Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - ochranné známky

Společné prohlášení OHIM a národních úřadů o uplatňování rozsudku ve věci „IP Translator“

Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 „IP Translator“, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky:

  1. směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce;
  2. směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná;
  3. přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy se jedná.

Celý dokument verze 1.3 (pdf, 671 kB)

Celý dokument verze 1.2 (pdf, 509 kB)


Aktualizace Společného prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), a to s ohledem na článek 28 odst. 5 a 28 odst. 8 bylo třeba aktualizovat znění Společného prohlášení o uplatňování rozsudku ve věci IP Translator.

Uplynutím přechodné lhůty, tj. dnem 24.9.2016 pro podání prohlášení o úmyslu chránit si uvedením záhlaví třídy Niceského třídění výrobků a služeb všechny výrobky nebo služby dané třídy, se u všech ochranných známek bez ohledu na datum jejich podání, které obsahují v seznamu výrobků a služeb záhlaví třídy, bude nadále rozsah ochrany vykládat pouze v doslovném významu použitých termínů záhlaví. V tomto smyslu bylo třeba ve Společném prohlášení upravit odlišné výklady pro použití záhlaví v seznamech výrobků a služeb.