Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Oznámení o porušení práva Unie

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále „Směrnice) byla s účinností od 17. prosince 2021 určena předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví příslušná osoba, která v Úřadu přijímá a prošetřuje oznámení o podezření
z porušení práva Evropské unie.

Příslušnou osobou byl určen Mgr. Jan Říha.

Příslušná osoba přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, pokud se o nich oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem služebního, pracovního či jiného obdobného vztahu k Úřadu průmyslového vlastnictví a týkají-li se porušení práva Evropské unie v následujících oblastech:

I. zadávání veřejných zakázek;
II. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
III. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
IV. bezpečnost dopravy;
V. ochrana životního prostředí;
VI. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
VII. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
VIII. veřejné zdraví;
IX. ochrana spotřebitele;
X. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Oznámení je možné příslušné osobě zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@upv.gov.cz.

Pro podání oznámení v listinné podobě nadepište na obálku „Pouze k rukám Mgr. Jana Říhy
a předmětnou obálku zašlete na adresu Úřadu průmyslového vlastnictví (Antonína Čermáka 1057/2a,
160 00 Praha 6 – Bubeneč). Oznámení v listinné podobě lze rovněž podat na podatelně Úřadu. Oznámení lze rovněž podat telefonicky na číslo 245 005 302.