Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Komise dne 25. 11. 2020 zveřejnila nový akční plán pro duševní vlastnictví. Cílem tohoto akčního plánu je umožnit evropskému kreativnímu a inovativnímu průmyslu zůstat světovým lídrem a urychlit přechod k "zelené a digitální" Evropě. Koronavirová krize rovněž zdůraznila určité závislosti na důležitých inovacích a technologiích, takže akční plán tyto výzvy řeší a zajišťuje, aby bylo možné v době krize zpřístupnit nezbytné duševní vlastnictví. Akční plán staví na silných stránkách evropského rámce duševního vlastnictví, aby zajistil podporu hospodářského oživení a odolnosti v klíčových oblastech. Akční plán je zároveň i pracovním programem Komise a stanoví časový rámec pro spuštění jednotlivých opatření.
Akční plán zejména stanoví opatření v pěti klíčových oblastech:

  • Zlepšit ochranu IP: Akční plán navrhuje modernizovat řadu stávajících nástrojů duševního vlastnictví a přizpůsobit je digitálnímu věku, včetně zdokonalení dodatkových ochranných osvědčení (SPC) pro patentované léčivé přípravky a přípravky na ochranu rostlin a modernizace ochrany průmyslových vzorů v EU. Zaměřuje se na posílení ochrany zeměpisných označení, včetně možnosti zavedení této ochrany také pro nezemědělské produkty na úrovni EU. Komise rovněž zahajuje dialog s cílem řešit dopad nových technologií (jako je umělá inteligence a blockchain) na systém IP. Aby byl zajištěn přístup společností k rychlým, účinným a cenově dostupným nástrojům ochrany a aby se snížila přetrvávající roztříštěnost a složitost současného systému, vyzívá akční plán členské státy, aby urychleně zavedly jednotný patentový systém a vytvořily jednotné kontaktní místo pro patentovou ochranu a vymáhání v celé EU.
  • Posílit využívání duševního vlastnictví malými a středními podniky (MSP): S cílem pomoci menším podnikům využívat jejich nehmotná aktiva navrhuje Komise opatření ke zlepšení informací a poradenství. Pomůže malým a středním podnikům postiženým koronavirem lépe spravovat a využívat jejich portfolia duševního vlastnictví prostřednictvím nového schématu finanční pomoci s částkou 20 milionů EUR poskytnutou na první rok z fondů EUIPO. Komise rovněž zpřístupní poradenství a pomoc v oblasti duševního vlastnictví všem účastníkům výzkumných a inovačních programů financovaných EU a bude spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami na zlepšení valorizace práv duševního vlastnictví v celé komunitě výzkumu a inovací. To rovněž pomůže k usnadnění používání IP jako nástroje pro přístup k financování.
  • Usnadnit přístup k duševnímu vlastnictví a jeho sdílení: Akční plán si klade za cíl chránit nehmotná aktiva, ale také se snaží zlepšit přístup k důležitým nehmotným statkům, na nichž závisí naše ekonomika a společnost. Vzhledem k tomu, že systém duševního vlastnictví může hrát důležitou roli při řešení mimořádných situací v oblasti zdraví, jako je například pokračující koronavirová pandemie, navrhuje Komise opatření, která usnadní sdílení těchto práv v době krize a zajistí návratnost investic. Komise bude rovněž pracovat na zdokonalené infrastruktuře autorských práv a podnikne kroky k lepšímu využití dat chráněných IP. Rovněž navrhne způsoby, jak zlepšit transparentnost a předvídatelnost udělování licencí k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických standardů (SEP), poněvadž jsou klíčovým prvkem digitální transformace evropského průmyslu, jako je zavádění propojených automobilů a dalších produktů internetu věcí.
  • Boj proti padělání a lepší vymáhání práv duševního vlastnictví: Komise zlepší účinné a vyvážené vymáhání práv duševního vlastnictví. Například jako doplněk k připravovanému balíčku o digitálních službách zřídí soubor nástrojů EU v oblasti boje proti padělání na podporu a usnadnění účinné spolupráce mezi držiteli práv duševního vlastnictví, zprostředkovateli (jako jsou online tržiště) a donucovacími orgány, osvědčenými postupy a používání odpovídajících nástrojů a nových technologií.
  • Podpora globálních rovných podmínek: Komise klade za cíl posílit postavení EU jako globálního tvůrce standardů v oblasti duševního vlastnictví. Rovněž posílí reakci EU na nekalé praktiky hráčů ze třetích zemí, jako je průmyslová špionáž nebo pokusy o zneužití práv duševního vlastnictví v rámci spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje.

Akční plán (pdf, 753 kB). Související dokumenty jsou dostupné na stránkách Evropské komise.