nezbytné, aby si uživatelé byli vědomi toho, že EUIPO nikdy nezasílá faktury nebo žádosti o platbu týkající se registrace nebo obnovy práv duševního vlastnictví poštou nebo e-mailem. Výzvy k zaplacení vypadají na první pohled legitimně. Zločinci zneužívají zaneprázdněnosti příjemců faktur nebo jiných žádostí o platbu, spoléhajíc na to, že je důkladně nečtou. Vymáhání finančních prostředků z těchto podvodných schémat je náročné a není zaručeno. Uživatelé jsou proto důrazně vyzýváni, aby byli extrémně opatrní před provedením jakýchkoli plateb a aby zůstali ostražití.