Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Jedním z cílů vládní politiky v oblasti Inovační strategie ČR 2019-2030 je zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve výzkumu, ve výrobní a aplikační sféře a zvýšit využívání ochrany duševního vlastnictví zejména malými a středními podniky. Právě v této oblasti je však řada problematických míst, týkajících se řešení sporů a související ochrany know-how a obchodního tajemství. V ČR se přitom nedostatečným způsobem využívá nástrojů alternativního (mimosoudního) řešení sporů (ADR), zejména mediací. Z tohoto důvodu ÚPV aktivně vyhledává možnosti, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných.

Díky spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má ÚPV možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout odbornou platformu pro specializované mediátory v České republice.

Jako 1. krok bylo v listopadu 2020 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Světovou organizací duševního vlastnictví a Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti řešení sporů o duševní vlastnictví alternativními metodami.

ÚPV bude podporovat zřizování ADR služeb na národní úrovni, zvyšovat povědomí o službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posilovat spolupráci s dalšími partnery na mezinárodní, regionální a národní úrovni.

Cílem je napomoci v oblasti duševního vlastnictví urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu zboží, programů pro počítače a ostatních předmětů autorsko-právní ochrany a práv příbuzných.

Arbitrážní a mediační centrum WIPO

WIPO Center je neutrálním mezinárodním a neziskovým poskytovatelem řešení sporů se specializací na obchodní spory týkající se IP a technologií.

Centrum WIPO aktivně pomáhá stranám předložit spory postupům WIPO ADR; pomáhá při výběru specializovaného mediátora, rozhodce (arbitrů) nebo odborníka z databáze WIPO Center či jinak a při stanovení poplatků neutrálního subjektu; a spravuje komunikaci a finance případu.

Aby pomohlo časově a nákladově efektivní správě postupů podle svých pravidel, centrum WIPO bezplatně poskytuje zúčastněným stranám řadu možností správy případů online, včetně online dokladu a online nástrojů pro jednání a slyšení. Centrum WIPO rovněž zpřístupňuje kontrolní seznam WIPO pro online vedení mediačních a arbitrážních řízení.
zdroje
Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR
About the WIPO Center
IP ADR Advantages
WIPO ADR Options
WIPO Model ADR Clauses
WIPO Online Case Administration Tools
WIPO Checklist for the Online Conduct of Mediation and Arbitration Proceedings

Kontakt
Arbitration and Mediation Center Geneva
34, chemin des Colombettes
P.O Box 18
1211 Geneva 20
Switzerland
T +41 338 8247 or 0800 888 549
F +4122 740 3700 or 0800 888 550
General queries: arbiter.mail@wipo.int