Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Ochrana a zápis průmyslových vzorů (změny)

Informace o zveřejnění legislativního balíčku modernizujícího systém ochrany průmyslových vzorů v EU

Evropská komise dne 28.11.2022 zveřejnila legislativní balíček, který si klade za cíl zlevnit a zrychlit ochranu průmyslových vzorů v celé EU a učinit ji předvídatelnější. Návrhy revidovaného nařízení a směrnice o průmyslových vzorech modernizují stávající rámec Společenství pro průmyslové vzory a souběžně s ním i národní režimy průmyslových vzorů, které byly vytvořeny a harmonizovány před 20 lety.

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právní ochraně (průmyslových) vzorů (přepracované znění)

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 2246/2002

Oba návrhy budou nyní v rámci řádného legislativního postupu projednávány v prvním čtení v Radě EU (Pracovní skupina pro duševní vlastnictví) a v Evropském parlamentu.

Výzva k zasílání připomínek k návrhu prováděcího nařízení Komise pozměňujícímu nařízení (ES) č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

Evropská komise v souvislosti se zveřejněním legislativního balíčku k průmyslovým vzorům vyzývá k zasílání připomínek k návrhu prováděcího nařízení Komise pozměňujícímu nařízení (ES) č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství.

Evropská unie za účelem sladění terminologie v předpisech týkajících se ochrany průmyslových vzorů s Lisabonskou smlouvou a pravidly týkajícími se ochranné známky EU a zajištění větší přístupnosti a účinnosti systém pro zápis průmyslových vzorů EU mění svá pravidla týkající se ochrany průmyslových vzorů (nařízení (ES) č. 6/2002). Z důvodu sladění s nově upraveným nařízením (ES) č. 6/2002 dojde i ke změně stávajícího prováděcího nařízení k těmto pravidlům (nařízení (ES) č. 2245/2002). Přijetí prováděcího předpisu plánuje EK na čtvrté čtvrtletí 2023.

Připomínky je možné zasílat v období od 7. prosince 2022 do 4. ledna 2023 prostřednictvím webové stránky EK, kde je k dispozici i text návrhu prováděcího nařízení v anglickém jazyce.