Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - ochranné známky

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění

Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 – „IP Translator“, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky:

  1. směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce;
  2. směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná;
  3. přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy se jedná.

V návaznosti na tento rozsudek Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a evropské národní úřady zahájily diskuzi o výkladu obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění. Po dokončení revize všech obecných označení ze záhlaví tříd bylo dosaženo dohody, že 11 obecných označení ze záhlaví tříd nesplňuje požadavek jasnosti a přesnosti, který je stanoven v rozsudku ve věci „IP Translator“. Zbývajících 186 obecných označení ze záhlaví tříd je považováno za přijatelných pro klasifikaci.

Celý dokument verze 1.2 (pdf, 585 kB).

Celý dokument verze 1.1 (pdf, 430 kB)


Aktualizace Společného prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění

Komise expertů Niceské Unie rozhodla v rámci svého 25. zasedání rovněž o úpravě některých záhlaví tříd výrobků a služeb Niceského třídění. Na návrh EU byla z některých záhlaví tříd výrobků a služeb odstraněna (nebo vypuštěna) ta obecná označení, která postrádala potřebnou jasnost a přesnost pro potřeby třídění výrobků a služeb. Tyto závěry Komise byly promítnuty i do Společného prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění, které upravuje podmínky užívání těchto obecných označení. Z původních 11 obecných označení jich zbývá v záhlaví tříd nadále 5, které nesplňují požadavky jasnosti a přesnosti.