Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo něj, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika. V českém právním řádu je mediace zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

Mediace lze využít pro řešení ve všech fázích sporů, tj. i ve sporech, které jsou vedeny před ÚPV, v předžalobní fázi, ve fázi soudního sporu nebo může být mediace nařízená soudem.

Metody mimosoudních řešení sporů se v České republice používají ve srovnání se zahraničím nedostatečně. Z tohoto důvodu ÚPV aktivně vyhledává možnosti, jak využívání alternativních metod (ADR alternative dispute resolution) začlenit do procesů týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných.

  1. Stranám sporu (účastníkům řízení) je umožněno, aby se dohodly na smírném urovnání sporu mimo probíhající správní řízení. Možnost smírného urovnání může dopadat ale jen na taková řízení, která lze zahájit na návrh, nikoli v případech zahajovaných ÚPV z moci úřední. ÚPV nemůže reagovat na případnou žádost účastníků sporu, aby jim osobu mediátora určil, pokud si jej nevyberou sami, ani nařídit první setkání se zapsaným mediátorem a přerušit řízení.
  2. Ustanovení § 5 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád uvádí, že pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci. Při projednávání věci se mohou vyskytnout rozpory, které brání řádnému pokračování projednání a rozhodnutí. Od správního orgánu se požaduje, aby se pokusil o smírné řešení rozporů, a to za předpokladu, že rozpor smírným způsobem vyřešit lze, tedy, kdy smírné vyřešení umožňuje povaha projednávané věci. Takový pokus má být učiněn vždy, je-li to možné. Podle této zásady má autoritativní postup správních orgánů být až na posledním místě. Z tohoto důvodu ÚPV o možnosti smírného řešení sporů informuje na svých webových stránkách.
  3. Smírné urovnání sporu je výslovně upraveno v § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ÚPV přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň 2 měsíců ke smírnému urovnání. Jedná se o možnost smíru v rámci řízení o námitkách vyplývající z transpozice čl. 43 odst. 3 harmonizační směrnice 2015/2436, a jak z důvodové zprávy vyplývá, smírné urovnání je procesní postup, který umožní účastníkům řízení o námitkách, které je řízením inter partes dohodnout se o rozsahu práv uplatněných proti přihlášenému označení. Pokud účastníci řízení o námitkách společně požádají o možnost smírného urovnání, je jim poskytnuta lhůta a ÚPV rozhodne v rozsahu smíru. Na základě shora uvedeného ÚPV přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň dvou měsíců ke smírnému urovnání. Není-li smíru dosaženo, ÚPV rozhodne podle obsahu spisu. Přijetí žádosti nepodléhá správnímu poplatku.
  4. Možnost smírného urovnání sporu je dále upravena v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně podle ust. § 21 odst. 3, § 22a a 22b tohoto zákona ÚPV vyzve strany sporu (žadatele a namítajícího), aby smírným jednáním rozpor odstranili. K tomu jim ÚPV stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. V případě, že mezi žadatelem a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se za to, že námitka byla vzata zpět.

Seznam zapsaných mediátorů je veden Ministerstvem spravedlnosti. 

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav je nezisková organizace, která organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů. Dále zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV.

Za tím účelem ústav spolupracuje s Českou advokátní komorou a Komorou patentových zástupců České republiky a dalšími subjekty. Školí zapsané mediátory i zájemce o tuto činnost.

Ústav vede seznamy proškolených mediátorů v oblasti IP a připravuje IP specialisty ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Více informací na: www.ipmediace.cz

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví je dobrovolným sdružením odborníků, kteří jsou připravení podílet se na řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví a nekalé soutěže jako:
- Mediátoři (zprostředkovatelé, prostředníci),
- Rozhodci v obecném významu tohoto slova,
- Rozhodci ad hoc ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
 
Více informací na webových stránkách Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví

Jedním z cílů vládní politiky v oblasti Inovační strategie ČR 2019-2030 je zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve výzkumu, ve výrobní a aplikační sféře a zvýšit využívání ochrany duševního vlastnictví zejména malými a středními podniky. Právě v této oblasti je však řada problematických míst, týkajících se řešení sporů a související ochrany know-how a obchodního tajemství. V ČR se přitom nedostatečným způsobem využívá nástrojů alternativního (mimosoudního) řešení sporů (ADR), zejména mediací. Z tohoto důvodu ÚPV aktivně vyhledává možnosti, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných.

Díky spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má ÚPV možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout odbornou platformu pro specializované mediátory v České republice.

Jako 1. krok bylo v listopadu 2020 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Světovou organizací duševního vlastnictví a Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti řešení sporů o duševní vlastnictví alternativními metodami.

ÚPV bude podporovat zřizování ADR služeb na národní úrovni, zvyšovat povědomí o službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posilovat spolupráci s dalšími partnery na mezinárodní, regionální a národní úrovni.

Cílem je napomoci v oblasti duševního vlastnictví urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu zboží, programů pro počítače a ostatních předmětů autorsko-právní ochrany a práv příbuzných.

Arbitrážní a mediační centrum WIPO

WIPO Center je neutrálním mezinárodním a neziskovým poskytovatelem řešení sporů se specializací na obchodní spory týkající se IP a technologií.

Centrum WIPO aktivně pomáhá stranám předložit spory postupům WIPO ADR; pomáhá při výběru specializovaného mediátora, rozhodce (arbitrů) nebo odborníka z databáze WIPO Center či jinak a při stanovení poplatků neutrálního subjektu; a spravuje komunikaci a finance případu.

Aby pomohlo časově a nákladově efektivní správě postupů podle svých pravidel, centrum WIPO bezplatně poskytuje zúčastněným stranám řadu možností správy případů online, včetně online dokladu a online nástrojů pro jednání a slyšení. Centrum WIPO rovněž zpřístupňuje kontrolní seznam WIPO pro online vedení mediačních a arbitrážních řízení.
zdroje
Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR
About the WIPO Center
IP ADR Advantages
WIPO ADR Options
WIPO Model ADR Clauses
WIPO Online Case Administration Tools
WIPO Checklist for the Online Conduct of Mediation and Arbitration Proceedings

Kontakt
Arbitration and Mediation Center Geneva
34, chemin des Colombettes
P.O Box 18
1211 Geneva 20
Switzerland
T +41 338 8247 or 0800 888 549
F +4122 740 3700 or 0800 888 550
General queries: arbiter.mail@wipo.int