Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Nové nařízení EU o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků

Dne 16. listopadu 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2411, o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753. Tímto nařízením se zavádí výlučná ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků (jako jsou šperky, textil, sklo, porcelán atd.) na úrovni Evropské unie. Nařízení bude použitelné ve všech členských státech ode dne 1. prosince 2025. Od tohoto data budou žádosti o zápis vyhovující požadavkům tohoto nařízení předávány k projednání Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Dosavadní vnitrostátní ochrana označení původu a zeměpisných označení pro výrobky spadající do rozsahu tohoto nařízení zanikne dne 2. prosince 2026 u těch označení, u nichž nebude ze strany uživatelů projeven zájem o zápis v EU. Zánik vnitrostátní ochrany (bez jejího nahrazení unijní ochranou) bude mít za následek i zrušení mezinárodních zápisů těchto označení původu uskutečněných dle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu. V návaznosti na novou unijní právní úpravu bude připravena novela zákona č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.