Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Časopis Průmyslové vlastnictví

Časopis Průmyslové vlastnictví vychází od roku 1990. Je zaměřen na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví a dalšího duševního vlastnictví.

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentových informací
A. Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč
tel.: 220 383 204 
fax: 224 311 566
e-mail: prumvlast@upv.gov.cz
Indexové číslo MIČ 47692, evidováno pod č. MK ČR E 4744, ISSN 0862-8726.

Řídí redakční rada

Předseda: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
Místopředseda: JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Členové: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., Ing. Roman Buček, JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.,
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Adéla Faladová, Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., Mgr. Vendula Haltufová,
JUDr. Michal Havlík, Mgr. Eva Hazuchová, Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Ing. Radka Konderlová, MBA,
Ing. Martina Kotyková, Ph.D., Ing. Bc. Ivan Lukšíček, JUDr. Jiří Macek, kpt. Ing. Kristýna Richterová,
Mgr. Lukáš Zmeškal

Redakce

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.
Mgr. Eva Hazuchová
Mgr. Vendula Haltufová


tel.: 220 383 184 
e-mail: prumvlast@upv.gov.cz
 

Objednávky a předplatné

Vychází: 4x ročně
Cena jednoho výtisku: 15 Kč
Roční předplatné: 60,- Kč
Distribuce: poštou
Platby: hotově na místě, fakturou i na dobírku

Rozšiřuje a předplatné i objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, tel. 220 383 204, fax 224 311 566, e-mail: imrazkova@upv.cz. V ceně předplatného není započítáno poštovné.

Pokyny pro autory

Časopis Průmyslové vlastnictví zveřejňuje články týkající se především průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Za věcný obsah příspěvků odpovídá autor a jeho názory se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele. Autor dále odpovídá za to, že příspěvek předaný redakci ani žádná jeho část neporušuje žádná práva třetích osob ani žádné předpisy, zejména autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Autorům pro informaci sdělujeme, že Úřad průmyslového vlastnictví poskytl společnosti Wolters Kluwer, a. s. souhlas k zařazení vybraných článků z časopisu Průmyslové vlastnictví do systému ASPI v celém rozsahu nebo ve zkrácené podobě.

Předpokladem k zařazení článku do systému ASPI je samozřejmě souhlas autora. 

Textová část rukopisu

Rozsah příspěvku v jednom čísle časopisu může jen ve výjimečných případech překročit 20 normostran textu, a to včetně klíčových slov, poznámek, literatury a souhrnu. V odůvodněných případech je možné po dohodě s autorem vydat příspěvek na pokračování v dalších číslech časopisu. Součástí příspěvku je krátké resumé (anotace).
Textové části zpracované v českém jazyce s diakritikou přijímá redakce elektronicky ve formátu MS Word. Redakce žádá autory, aby textové části příspěvků neformátovali ani nijak graficky náročně neupravovali. Příspěvek zasílejte na e-mailovou adresu prumvlast@upv.gov.cz.

Obrazové přílohy

Standardní podoba obrazových příloh je černobílá. Otištění barevných obrazových příloh není možné.

Recenze

Došlé příspěvky, kromě krátkých informací a oznámení, podléhají recenznímu řízení, které provádějí členové redakční rady časopisu. Členové redakční rady samostatně posuzují, zda příspěvky spadají nebo souvisí s problematikou ochrany průmyslových a jim příbuzných práv a splňují základní požadavky kladené na odborný text. Mohou autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav. Na základě vyjádření a po jejich projednání při jednání redakční rady, připraví redaktor ze schválených příspěvků příslušné číslo časopisu do tisku.
Na základě vyjádření posuzovatelů sdělí redaktor po jednání redakční rady autorovi, zda je text přijat ke zveřejnění, či nikoliv. Konečné rozhodnutí o přijetí, či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech redakční rada. Po zalomení a přípravě textu do tisku má autor právo na provedení autorské korektury.

2022

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 3,9 MB)

 

2022

Evropské právo 3 (pdf, 115 kB)

Evropské právo 1 (pdf, 176 kB)

 

2021

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 4,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 3,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 1,2 MB)

2021

Evropské právo 4 (pdf, 149 kB)

Evropské právo 3 (pdf, 114 kB)

2020

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 2,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 2,0 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,1 MB)


2019

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 3,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 3,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 3,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,6 MB)


2018

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 2,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,3 MB)


2017

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 1,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 1,5 MB)


2016

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,1 MB)


2015

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 4,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 3,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 6,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB)